Modlitba (litanie) k svatým

Autor: Tomáš Káňa - Číslo: 2015/2 (Panoráma)

TT 2 / PAN Káňa

Modlitba (litanie) k svatým

Níže uvedená modlitba, kterou původně nalezneme v anglickém znění mešního misálku pro všední dny1 v části nazvané Treasury of prayers,2 by snad mohla obohatit i „pokladnici modliteb“ českou. A dále transponováním zvolání do formy plurálu,3 doplněním jednotné odpovědi4 a přidáním obvyklého úvodu a závěru5 by se z této modlitby mohla stát nejen zajímavá, ale i duchovně hluboká litanie6 k svatým.7 Aby ovšem náš svatý Václav nezůstal v nové litanii tak osamocen, bylo by k němu vhodné doplnit zářivé hvězdy „českého nebe“.8 Bylo by pak nutno stručně vyzvednout, v čem byl život našich národních světců zásadní a vzorový, proč světice či světec zůstali zářivou hvězdou i pro lidi dnešní doby.

1 The Vatican II weekday missal, Boston 1975, Dear saints, teach me, s. 2368–2369.

2 Pokladnice modliteb.

3 Nauč nás.

4 Obracíme-li se při modlitbě (i při litanii) k Bohu, běžnou odpovědí je např.: prosíme tě, vyslyš nás, smiluj se nad námi. Obracíme-li se k Panně Marii nebo k svatým, obvykle odpovídáme: přimlouvej se za nás, pros za nás, oroduj za nás (z latinského: ora pro nobis). Jsou však možné i jiné odpovědi. K této nově navrhované litanii by bylo možné připojit odpověď: oroduj za nás.

5 Např. podle Litanie k svatým ochráncům naší vlasti by bylo možno modlitbu doplnit úvodním: Pane, smiluj se …, Bože, náš nebeský Otče …, dále závěrečným: Beránku Boží …, Orodujte za nás, naši svatí ochráncové a modifikovanou závěrečnou modlitbou. Srov. L. Simajchl et al., Kancionál, Praha 2013, s. 108–110.

6 Slovo litanie je převzato z řečtiny (lité, f. – prosba, modlitba). Litanie označuje typ modlitby, která hluboce zapustila kořeny v náboženské tradici Božího lidu a ve které se za sebou řadí naléhavé prosby, popřípadě výzvy k Bohu nebo svatým. Charakteristický dojem litanií vzniká tím, že po každém zvolání následuje odpověď, která občas prochází modifikací. Pokud se litanie zpívá, koná se tak mezi předzpěvákem a lidem nebo střídavě mezi dvěma chóry. Srov. LThK, 2009, 6. sv., s. 954 a 956. K litaniím viz též heslo litanie v knize A. ADAM, Liturgika, Praha 2001.

7 Litanie ke všem svatým byla nazvána podle řady svatých, kteří následují po úvodní invokaci. Byla vytvořena v 7. století jako smíšená forma ze zvolacích a prosebných litanií. Uspořádání zvolacích výzev ke všem svatým pochází z řeckých vzorů z Malé Asie (kolem roku 400). Tato litanie se v římské liturgii po II. vatikánském koncilu vyskytuje v křestní bohoslužbě Velikonoční vigilie, při iniciaci dospělých, při ordinaci do kněžského stavu (jáhna, kněze a biskupa), při žehnání opata, abatyše a panen, dále při věčných (profesních) slibech, při doprovázení umírajících (jako litanie pro umírající), při svěcení kostela a fakultativně také při prosebném procesí. Srov. LThK, 2009, 6. sv., s. 955. Je namístě doplnit, že v posledním vydání Kancionálu (viz pozn. 5) najdeme kromě Litanie ke všem svatým také Litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Litanii loretánskou a Litanii k svatým ochráncům naší vlasti.

8 Od roku 1969 platí, že lze doplnit další jména svatých (diecézních, místních, řádových a křestních patronů a také patronů kostela) k obvyklé formě litanie ke všem svatým. Srov. LThK, 2009, 6. sv., s. 955.

Takový počin modifikace modlitby v litanii je oprávněn i tím, že v současné knize litanií pro soukromou pobožnost9 stejnou modlitbu k svatým nenalezneme. V knize se nabízejí pouze obdobné litanie k jednotlivým světcům, přičemž několikeré inkvokace opěvují jejich příkladný život.

9 P. P. KŘIVÝ, Litanie, Olomouc 1998. K problematice litanií viz též úvod k této knize (s. 21 a 22). Není nezajímavé, že poté, co v 16. století nastal rozkvět litanií (různé litanie ke Kristu, k Panně Marii a k svatým), ustoupily od roku 1601 mnohé litanie v praxi církve do pozadí, protože papež Klement VIII. (pontifikát 1592 – 1605), s výjimkou Loretánské litanie (která je klenotem mezi litaniemi, je nazvána podle italského poutního místa Loreto a aprobována v roce 1587 papežem Sixtem V., pochází z raněstředověké rýmované litanie, jež je ovlivněna východocírkevním hymnem zvaným Akathistos a poprvé doložena v Paříži kolem roku 1200; srov. LThK, 2009, 6. sv., s. 955) a Litanie ke všem svatým, zakázal jejich bohoslužebné používání. Papež Benedikt XIV. (pontifikát 1740–1758) dal všechny litanie bez aprobace na index. CIC z roku 1917 (kán. 1259, par. 2) požadoval pro jednotlivé litanie papežskou aprobaci ( „Loci ordinarius nequit novas litanias approbare publice recitandas.“). Papežsky aprobována byla Litanie k jménu Ježíš (r. 1886), Litanie k Srdci Ježíšovu (r. 1899), Litanie k sv. Josefovi (r. 1909) a později Litanie k drahocenné krvi (r. 1960). CIC z roku 1983 od těchto omezení upustil. Srov. LThK, 2009, 6. sv., s. 955.

Překlad z anglického originálu:

Úctyhodní svatí, učte mě!

Svatá Anno, nauč mě lásce k tvé dceři Marii.

Svatá Maria, nauč mě, abych se stále více stával hodným zaslíbení Kristových.

Svatý Josefe, nauč mě ctnosti mlčení.

Svatý Danieli, nauč mě moudrosti.

Svatý Michaeli, nauč mě přemáhat ďábla.

Svatý Jene10 Křtiteli, nauč mě umrtvování.

Svatý Jene, miláčku Páně, nauč mě čisté lásce k Ježíši.

Svatý Petře, nauč mě věrnosti.

Svatý Pavle, nauč mě horlivosti pro spásu lidí.

Svatý Tomáši apoštole, nauč mě překonávat pochybnosti.

Svatý Šimone z Cyrény, nauč mě lásce ke kříži.

Svatá Veroniko, nauč mě soucitu s trpícími.

Svatá Marie Magdalská, nauč mě lítosti.

Svatý Dismasi, nauč mě, jak se vloudit do ráje.

Svatá Anežko Římská, nauč mě čistotě.

Svatá Marie Goretti, nauč mě odolávat pokušení.

Svatý Jeronýme, nauč mě lásce k Písmu svatému.

Svatá Moniko, nauč mě vytrvalosti v modlitbě.

Svatý Augustine, nauč mě úctě k matčině modlitbě.

Svatý Františku Borgio, nauč mě pohrdání pozemskými marnostmi.

Svatý Františku Saleský, nauč mě stálému úsměvu.

Svatý Františku z Assisi, nauč mě pokoře.

Svatý Františku Xaverský, nauč mě horlivosti pro misie.

Svatý Filipe Neri, nauč mě radosti.

Svatý Tomáši More, nauč mě držet hlavu vzhůru.

Svatý Antoníne, nauč mě nalézat svatost.

Svatý Paschale, nauč mě lásce k Nejsvětější svátosti.

Svatý Václave, nauč mě lásce ke mši svaté.

Svatý Jene Maria Vianneyi, nauč mě úctě k svatému kněžství.

Svatý Tomáši Akvinský, nauč mě lásce ke kontemplaci Boha.

Svatý Alberte Veliký, nauč mě lásce k nebeské moudrosti.

Svatá Alžběto Durynská, nauč mě lámat chléb hladovým.

Svatý Kamile, nauč mě trpělivým návštěvám nemocných.

Svatý Jene Bosko, nauč mě lásce k mládeži.

Svatá Markéto Marie Alacoque, nauč mě lásce k Nejsvětějšímu Srdci.

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, nauč mě vážit si malých věcí, a jak vše konat pro čest a slávu Boží.

Amen.

10 Česká liturgická tradice používá u biblických i národních (potažmo světových) světců se jménem Jan vokativ Jene namísto Jane (srov. L. SIMAJCHL, c.d.: Litanie ke všem svatým, Litanie k svatým ochráncům naší vlasti), ale např. v litanii k svatému papeži nedávné doby se jménem Jan nalézáme zvolací formu: svatý Jane Pavle II. (srov. webové stránky P. Vojtěcha Kodeta, Th.D., O.Carm, www.vojtechkodet.cz; na tomto webu však nalezneme také v litanii k svatému Janu Maria Vianneyovi invokaci: svatý Jene, faráři Arský).


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|