Cena Oto Mádra

Zásady udílení Ceny Oto Mádra

Cena Oto Mádra, zřízená v roce 2007 z iniciativy redakce časopisu Teologické texty (a vyhlášená v TT 3/2007), má sloužit morální podpoře mladých talentovaných osobností působících v oblasti teologických a teologii blízkých oborů – jejichž svobodné rozvíjení bylo v letech ateistické diktatury v naší zemi systematicky potlačováno. Posláním ceny je přispět k obnově vnitrooborové tvůrčí kontinuity prostřednictvím podnětného setkávání odborných nároků zralých teologických osobností se schopnostmi těch, kteří své uplatnění ve vědeckém a církevním společenství teprve hledají. Postava českého teologa Oto Mádra – který odborně vyrostl ještě v době náboženské a badatelské svobody, pak statečně vzdoroval tvrdému komunistickému útlaku (ve vězení i v disentu byl orientujícím příkladem svobodně a odpovědně myslícího katolického teologa) a konečně i v náročné době regenerace svobodné společnosti a církve všestranně působil v zájmu obnovy vysokých měřítek teologické práce, pročež se díky svým odborným a morálním kvalitám stal osobně vyhledávaným rádcem a vzorem pro mladé teology – je zvolena jako nejvhodnější ztělesnění a živé symbolické vyjádření duchovního a kulturního významu udělování ceny, jejímž zásadním určením je povzbuzovat nejmladší autorskou generaci k zvyšování úrovně tvořivého myšlení v obnovené české teologii a přidružených oborech.

 1. Cena je udělována každé dva roky za nejlepší práci česky píšícího autora či autorky ve věku do 35 let (dosaženém po termínu dodání práce do redakce), publikovanou v příslušném dvouletí v časopise Teologické texty.

 2. Součástí ceny je suma 10 000 Kč, hrazená z částky věnované na tento účel Oto Mádrem, který ji obdržel spolu s „Uznáním za přínos k filosofii vzdělávání a za obnovu univerzitní myšlenky“, jež mu bylo uděleno 21.5.2007 Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Po vyčerpání této sumy bude cena hrazena z prostředků zřizovatele, popř. z obdržených darů.

 3. Právním subjektem zřizujícím tuto cenu a správcem její majetkové podstaty je vydavatel časopisu. Cenu uděluje redakce Teologických textů na základě dobrozdání odborné komise složené z renomovaných, mezinárodně uznávaných českých odborníků, která je redakcí jmenována každé dva roky.

 4. Cena je předávána na společném setkání pracovníků redakce, zástupců vydavatele a zástupců odborné komise, a to vždy do konce prvního kvartálu roku, který následuje po hodnoceném dvouletí.

Laureáti Ceny Oto Mádra

2014

DAN TÖRÖK
za příspěvek Vztah křesťanství a judaismu na počátku společných dějin (TT 4/2013)

Členové odborné komise:

 • Prof. Pavel Ambros, Th.D. (Olomouc)
 • Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. (Praha)
 • Prof. PhDr. Mikuláš Lobkowicz (Eichstätt)
 • Prof. ThDr. Karel Skalický (České Budějovice)
 • Prof. Ladislav Tichý, Th.D. (Olomouc)
 • Doc. Václav Ventura, Th.D. (Praha)

Laureát vystudoval obory hebraistika a historie na Filosofické fakultě UK v Praze. V době udělení ceny studuje k doktorátu na Ústavu světových dějin téže fakulty. (Téma disertace: Reflexe prvotní církve v průběhu středověku.)

2012

JAKUB KŘÍŽ
za příspěvek Neutralita, nebo nepřátelství? Poznámky ke vztahu státu a náboženství (TT 1/2011)

Členové odborné komise:

 • Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. (Praha)
 • Prof. PhDr. Mikuláš Lobkowicz (Eichstätt)
 • Prof. ThDr. Karel Skalický (České Budějovice)
 • Prof. Ladislav Tichý, Th.D. (Olomouc)

Laureát studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době studuje tamtéž doktorský studijní program. Působí jako tajemník katedry soukromého práva na vysoké škole CEVRO Institut a jako advokátní koncipient. V minulosti pracoval jako zástupce ředitelky odboru církví Ministerstva kultury. Je autorem komentáře k zákonu o církvích a náboženských společnostech vydaného nakladatelstvím C. H. Beck. Ve své akademické činnosti se zabývá zejména svobodou náboženského vyznání a vztahem přirozeného a pozitivního práva.

2010

JAN POŘÍZ
za příspěvky Manželství a sexualita u sv. Augustina (TT 2/2008) a Krize víry a duchovního života ve světle karmelitánské spirituality. Některé aspekty "temné noci" podle svatého Jana od Kříže (TT 3/2009)

Členové odborné komise:

 • Prof. ThDr. Tomáš Špidlík (Řím)
 • Prof. PhDr. Mikuláš Lobkowicz (Eichstätt)
 • Prof. ThDr. Karel Skalický (České Budějovice)
 • Prof. Ladislav Tichý, Th.D. (Olomouc)
 • Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. (Praha)

Laureát, kněz a člen Řádu bosých karmelitánů, je čerstvým absolventem pražské Katolické teologické fakulty UK.

2008

PAVEL BLAŽEK
za příspěvek Akademická dráha, nebo pastorace? Jindřich z Gentu o dilematu intelektuálně založených absolventů teologie (TT 2/2006)

Členové odborné komise:

 • Prof. ThDr. Tomáš Špidlík (Řím)
 • Prof. PhDr. Mikuláš Lobkowicz (Eichstätt)
 • Prof. ThDr. Karel Skalický (České Budějovice)
 • Prof. Ladislav Tichý, Th.D. (Olomouc)
 • Doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. (Praha)

Laureát studoval historii a medievalistiku na univerzitách v Londýně, Lovani a Jeně. V roce 2004 obhájil v Jeně doktorskou disertaci na téma „Středověká recepce Aristotelovy filosofie manželství“. Působí (k datu udělení ceny) jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR. Zabývá se dějinami středověkého myšlení, především otázkou manželství a rodiny ve středověké filosofii.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|