Tiráž

Vydává Jolana Poláková (Hornomlýnská 5, Praha 4).

Odpovědná redaktorka:

PhDr. Jolana Poláková

Odborní poradci:

 • ThDr. Oto Mádr (koncepce časopisu)
 • Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. (spirituální teologie)
 • Prof. PhDr. Ludvík Armbruster (filosofie)
 • Doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. (starozákonní biblistika)
 • prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. (církevní právo)
 • Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (církevní dějiny)
 • Doc. Dr. František Kunetka, Th.D. (liturgická teologie)
 • Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (pastorální teologie)
 • Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (dogmatická teologie)
 • Prof. Dr. Karel Skalický (fundamentální teologie)
 • Doc. ThDr. Jiří Skoblík (morální teologie a etika)
 • PhDr. Karel Šprunk (vztah teologie a přírodních věd)
 • Prof. Ladislav Tichý, Th.D. (novozákonní biblistika)
 • Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (patrologie)
 

Sazba Věra Vyskočilová, Praha. Tisk FOKUS, s.r.o., Praha.

Pokyny pro autory: Příspěvky přijímáme v programu Word, v jakékoli typografické úpravě bez použití automatického číslování kapitol a tabulátoru, při dodržení následujících pravidel. – Hlavní text: tučně pouze titulky; kurzívou jen latinská a foneticky přepsaná řecká, hebrejská (apod.) slova, názvy knih a časopisů, autorská zdůraznění. – Poznámky pod čarou: všechny za koncem hlavního textu; jméno a příjmení autora či editora (v závorce „ed.“) verzálkami; název knihy nebo časopisu kurzívou; ostatní údaje – tzn. název příspěvku do sborníku nebo časopisu, nakladatelství (nepovinný údaj), místo a rok vydání knihy, u časopisu ročník (nepovinný údaj), rok vydání, číslo (nepovinný údaj v případě, že ročník je stránkován průběžně), paginace (ev. se zkratkou „s.“) – obyčejným písmem; interpunkce: mezi jednotlivými údaji (kromě místa a roku vydání knihy) čárky, v případě dvou a více autorů či editorů (v závorce „eds.“) nebo míst vydání mezi jmény pomlčka, po „in“ (uvádět pouze u sborníků) dvojtečka; opakované citace lze obvyklými způsoby zkracovat.

Příspěvky českých autorů zařazené do rubriky STUDIE procházejí recenzním řízením.

Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz).

ISSN 0862-6944, IČ 02454114, DIČ CZ515514157. Evidenční číslo: MK ČR E 6492.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|