František Štěch, TU SE JIM OTEVŘELY OČI. Zjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ

Autor: Eduard Krumpolc - Číslo: 2013/2 (Recenze)

František Štěch, TU SE JIM OTEVŘELY OČI. Zjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ. Refugium, Olomouc 2011, 368 str., ISBN 978-80-7412-093-0.

Mladý jihočeský fundamentální teolog František Štěch se představil české teologické veřejnosti svou knihou, vydanou na konci loňského roku v nakladatelství Refugium Velehrad-Roma, věnovanou osobnosti a dílu nedávno zesnulého amerického kardinála Averyho Dullese SJ (1918-2008). Kniha je výsledkem dlouholetého bádání autora, které směřovalo k důkladnému poznání Dullesova díla, u nás téměř neznámého. Stalo se tak z podnětu Štěchova učitele, profesora Karla Skalického, který se s Dullesovým dílem setkal v Římě již v roce 1970, poznal Dullese i osobně, ocenil kvality jeho díla a následně vedl i Štěchovu disertační práci, zaměřenou právě na Dullesovo dílo. Štěch se nadchl pro Dullese natolik, že se vydal za stárnoucím teologem-kardinálem do Spojených států a strávil několik týdnů na stáži na Fordhamské univerzitě v New Yorku studiem Dullesova díla, spojeným i s osobními konzultacemi s autorem. Tak vznikl základ jeho knihy, dokončené poté na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na studijním pobytu v Salcburku. Kniha je publikací Štěchovy disertační práce, úspěšně obhájené v lednu 2009 a následně doplněné o připomínky komise i o další tvůrčí promyšlení celého díla autorem, jak je podáno v jejím závěru. Předmluvu ke knize napsal profesor Skalický, jemuž je kniha věnována.

V úvodu autor odůvodňuje volbu názvu knihy poukazem na zjevení zmrtvýchvstalého Krista jeho učedníkům, jak je popsáno v Lukášově evangeliu. Zde se ukazuje, jak Boží zjevení vyvolává lidskou odpověď víry a jak tato víra, společně sdílená, vede a napomáhá k vytváření církve. Autor zde načrtává strukturu své knihy: v první kapitole se bude zabývat životem a celkovým dílem Averyho Dullese, v druhé metodou jeho teologie, ve třetí jeho teologií zjevení, ve čtvrté jeho pojetím víry a v páté jeho fundamentálněteologickým pojetím církve. Jednotlivé kapitoly budou uzavřeny shrnujícími dílčími závěry, zatímco v celkovém závěru knihy se autor pokusí na základě Dullesovy teologie vypracovat vlastní pojetí vnitřní dynamiky křesťanského života.

První kapitola popisuje život a dílo Averyho Dullese, přičemž jsou vyzvednuty důležité momenty jeho života: osobní konverze, studium filosofie a teologie, jeho akademické působení, hlavní teologická díla, angažovanost v Americké teologické společnosti, jmenování kardinálem a závěr jeho životní pouti.

Druhá kapitola je zaměřena na výklad Dullesovy teologické metody, kterou autor nazývá symbolickým realismem. Jsou popsány modely používané v různých vědách a jsou rozvinuty úvahy o jejich použitelnosti v teologii, načež je rozebrána Dullesova teologická metoda, která těchto modelů používá.

Třetí kapitola je věnována teologii zjevení, jejímu vývoji mezi I. a II. vatikánským koncilem, jednotlivým modelům zjevení, jejich hodnocení i kritice,vzájemnému srovnání a interakci. Jsou připojeny úvahy o fenomenologii zjevení v dějinách a v mimokřesťanských náboženstvích.

Obsahem čtvrté kapitoly jsou otázky vzniku víry, vztahu mezi rozumem a vírou, klasifikace jednotlivých modelů víry, jejich srovnání a vzájemné interakce, z čehož pak vyplývá Dullesova systematická teologie víry, vyložená v závěru této kapitoly.

Poslední kapitola se zabývá tématem církve, tedy Dullesovou ekleziologií, což bylo i téma Štěchovy diplomové práce. Autor zde stručně představuje i práce dalších teologů zabývajících se Dullesovou ekleziologií, načež shrnuje její hlavní teze: pojetí církve dle II. vatikánského koncilu, různé modely církve, jejich historické srovnání, vzájemné interakce, trendy budoucí ekleziologie, projekt církve jako společenství učedníků, jeho silné i slabé stránky.

Zatímco jednotlivé kapitoly jsou spíše popisem a výkladem Dullesovy teologie, případně jejího vývoje, přijetí i kritiky jinými autory, v závěru celé knihy se Štěch odhodlal předložit vlastní syntézu a tvůrčí rozvinutí Dullesových myšlenek, a tím i vlastní přínos k praktické aplikaci Dullesova teologického díla. Pokusil se totiž o organické propojení tří hlavních témat Dullesovy teologie i vlastní knihy, kterými jsou zjevení, víra a církev. Podle Štěcha vzájemnou interakcí těchto témat vzniká vnitřní dynamika křesťanského života, ba dokonce náboženského života vůbec, což zakládá možnost využití tohoto schématu v ekumenismu a v mezináboženském dialogu. Štěch definuje pět časů dějin spásy, v nichž se tato dynamika postupně uplatňuje: čas stvoření, čas starozákonní, čas novozákonní, čas současný a čas eschatoogický, přičemž ukazuje, že dějiny spásy jsou smysluplné a směřují k naplnění veškerého dění v Kristu.

Štěchova kniha otvírá českému čtenáři možnost seznámit se s dílem významného amerického fundamentálního teologa, který má co říci současné době a jehož dílo stojí za hlubší prozkoumání a aplikaci v praxi dnešní církve. Je třeba si jenom přát, aby myšlenkový odkaz tohoto významného teologa byl dále promýšlen a rozvíjen, k čemuž Štěchova kniha podněcuje a přímo vybízí.

Ke knize je připojen obsáhlý seznam použité literatury, jmenný rejstřík a anglické resumé. Nechybí ani společná fotografie autora knihy s kardinálem Dullesem. Je možno vyzvednut i zdařilou grafickou úpravu knihy, včetně připojených tabulek a schémat, jenom jazyková korektura textu mohla být pečlivější, zejména v cizojazyčných bibliografických citacích.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|