Obrácení. O spirituální a pastorální relevanci dnešních konverzí

Autor: Ludvík Armbruster - Překlad: Miloš Voplakal - Číslo: 2012/3 (Praxe)

Theologisch-praktische Quartalschrift, 3/2011.

„V průměrné katolické pastorační praxi je událost obrácení jako ústřední fenomén individuální historie spásy často zakryt.“1 Co Karl Rahner konstatoval před desítkami let, se dodnes podstatně nezměnilo. Zůstalo jen přáním, aby se pastorální teologie stejně jako místní praxe pastorace více „zabývaly uměním mystagogie v takovém zážitku obrácení“.2 Zde se chceme ujmout Rahnerova přání a vnímat obrácení jako ústřední fenomén individuální víry a pastoračního jednání.3

1 KARL RAHNER, Konversion, in: TÝŽ (vyd.), Herders Theologisches Taschenlexikon, Bd. 4, Freiburg i. Br. aj. 1972, s. 242–248, 245 (zvýraznění K. A.).

2 Tamtéž, zvýraznění K. Rahner.

3 Srov. KLEMENS ARMBRUSTER, Bekehrung bei Glaubenserneuerung, Lebendige Seelsorge 51 (2000), s. 247–251; TÝŽ, Bekehrung – eine Begegnung mit dem fremden Gott. Die Initiation in die christliche Grunderfahrung am Beispiel Edith Steins, Erneuerung in Kirche und Gesellschaft 90 (2002), s. 31–32.

1. Sekulární epocha, příznivá pro konverze

Společnost, stát, veřejný a sousedský život nepotřebují ke svému fungování žádný vztah k Bohu. Začala „sekulární epocha“.4 Kdo se však domnívá, že proto nikdo nově nepřijde k víře, ten se mýlí. Sekulární věk konverzím přeje. Situace je příznivá pro konverze, resp. obrácení – oba pojmy se zde užívají synonymně. Daniel Hervieu-Léger dokazuje v díle Poutníci a konvertité, že „sekularizovaná moderna, protože současně produkuje utopii a nejistotu, nabízí nejlepší podmínky pro šíření náboženských přesvědčení a zažívá značný vzrůst obrácení“.5 Čím víc se dostává křesťanská víra do diaspory, tím víc osobního probuzení víry se objevuje – za předpokladu, že pastorace je citlivá pro konverze a pracuje tak, aby je podporovala.

4 „V našich sekulárních společnostech se můžeme neomezeně politicky angažovat, aniž bychom kdy potkali Boha, tedy aniž bychom se dostali k bodu, kde se pro celé toto podnikání naléhavě a nezaměnitelně ukazuje rozhodující význam Abrahámova Boha.“ (CHARLES TAYLOR, Ein Säkulares Zeitalter, Frankfurt a. M. 2009, s. 12).

5 DANIÈLE HERVIEU-LÉGER, Pilger und Konvertiten. Religion in Bewegung, Würzburg 2004, s. 23.

Karl Rahner už dávno vnímal situaci diaspory křesťanů.6 Základ konfesionálně charakterizovaného životního prostředí mizí. Podle Rahnera tak nemůže nastávat budování víry přes zvyklosti (socializací), nýbrž přes „zasvěcení“ (iniciací).7 „Ve světonázorově extrémně pluralistické společnosti nemůže křesťanství v jednotlivci bez opory v okolním prostředí obstát bez obrácení, tj. osobního základního rozhodnutí pro víru a křesťanský život.“8 Franz Xaver Kaufmann zastává stejný názor na vztah mezi ztrátou tradice a obrácením. „Když se po staletí stával člověk křesťanem na základě křtu, považovaného za samozřejmost, a zůstával jím díky církevním událostem, strukturujícím den, rok a život, dnes je pro to, aby člověk zůstal křesťanem, nutný akt osobního obrácení.9 Rahner měl na zřeteli počátek dospělého procesu víry. Kaufmann klade důraz na to, že i na cestě zůstávání křesťanem je vždy znovu nutný „akt osobního obrácení“. Potvrzují to i poznatky vývojové psychologie.

6 „Křesťanskou situaci současnosti je možno charakterizovat (...) jako diasporu.“ (KARL RAHNER, Theologische Deutungen der Position des Christen in der modernen Welt, in: Sendung und Gnade. Beiträge zur Pastoraltheologie, Innsbruck 1959, s. 13–47, 24).

7 „Dnešní člověk bude i v dimenzi svého teoretického, věcného přesvědčení věřícím jen tehdy, jestliže udělal skutečně pravou, osobní náboženskou zkušenost, jestliže ji bude činit vždy znovu a bude v ní zasvěcován církví.“ (KARL RAHNER, Die grundlegenden Imperative für den Selbstvollzug der Kirche in der gegenwärtigen Situation, in: TÝŽ, SW, Bd. 19, 309n.) Překládám „zasvěcení“ nikoliv jako Rahner řeckým „mystagogie“, nýbrž latinským „iniciace“. Rahnerova „mystagogie“ je většinou přijímána jednostranně.

8 KARL RAHNER, Konversion, s. 245 (pozn. 1).

9 FRANZ-XAVER KAUFMANN, Wie überlebt das Christentum?, Freiburg i. Br. 2000, s. 135 (zvýraznění F.-X. K.).

2. Učit se víře po celý život

Pro vývojovou psychologii10 není čas dospělosti ničím konstantním. V každé životní fázi, po celé trvání života, nastávají stále nové vývojové procesy. Tyto procesy nejsou obvykle nastartovány další věkovou fází, nýbrž vnějšími „signifikantními a kritickými životními událostmi“.11 Tyto vývojové úkoly mohou vést k růstu a zisku, nebo ke ztrátě a úbytku. Dřívější životní fáze tak není automatickou přípravou na další; jednotlivec se musí v každé fázi vývoje vždy nově zařídit. „Proto se v mnoha oblastech – a jinak než v předchozích generacích – stávají dospělí vždy znovu začátečníky,“ říká mnichovský sociální psycholog Heiner Keupp.12

10 Srov. jeden z protagonistů, PAUL B. BALTES (Hg.), Entwicklungspsychologie der Lebensspanne, Stuttgart 1979.

11 Srov. SIGRUN-HEIDE FILIPP (Hg.), Kritische Lebensereignisse, Weinheim 31995.

12 HEINER KEUPP aj., Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, Reinbek b. Hamburg 1999, s. 280.

Také náboženský vývoj probíhá specificky podle životních fází. Zjistil to výzkumný projekt „Náboženský vývoj v dospělém věku“.13 Fázové přechody představují i pro víru vývojový úkol, který může vést k nové náboženské identitě, nebo ke ztrátě víry. Také dospělí věřící se stále znovu stávají začátečníky ve víře. Rahner věděl, že dospělý musí být „vždy znovu zasvěcován“.14 „Poněvadž se základní rozhodnutí musí v situacích podstatné novosti vždy znovu osvědčovat, resp. musí se učinit znovu, jsou základní fáze života (...) specifikacemi obrácení. Pubertu, vstup do manželství a povolání, počátek stáří atd. je třeba vidět jako možné situace obrácení a pastorace by měla vědět, jak musí být její mystagogie v náboženské zkušenosti a obrácení příslušně specifikována, aby odpovídala těmto situacím.“15

13 Srov. WALTER FÜRST aj., Detaillierter Ergebnisbericht des Forschungsprojektes „Religiöse Entwicklung im Erwachsenenalter“, in: TÝŽ (vyd.), „Selbst die Senioren sind nicht mehr die alten...“ Praktisch-theologische Beiträge zu einer Kultur des Alterns, Münster 2003, s. 217–257.

14 KARL RAHNER, Die grundlegenden Imperative, s. 209 (pozn. 7).

15 TÝŽ, Konversion, s. 246 (pozn. 1), zvýraznění K. A.

Jak kontextově společenské, tak individuálně životní procesy proměny samy vyzývají věřícího dospělého, aby se nově nábožensky zařadil. Dospělí prožívají ve svém životě stále znovu počáteční procesy dospělé víry. Tím dostávají konverze větší duchovní relevanci a požadavek německých biskupů nově si všímat dospělých16 získává nový důraz.

16SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hg.), Die Deutschen Bischöfe, „Katechese in veränderter Zeit“, 2004, s. 18.

3. Procesy konverze

Pojem „obrácení“17 vyvolává asociaci „okamžité“ události a snadno přehlíží, že existují cesty víry, které probíhají „klouzavě“.18 Henning Wrogemann usuzuje, „že přímočarý pojem konverze nedokáže odpovídat požadavkům stále víc se pluralizující společnosti. Spíše je třeba brát vážně tyto různé formy procesů konverze a s nimi spojené zkušenostní vzory v jejich různorodosti.“19 Wrogemann rozlišuje mezi „úzkým“ a „širokým“ pojmem konverze a mluví raději o „procesech konverze“.20 „Úzký pojem konverze“ se vztahuje k tomu, co mj. Detlef Pollack definuje jako „radikální změnu individuálního pojetí sebe a světa“.21 Patří k tomu „rozchod s minulostí“ a její „negativní stigmatizací“, jakož i „pocit přemožení“.22 Naproti tomu Wrogemann vidí, že úzkým určením pojmu „jsou předem přehlíženy mnohé procesy, v nichž nastává něco jako obrácení se stupňovanou intenzitou. Vzniká tak dojem, že v běžném církevním prostředí sotva existuje něco, co by si zasloužilo jméno konverze.“23 Henningovi Wrogemannovi se podařilo těmito „procesy konverze“ rozšířit debatu o konverzi. Kdo hledá jen „rozchod s minulostí“, neobjeví takové procesy konverze, při nichž se do dosavadní životní koncepce integrují nové zkušenosti.24

17 Srov. DETLEF POLLACK, Exkurs: Überlegungen zum Begriff und Phänomen der Konversion aus religionssoziologischer Perspektive, in: TÝŽ, Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland und Europa II, Tübingen 2009, s. 304–325, 323; ULRIKE POPP-BEIER, Bekehrung als Gegenstand der Religionspsychologie, in: CHRISTIAN HENNING – SEBASTIAN MURKEN – ERICH NESTLER (Hg.), Einführung in die Religionspsychologie, Paderborn aj. 2003, s. 94–117.

18 Srov. HANS JÜRGEN BADEN, Literatur und Bekehrung, Stuttgart 1968, s. 14; odkaz u Christiana Heidricha.

19 HENNING WROGEMANN, Den Glanz widerspiegeln. Vom Sinn der christlichen Mission, ihren Kraftquellen und Ausdruckgestalten. Interkulturelle Impulse für deutsche Kontexte, Frankfurt a. M. 2009, s. 199.

20 Tamtéž, s. 202.

21 DETLEF POLLACK, Rückkehr des Religiösen?, s. 318 (pozn. 17), v návaznosti na Moniku Wohlrab-Sahr.

22 Tamtéž, s. 320nn.

23 HENNING WROGEMANN, Den Glanz widerspiegeln, s. 202 (pozn. 19).

24 DETLEF POLLACK, Rückkehr des Religiösen?, s. 320, pozn. 17.

4. Typologie konverzí

Pod titulem „Jak docházejí dospělí k víře?“ provedl v letech 2008–2009 studii Institut pro výzkum evangelizace a rozvoj farností v Greifswaldu.25 Ve čtyřech regionech východního a západního Německa byli lidé vyzváni, aby podali zprávu o proměnách své víry. Bylo vyhodnoceno 462 dotazníků, počet v Německu dosud nevídaný. Údaje překvapivě ukázaly, že „konverze jsou v Evangelické církvi fenomén středu, nikoli jev okrajový“.26 Ke konverzím dochází uprostřed národní církve, nikoli na okrajích!27 Nebyly však dosud vnímány.

25 Srov. JOHANNES ZIMMERMANN – ANNA-KONSTANZE SCHRÖDER (Hg.), Wie finden Erwachsene zum Glauben? Einführung und Ergebnisse der Greifswalder Studie, Neukirchen-Vluyn 2010. Srov. též přehled: JOHANNES ZIMMERMANN, Wie finden Erwachsene zum Glauben?, in: ARBEITSGEMEINSCHAFT MISSIONARISCHE DIENSTE IM DIAKONISCHEN WERK DER EKD (Hg.), Berichte und Informationen aus der AMD 2010. Schwerpunkt „Konversion“, s. 18–24; http://www.a-m-d.de/fileadmin/amd_upload/AMD/AMD-Jahresbericht_2010_mail.pdf [9. 3. 2011].

26 ZIMMERMANN – SCHRÖDER, s. 58 (pozn. 25).

27 Sedmdesát procent účastníků pochází z „normálních“ církevních společenství. Srov. TÝŽ, s. 20, pozn. 25.

Ze studie odvozená „Greifswaldská typologie konverzí“ rozlišuje ideálně tři typy konverze:28

28 Srov. ZIMMERMANN – SCHRÖDER, s. 30 (pozn. 25), popř. JOHANNES ZIMMERMANN, s. 20 (pozn. 25).

– typ ujištění: zde lidé, kteří jako velmi náboženští a církevně aktivní členové farnosti byli vždy „při tom“, zažívají změny směrem k víře;

– typ objevení: lidé, kteří byli dosud věrní, ale církvi vzdálení a účastnili se církevního života jen v ročním cyklu nebo v tzv. uzlových bodech života, objevují evangelium a společenství věřících jako relevantní pro život;

– typ proměny života: lidé, pro něž byla víra dosud neznámá, zažívají zlom vzhledem k dosavadnímu životu. Začínají se otvírat Kristu a věřit evangeliu.

Typ ujištění ukazuje primárně na to, že též aktivní členové farnosti zažívají procesy obrácení. Tato skutečnost se téměř neodráží v místní pastorační praxi, ač je pro to dostatek důkazů.29

29 Srov. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hg.), Erwachsenentaufe als pastorale Chance. Impulse zur Gestaltung des Katechumenats (Arbeitshilfe 160), Bonn 2001, s. 21.

5. Procesy konverze

Předchůdkyní Greifswaldské studie byla studie anglikánské církve z roku 1992 „Finding Faith Today“ (Nalézat víru dnes).30 Výzkumný tým kolem biskupa Finneye považuje konverzi za „cestu víry“, při níž mají pro obrácené nejdůležitější roli „normální křesťanští přátelé, nikoliv profesionálové“. Zatímco „evangelikálové a nadšenci“ popisují konverzi ve třech stupních (člověk slyší evangelium – dochází k víře – hledá společenství), výsledky „Finding Faith Today“ ukazují jiné pořadí: hledající člověk přichází do styku s křesťany – spřátelí se s jejich společenstvím – slyší jejich evangelium – dochází k víře. V první řadě není rozhodující slyšení evangelia, nýbrž setkání se společensky organizovanými křesťany.

30 Srov. úvodní slovo biskupa Johna Finneye, vedoucího výzkumného týmu „Finding Faith Today“, in: ZIMMERMANN – SCHRÖDER, s. 11–14 (pozn. 25).

Role zakusitelného společenství víry koresponduje s modelem procesu konverze, který zpracoval Lewis R. Rambo.31 Lidé žijí v určitých společenských a sociálních kontextech, které je poznamenávají (Context). Jsou vystavováni výzvám, nebo zažívají krize (Crisis). Jejich otázky hledají odpovědi a zachycení (Quest). Dostávají se do styku s druhými (Encounter), kteří jim vyprávějí o víře. To, co slyšeli o Bohu, je neopouští a zaměstnává (Interaction). Svěřují se Bohu a činí tak konkrétním znamením (Commitment). Vyvozují z toho závěry (Consequences).

31 Srov. LEWIS R. RAMBO, Understanding Religious Conversion, New Haven – London 1993; srov. JOHANNES ZIMMERMANN, s. 19 (pozn. 25).

Nápadné jsou paralely k procesu konverze v encyklice Evangelii nuntiandi.32 Společenství života a osudu „skupiny křesťanů“, „svědectví beze slov“ (Context), vyvolává (Crisis) v srdci člověka, který pozoruje jejich život, otázky (Quest): „Co, nebo kdo, je to, co je oduševňuje?“ Slyší „svědectví se slovy“(Encounter). Vnitřní zápas vede k „souhlasu srdce“ (Interaction). Člověk konvertuje, vstupuje do společenství a svou příslušnost vyjadřuje svátostnými gesty (Commitment). Plodem tohoto procesu je „angažovanost v apoštolátu“ (Consequences).33

32 PAVEL VI., Evangelii nuntiandi, 1975, in: SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hg.),Texte zur Katechese und Religionsunterricht (Arbeitshilfen 66), Bonn 1998, zde s. 21–24. Za podnět děkuji Henningu Wrogemannovi.

33 Srov. KLEMENS ARMBRUSTER, Was ist Evangelisierung? Eine fruchtbare Alternative zur herkömmlichen Gemeindepastoral, Lebendige Katechese 21 (1999/2), s. 126–132.

Mezi Evangelii nuntiandi a postupem Lewise Ramba existuje důležitý rozdíl: otázky konvertity (Quest) nejsou vyvolány osobní krizí (Crisis), nýbrž svědectvím života. Znamená to, že „signifikantními životními událostmi“,34 podněty dát se na cestu hledání (Quest), mohou být i pozitivní zkušenosti, a dokonce též okamžiky štěstí.35 Koresponduje to s výsledkem Greifswaldské studie, která říká, že procesy konverze nemusejí bezpodmínečně nastupovat s krizovou situací.36

34 Viz SIGRUN-HEIDE FILIPP, Kritische Lebensereignisse, pozn. 11.

35 Srov. zážitek sjednocení s přírodou u Bedy Griffithe a Václava Havla, in: CHARLES TAYLOR, Ein säkulares Zeitalter, s. 19 a 1205 (pozn. 25).

36 Srov. ZIMMERMANN – SCHRÖDER, s. 92–101 (pozn. 25).

6. Subjekt konverze

Madeleine Delbrêlová (1904–1964), která jako ateistka zažila obrácení v prostředí věřících přátel, píše: „Obrácení je dílo Pánovo a žádný magický ritus.“37 Na jiném místě říká: „Evangelizovat neznamená obracet. Hlásat víru neznamená dávat ji.“38 Je Boží vůlí a jeho působením, že se člověk k němu obrátí.39 Jan Pavel II. říká: „Obrácení je Boží dar, dílo Trojice: Je to Duch, který otevírá srdce, aby lidé uvěřili v Pána a mohli ho vyznávat.“40 Bůh přesto jedná společně s naším jednáním. Poznala to i Madeleine Delbrêlová: „Jsme odpovědni za to, zda mluvíme nebo mlčíme, ne však za účinnost našich slov. Je to Bůh, který dává víru.“41

37 MADELEINE DELBRÊL, Gebet in einem weltlichen Leben (Beten heute 4), Einsiedeln 31993, s. 91.

38 TÁŽ, Wir Nachbarn der Kommunisten. Diagnosen. S úvodem Jacqua Loewa, Einsiedeln 1975, s. 211; podle překladu biskupa Otto Georgense.

39 Srov. KLEMENS ARMBRUSTER, Die Anfangsdynamik erwachsenen Glaubens verstehen. Der innere Prozess christlicher Konversion, Lebendiges Zeugnis 61 (2006/4), s. 262–273.

40 JAN PAVEL II., Redemptoris missio – vyd. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, Bonn 1990, s. 46.

41 MADELEINE DELBRÊL, Wir Nachbarn der Kommunisten, s. 211 (pozn. 37).

7. Sedm bodů pro pastorační relevanci konverze

1. K obrácením dochází uvnitř našich farností. Kdo je chce vnímat, musí vytvořit „klima příznivé pro konverze“. Znamená to, že o procesech konverze se musí ve farnostech mluvit, psát a kázat.

2. Jak ukázaly obě studie i Lewis Rambo a Evangelii nuntiandi, kontakt s křesťany a konkrétní zkušenost se společenstvím věřících přispívají rozhodným způsobem k tomu, aby v člověku mohly nastoupit procesy konverze. Zodpovědní činitelé proto rádi apelují na to, aby se katolíci a církevní společenství stali misionářskými. Takové apely však pouze zakrývají to, že chybí školení a výchova k misionářské a konverzní kompetenci.42

42 Srov. HENNING WROGEMANN, Wahrnehmung und Begleitung „konversiver Prozesse“. Missionarische Herausforderung kirchlicher Praxis im Kontext des Pluralismus, in: KLAUS SCHÄFER (Hg.), Umkehr zum lebendigen Gott. Beiträge zu Mission und Bekehrung (Weltmission heute 53), Hamburg 2003, s. 61–79.

3. Je třeba „inscenací počátku“.43 Zde myslíme např. na „organizované náhody“ Petra Hundertmarka. Pastorace zná množství míst a podnětů, kdy se lidé scházejí jakoby „náhodou“. Nejsou však obvykle organizovány tak, aby lidem hledajícím a otevřeným pro víru vysílaly signály o tom, kde by mohli zakotvit a navázat kontakty.

43 JOHANNES ZIMMERMANN, s. 24 (pozn. 17).

4. „Písmo Starého a zvláště Nového zákona zdůrazňuje, že víra je existenciálním setkáním s Bohem Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým (Blaise Pascal). Umožnit takové existenciální setkání je pro dnešní církve kritériem jejich náboženského existenčního oprávnění.“44 Direktorium pro katechezi mluví o „iniciační katechezi“ a o tom, že „je třeba člověka přivést nejen do styku, nýbrž do společenství, do jednoty života s Ježíšem Kristem“.45

44 FRANZ-XAVER KAUFMANN, Zwischenräume und Wechselwirkungen. Der Verlust der Zentralperspektive und das Christentum, Theologie und Glaube 96 (2006), s. 309–323, 316n.

45 KONGREGATION FÜR DEN KLERUS, Allgemeines Direktorium für die Katechese (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles 130) – vyd. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, Bonn 1997, čl. 80.

5. Kurzy víry vztažené k životu46 umožňují „mystagogii v osobní zkušenosti a obrácení“.47 Osvědčily se jako „iniciační katecheze“; podobně to platí pro „exercicie všedního dne“. Přesto je potřebná ještě větší různorodost metod.

46 Srov. ZIMMERMANN – SCHRÖDER, s. 129–139 (pozn. 17); KLEMENS ARMBRUSTER, Kurse zur Glaubenserneuerung und Glaubensweckung. Vom Alphakurs bis zum WeG-Seminar – Glaubenskurse im Trend, Lebendige Katechese 25 (2003/2), s. 92–96; TÝŽ, Das Geheimnis der Gottes – Christusbeziehung. Wie Glaubenskurse eine Begegnung mit Christus anbahnen, Praxis in der Gemeinde 23 (2001/3), s. 69–73; www.wege-erwachsenen-glaubens.org.

47 KARL RAHNER, Konversion, s. 246 (pozn. 1).

6. „Upevnění“ víry (Commitment) je při konverzích často spojováno s bohoslužebnými rituály.48 Existující bohoslužebné formy a tradiční žehnání je třeba více přizpůsobit účastníkům citlivým ke konverzím.49 Je třeba dalších bohoslužebných forem a rituálů, aby jednotlivci mohli svůj krok víry osobně slavit.

48 Srov. JOHANNES ZIMMERMANN, s. 25 (pozn. 17).

49 Srov. množství myšlenek erfurtského světícího biskupa Reinharda Haukeho.

7. Lidé v procesech konverze hledají společenství cesty víry jako místo zdomácnění a doprovázení ve víře. Proto je třeba více skupin podobných katechumenátu, které mohou doprovázet procesy víry dospělých.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|