Nová svoboda II.

Autor: Eduard Krumpolc - Číslo: 2012/1 (Dokumenty)

Otu Mádra jsem poznal po svém návratu ze studií v Římě v roce 1994. Když se dověděl, že mám licenciát z teologie a že studuji dál k dosažení doktorátu, hned mi nabídl členství v české sekci Evropské společnosti pro katolickou teologii a pozval mě na její nejbližší schůzku. Povzbuzoval nejen mne, ale všechny začínající teology k usilovné teologické práci a k publikování článků v Teologických textech. Při schůzkách naší sekce nás Oto Mádr seznamoval s děním na evropské teologické scéně, s různými teologickými směry a někdy i napětím, které je mezi teology na jedné straně a církevním magisteriem na straně druhé. Zval na naše schůzky teology z ciziny a vedl nás k tomu, abychom se účastnili teologických kongresů v různých evropských zemích, navazovali osobní kontakty se svými kolegy a tak se zapojovali do mezinárodní spolupráce s nimi. On sám vždy zdůrazňoval zdravý střed mezi nehybným konzervatismem a neuváženým progresismem, neboť, jak sám často připomínal, obojí je pro církev škodlivé. V duchu věrnosti zásadám Druhého vatikánského koncilu zdůrazňoval otevřenost novým myšlenkám a podnětům, jejich pečlivé zvažování a rozlišování, pozorné čtení znamení doby a dialog se všemi, kteří mají dobrou vůli a jsou angažováni v hledání a nalézání pravdy. Oto Mádr věřil, že teologie může prokázat církvi nejcennější služby, když se bude snažit překlenovat propast mezi sekulárními obory a oblastí křesťanské víry a praxe, založené na Božím zjevení a usměrňované církevním magisteriem.

Oto Mádr byl pro nás všechny, kdo jsme ho znali, naprosto věrohodným svědkem křesťanské víry, který se osvědčil v utrpení pro věc Boží, který se nedal zlomit ani vyhrožováním smrtí, ani se nedal zlákat k nečestné spolupráci s komunistickým režimem. Jeho nezlomná víra ve vítězství pravdy nad lží a lásky nad nenávistí mu pomohla překonat nejtěžší chvíle v jeho životě. I v nově nabyté svobodě zůstal Oto Mádr tím, čím vždycky byl: skromným a pokorným dělníkem na vinici Boží, který netouží po uznání, odměnách a poctách ze strany lidí, ale v tichosti a pokoře dál slouží církvi, kterou tolik miloval. Věřím, že jeho celoživotní úsilí nebylo marné, že jeho setba přinese bohatou žeň a že nyní, kdy už své pozemské dílo dokonal, bude svou přímluvou u Boha dále napomáhat rozkvětu církve u nás a rozvoji české teologie v budoucnosti.

Eduard Krumpolc

Autor (nar. 1943) je kněz, vede Katedru systematické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Na téže fakultě přednáší fundamentální teologii a religionistiku.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|