Daniela Iskrová, EXEGETICKO-TEOLOGICKÝ KOMENTÁR K PRVÉMU JÁNOVMU LISTU

Autor: Ivan Moďoroši - Číslo: 2011/3 (Recenze)

Daniela Iskrová, EXEGETICKO-TEOLOGICKÝ KOMENTÁR K PRVÉMU JÁNOVMU LISTU. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2008, 262 str., ISBN 978-8084-388-5.

Monografia Daniely Iskrovej je zaujímavá z viacerých pohľadov. Azda najdôležitejším je, že tento komentár je zatiaľ jediným komentárom slovenského biblistu k tejto téme. A tiež, že Daniela Iskrová sa venuje zásadne Prvému Jánovmu listu. Záujemci, či už z radov biblistov, študentov teológie, ale aj laickej verejnosti, tak môžu analyzovať Prvý Jánov list aj za pomoci prvého slovenského komentára.

Autorka sa zameriava na všetkých päť kapitol tohto listu a prácu rozdeľuje na tieto hlavné kapitoly: Introduktívna časť; Exegetická časť; Teologická časť; Aplikácia posolstva 1Jn pre formáciu súčasných kresťanov.

V introduktívnej časti autorka poukazuje na historický kontext listu a jánovskú komunitu ako takú, opierajúc sa o významných odborníkov (Martyn, Cullmann, Brown). Podstatou tejto časti je však dôraz na autorstvo, adresátov a štruktúru samotného listu.

V exegetickej časti autorka analyzuje jednotlivé verše Prvého Jánovho listu. Každá časť listu je analyzovaná cez text, preklad a a štruktúru, ďalej vybrané problémy textovej kritiky, literárnych poznámok a exegézy. V závere monografie si čitateľ môže nájsť celý text v gréckom origináli rozdelený na jednotlivé časti a usporiadaný podľa veršov. Táto časť, aj podľa úvodu autorky, ale aj počtom strán, patrí k samotnej podstate publikácie. Ide zároveň aj o najnáročnejšiu časť práce, kde určite oceníme autorkinu znalosť gréčtiny a textovú interpretáciu.

V teologickej časti, ktorá je treťou kapitolou práce, autorka sleduje už samotný teologický výklad 1Jn. V liste sú základnými témami: Boh ako svetlo, Kristus ako odčiňujúca obeta, Duch ako dynamický princíp viery a lásky a nakoniec komunita veriacich ako ekleziálne zhromaždenie. Za najdôležitejšie kritéria považuje autorka vieru a lásku. Tieto kritéria pre čitateľa znázornila aj priloženým schematickým znázornením v rámci celého listu. Podľa 1Jn sa má život veriaceho človeka prejavovať katechizovaním, čo autorka rozoberá v záverečnej časti tretej kapitoly.

V závere sa snaží Daniela Iskrová aplikovať získané výsledky pre formáciu súčasných kresťanov. Autorka vidí aplikáciu hlavne v téme ekleziálneho spoločenstva, ktoré je dynamické. Ďalej poukazuje na nebezpečenstvo vlažnosti kresťanského života a rozpoznanie spoločenstva s Bohom. Poslednými dvoma témami na aplikáciu sú: význam katechézy pre kresťanský život a rast komunity cez vzájomnú lásku.

Predkladaná monografia je teda zaujímavá nielen pre biblistov, ale pre všetkých (kňazov v pastorácii, laikov...), ktorí chcú hlbšie vniknúť do časti jánovského korpusu a pochopiť detailnejšie Prvý Jánov list. Autorka sa snaží do exegézy listu vniesť na jednej strane „svoj“ rukopis a na druhej strane využíva súčasné poznatky z tejto problematiky. V našom geografickom prostredí ide o prvú exegézu slovenskej biblistky, ktorá sa venuje 1Jn.

Daniela Iskrová je členkou dominikánskej rehoľnej rodiny. Základnú teológiu ukončila v roku 1999 na Pontifikálnej univerzite sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme. Biblickú teológiu študovala na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde v roku 2002 obhájila licenčnú prácu L’amore cristiano nella Lettera a Filemone. V roku 2008 obhájila dizertačnú prácu Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2002 pôsobí na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, na Katedre religionistiky a náboženskej výchovy, kde prednáša biblické vedy a judaizmus.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|