Peter Olekšák – Michal Marťák, JÁN MAGA – KATOLÍCKY KŇAZ A PUBLICISTA

Autor: Imrich Gazda - Číslo: 2009/2 (Recenze)

Peter Olekšák – Michal Marťák, Ján Maga – katolícky kňaz a publicista. Filozofická fakulta v Ružomberku, n.f., 2008, 184 str., ISBN 978-80-8084-312-0.

Kňaz Ján Maga (1944–1996) je poprednou osobnosťou slovenskej Katolíckej cirkvi druhej polovice 20. storočia. Významný biblista, prekladateľ a publicista výrazne ovplyvnil celú kňazskú generáciu, ktorá vstúpila do pastorácie v období normalizácie. Svedčí o tom aj prítomnosť asi 250 kňazov na jeho pohrebe. Viacerí kňazi z jeho okruhu sú dnes slovenskými biskupmi.

Dielo docenta žurnalistiky Petra Olekšáka, ktorý je farárom v Magovej rodnej obci Švošov, a mladého historika Michala Marťáka je prvým monografickým spracovaním života tohto kňaza.1 Ako informačné zdroje autorom slúžili viaceré archívne pramene, rozprávanie ľudí, ktorí sa s Magom osobne poznali, spisy z jeho pozostalosti, publikované články o ňom, ale aj osobné spomienky. Aj keď ambíciou autorov nebolo vytvoriť rozsiahlu historickú monografiu, ale skôr podať základnú informáciu („Je našou nádejou, že táto práca oboznámi ľudí s pomerne krátkym životom veľkého človeka…“), dielo spĺňa všetky kritéria dobre spracovanej historickej štúdie (rôznorodosť prameňov, množstvo bibliografických poznámok, zoznam použitých prameňov a literatúry, menný register, zoznam skratiek), ktorá však ostáva prehľadná, jasná a dobre čitateľná. V tomto kontexte trochu rušivo pôsobí prehnaná srdečnosť jazyka pri opise niektorých životných etáp (detstvo) alebo charakteristických čŕt (vzťah k rodine, empatia, humor), čomu je však ťažké vyhnúť sa v prípade, ako je tento, keď sa autor osobne poznal s opisovanou osobnosťou.

1 V posledných rokoch sa na Slovensku podarilo vydať viacero odborných aj beletristických publikácií mapujúcich životy popredných kňazských osobností Spišskej diecézy, do ktorej patril aj J. Maga. Porov. napr. prvé beletristické spracovanie života kňaza a politika Andreja Hlinku: A. LAUČEK, Andrej, Tesfo, Ružomberok 2007, ISBN 978-80-89253-14-2; beletriu o spišskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi: A. LAUČEK, Anjelom svojim prikážem o tebe, Tesfo, Ružomberok 2000, ISBN 80-7142-080-8; spomienky na významného rektora spišského seminára Ferka Skyčáka: L. HANUS, Spomienky na Ferka Skyčáka, LÚČ, Bratislava 2001, ISBN 80-7114-356-1; biografia komunistickým režimom prenasledovaného kňaza Michala Mareka: P. OLEKŠÁK – M. MAREKOVÁ, Michal Marek, život a dielo, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie 2001, ISBN 80-7142-092-1.

Ján Maga sa narodil v liptovskej obci Švošov, po štúdiách na bohosloveckej fakulte v Bratislave a kňazskej vysviacke, ktorú prijal v prelomovom roku 1968 z rúk biskupa Ambróza Lazíka, sa stal kaplánom v Zázrivej, neskôr vo Veľkom Bobrove. Zlomovým bolo preňho tretie kaplánske miesto v obci Liptovské Sliače pri Ružomberku, kde bol farárom známy slovenský básnik a literárny kritik Jozef Kútnik-Šmálov.2 Vďaka nemu sa Maga dostal do intenzívneho kontaktu s kňazskou i laickou inteligenciou, ktorá sa na sliačskej fare často stretávala. Zvlášť hlboký vzťah si vybudoval s Ladislavom Hanusom, s ktorým v rokoch 1941–1943 Kútnik-Šmálov redigoval časopis Kultúra, ale spoznal sa aj s básnikom a popredným predstaviteľom slovenskej katolíckej moderny Jankom Silanom (v roku 1980 mu pomohol zostaviť disidentskú básnickú zbierku Katolícke piesne z Važca), prekladateľom Jánom Kováčom či exministrom vnútra Slovenského štátu Alexandrom Machom. Pod vedením Kútnika-Šmálova, ktorý bol v tom čase predsedom Slovenskej liturgickej komisie, sa Maga podieľal na preklade žalmov pre potreby zostavovanej slovenskej liturgie hodín. „Kútnik mi dal impulzy čo do práce a tvorivosti, zásady a najväčšie podnety. (…) A naučil ma vážiť si slovo,“ vyjadril sa po čase Maga o svojom principálovi.

2 L. HANUS, Jozef Kútnik-Šmálov: život, činnosť, tvorba, Kňazský seminár, Spišské Podhradie 1992.

Z Liptova putoval na Spiš, stal sa kaplánom v Spišskom Podhradí. Ide o ďalšiu dôležitú etapu jeho života, pretože v roku 1973 tu začal vydávať jeden z najznámejších a intelektuálne najpodnetnejších slovenských samizdatov s názvom Orientácia. Okolo mladého kňaza sa formuje kňazská skupina (dvaja z jej členov, Štefan Mordel a Ján Jarab, sú autormi predhovoru a doslovu recenzovaného diela), ktorá organizuje pravidelné duchovno-intelektuálne stretnutia. Ich plodom bol aj spomínaný samizdat (vyšlo úctyhodných 11 ročníkov, t.j. 137 čísel na 2777 stranách).3 Aj vďaka J. Magovi prebiehala živá výmena názorov medzi slovenským a českým cirkevným prostredím (osobne sa poznal najmä s Jozefom Zvěřinom, Otom Mádrom a Václavom Malým), ale aj slovensko-nemeckým a slovensko-rakúskym (viedenský biskup Florian Kuntner, erfurtský biskup Joachim Wanke, görlitzský biskup Jozef Müller).

3 Porov. P. OLEKŠÁK, Orientácia – najdlhšie vydávaný samizdatový časopis na Slovensku, in: T. KOLKOVÁ – I. ALBRECHTOVÁ, O hodnotě samizdatu, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008, s. 57–67, ISBN 978-80-7195-252-7; J. JARAB, Orientácia, in: tamtiež, s. 86–108.

Po administrátorských zastávkach v Poľanovciach a Batizovciach sa Maga stáva farárom v Kežmarku, kde prežíva aj udalosti novembra 1989. Už počas tých Vianoc začína vydávať diecézny časopis Domov. „Študenti posadili do školy života celú republiku. Nastupujúca generácia nás učí vzdoru, odvahe a ľudským právam. Ba aj Cirkev,,matka a učiteľka´ národov, ďakuje študentom, umelcom a ľuďom s profilom odvahy, že svoju úlohu ohlasovania spásy môže plniť aj mimo múrov kostola. Donedávna mohla kritizovať a ťažkať si na svoj ťažký údel a obmedzenia. Koniec našim výhovorkám. Otvára sa priestor slobody a treba ho naplniť. (…) Treba vychovať nového človeka,“ reaguje na novú spoločenskú situáciu vo Vianočnom bulletine Spišského biskupstva. Po obnovení kňazského seminára na Spišskej Kapitule sa stáva špirituálom. Zároveň na teologickom inštitúte prednáša Nový zákon. Keďže teologickej a náboženskej literatúry je absolútny nedostatok, využíva svoju znalosť nemčiny a prekladá viaceré diela (W. Trutwin – Otváral nám písma, W. Kasper – Úvod do viery, B. Huhn – Ježiš hovorí s ľuďmi). V spolupráci so spišskými seminaristami vytvorí prvú synopsu v slovenskom jazyku.

Medzitým musí byť hospitalizovaný pre vážny zdravotný stav. Po dočasnom zlepšení iniciuje výstavbu kostola v rodnej obci a vznik Katolíckeho biblického diela vo Svite. Ešte stihne zažiť posviacku oboch, stať sa prvým riaditeľom biblického diela, ale 2. januára 1996 zomiera vo veku nedožitých 52 rokov.

Čitateľ sa môže s osobnosťou J. Magu ešte hlbšie zoznámiť vďaka záverečnému výberu z jeho textov (zaujme najmä štúdia Stretnutie s obrazmi Ľudovíta Fullu), básní (publikovaných pod pseudonymom Andrej Peťko alebo A. P.) a obrazovej prílohe.

Po vydaní autobiografie a mnohých diel „duchovného otca“ J. Magu Ladislava Hanusa,4 prišiel čas aj pre spracovanie života jeho „duchovného dieťaťa“. Po prvej základnej, no zároveň informačne veľmi bohatej biografii, by sa žiadalo postupne spracovať ďalšiu publikáciu, pokúšajúcu sa o analýzu Magovho myslenia, ak to tak možno nazvať, magovskej teológie.

4 Spomenutá autobiografia je prepisom rozhovorov J. Magu a L. Hanusa, ktoré boli nahrané v rokoch 1978–1983 a vydané pod názvom Pamäti svedka storočia (2006) v slovenskom vydavateľstve LÚČ, v ktorom vyšli aj viaceré ďalšie Hanusove diela.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|