Nový profil ESKT

Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2007/4 (Panoráma)

Cílem působení Evropské společnosti pro katolickou teologii, který si sama v roce 2007 nově stanovila, je především uvádět akademickou činnost evropských teologů do širšího kontextu vztahů mezi církví a společností. ESKT chce motivovat své členy k fundovanému řešení otázek, které dnes stojí před křesťanskou vírou a zároveň před evropskou kulturou jako jejich hlavní společně zakoušené výzvy.

K tomuto úkolu je ESKT vybavena mimo jiné tím, že ve srovnání s jinými evropskými asociacemi teologů má jednak celoevropský, jednak interdisciplinární charakter; je institucí se stabilními organizačními strukturami, vydává vlastní časopis a pravidelně organizuje tematicky zaměřené kongresy, které jsou otevřené i nečlenům.

Vnitřním předpokladem činnosti tohoto profesního sdružení je samozřejmě rozvíjení specifické integrity katolické teologie. Ta je spatřována jak v ekleziálním charakteru teologie (na rozdíl od religionisticky zaměřených disciplín, které jsou neutrální vůči křesťanskému zjevení), tak v její neutilitární, badatelské povaze. Na základě této perspektivy může ESKT uplatňovat svou odpovědnost za identitu teologie nejen v rámci vnitrocírkevního dialogu, ale zejména vůči státním orgánům, na jejichž institutech se teologie vyučuje. Znamená to, že ESKT chce hájit specifičnost a relevanci teologických disciplín v univerzitním a politickém prostoru.

Po osmnácti letech existence a postupného zrání Evropské společnosti pro katolickou teologii lze konstatovat, že je to největší a nejvýznamnější profesní sdružení katolických teologů v Evropě, které systematicky podporuje profesionální komunikaci a mezioborovou výměnu mezi teology. Tím se může stát inspirující oporou pro zvyšování úrovně teologického bádání a vzdělávání v jakékoli evropské zemi. Zároveň svým způsobem reprezentuje katolickou teologii a katolické teology v církvi, v kultuře a ve společnosti — a to jak na mezinárodní, tak i na národní či regionální úrovni.

Českou sekci ESKT založil v roce 1990 ve spolupráci s evropskými kolegy Oto Mádr. Jako její dlouholetý předseda, a proto i člen mezinárodního kuratoria, a jako aktivní účastník evropských kongresů vytrvale působil v tehdejší situaci ve prospěch nekonfliktní, dialogické, konstruktivní orientace tohoto sdružení,1 která se postupně — nakonec zásluhou zejména rakouské a belgické sekce — v posledních letech prosadila.

1 Srov. např. jeho úvodní referát pro jednu z pracovních sekcí kongresu ve Freisingu (1995) — „Ortodoxie a tolerance z hlediska etiky“ — který vyšel v německém originále v časopise Bulletin ET, 2/1995, v českém překladu pak v TT 1/1996, nebo nyní nejnověji v knize Oto Mádr, V zápasech za Boží věc, Vyšehrad, Praha 2007.

V současné době se Česká sekce ESKT otvírá teologům nejmladší generace. Jejich samozřejmá schopnost mezinárodní profesní komunikace a jejich rodící se odpovědnost za budoucí úlohu evropského křesťanství může právě v tomto přátelském pracovním společenství nalézt své uplatnění a být přínosem.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|