Jaroslav Šebek: Mezi křížem a národem

Autor: Oto Mádr - Číslo: 2007/2 (Recenze)

Jaroslav Šebek, MEZI KŘÍŽEM A NÁRODEM. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2006, 336 s.

Soužití českého národa s německými občany, usídlenými po staletí v okrajových oblastech Čech, Moravy a Slezska, skončilo s jejich násilným vysídlením v roce 1945. Autor sleduje vývoj sudetoněmecké politické strany od 20. let a vznik nepolitických katolických organizací, v nichž probíhalo národní a náboženské tříbení sudetských, převážně katolických Němců. Ve dvacátých letech se zformovala Německá křesťansko-sociální strana, jejíž účast na politickém životě rostla. Třicátá léta přinesla katolické podněty pro sociální řád v encyklikách, ale také Hitlerův puč v Německu 30. 1. 1933, Henleinovo hnutí v Sudetech a také Celostátní katolický sjezd (1935) se šesti národnostními sekcemi.

Je třeba poděkovat autorovi za uchopení dosud zanedbaného úseku českých národních dějin, a to s náležitou odborností (mj. 1260 poznámek pod čarou). Odbornost a přitom čtivost této knihy jsou výzvou pro všechny autory, speciálně katolické.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|