Lubomír Mlčoch: Ekonomie důvěry a společného dobra

Autor: Karel Šprunk - Číslo: 2006/1 (Recenze)

Lubomír Mlčoch, EKONOMIE DŮVĚRY A SPOLEČNÉHO DOBRA. Česká republika v Evropské unii: pokus o nástin perspektivy. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 5/2005, Praha 2005, 127 str.

Pozn. red.: Tato kniha vyjde pod stejným názvem v nakladatelství Karlovy univerzity „Karolinum“.

Úkolem křesťanské sociální filosofie i speciálních společenských věd je najít způsob, jak důsledně a účinně aplikovat základní principy ve všech sociálních systémech, v politice, sociální oblasti, technice, vědě, kultuře i hospodářství. Orientace v této složité problematice je nesnadná pro všechny, a je obtížná i pro křesťany. Věřící se tu mohou opřít o sociální učení církve, o celocírkevní sociální dokumenty i o dokumenty místních církví (srov. Pokoj a dobro). Ale vždy je třeba řešit nejen obecné otázky, ale také problémy konkrétní situace v dané oblasti nebo v dané zemi. Proto jsou neobyčejně cenné studie typu, jakým je práce profesora Lubomíra Mlčocha. Její autor je naším předním odborníkem zabývajícím se institucionální ekonomií a výraznou vědeckou a lidskou osobností.

Profesor Mlčoch zakládá svou studii na myšlence „obecného dobra“ a na zásadě, kterou formuloval 2. vatikánský koncil v pastorální konstituci Radost a naděje: „I v životě hospodářsko-společenském je třeba mít v úctě a rozvíjet důstojnost lidské osoby a její celé povolání, a rovněž dobro celé společnosti. Člověk je přece původce, střed a cíl veškerého hospodářsko-společenského života“ (GS 63). Moderní interpretaci těchto principů autor uplatňuje v rámci ekonomické teorie tzv. „ekonomie důvěry“. Jeho úvahy se nepohybují jen na abstraktní rovině, ale věnují se konkrétně vlivu „dědictví historie“ na současný společenský život, reformě veřejných financí, českému národnímu zájmu ve sjednocené Evropě a v globální ekonomice. Klíčovou kapitolou je zřejmě kapitola pátá, pojednávající o ekonomii důvěry, kde čtenáře zaujmou autorovy úvahy o vynutitelnosti práva, o ekonomické racionalitě investic do morálky a o mechanismech budování důvěry. Studie ústí ve vizi solidární ekonomie a ekonomie společenství, obnovující důvěru a společné dobro. Studie končí příznačnou otázkou: „Ekonomika jako součást civilizace lásky?“

V jednom z oponentských posudků Mlčochovy práce se říká: „Studie shrnuje výsledky, k nimž autor v oblasti výzkumu ekonomie důvěry a společného dobra dospěl. Velmi široký záběr této práce poskytl nejen nové poznatky z různých oblastí institucionální ekonomie, nýbrž i množství námětů na další výzkum.“ (Ing. V. Klusoň, DrSc.) My bychom dodali, že práce prof. Mlčocha je pro křesťana velkou pomocí k tomu, aby porozuměl současné problematice ve společenské oblasti u nás, a ukazuje mu nadějnou vizi pro budoucnost.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|