Jozef Krupa: Alfa a Omega

Autor: Stanislav Stohl - Číslo: 2006/1 (Recenze)

Jozef Krupa, Alfa a Omega. Katolícka kristológia. Univerzita Komenského, Bratislava 2005, 188 str., ISBN 80-223-2051-X.

Jozef Krupa vo svojej monografii citlivo reaguje na dnes spochybňované otázky katolíckej náuky, ktorú potvrdzuje a jasne odôvodňuje. Zvlášť podrobne sa zaoberá témou hypostatickej únie tým, že uvádza mnohé aj menej známe dokumenty Magistéria, ktoré učia, že Ježiš Kristus je jedna božská osoba s dvomi prirodzenosťami - božskou a ľudskou (s. 71 - 77). Odvolávajúc sa na učenie Štvrtého lateránskeho koncilu kladie dôraz na náuku, že diela Najsvätejšej Trojice navonok sú všetkým trom božským osobám spoločné. V kristológii sa to týka napr. inkarnácie Božieho Syna (s. 106). Podrobne sa venuje ľudskej prirodzenosti Ježiša Krista. Aktuálne vysvetľuje tézy známeho biblistu Josepha Fitzmyera o rozsahu Kristovho ľudského poznania (s. 137 - 140). V publikácii sa nenachádza nič, čo by odporovalo katolíckej doktríne.

V poznámkovom aparáte sa nachádzajú niektoré nedostatky, ktoré treba odstrániť, najmä ho ujednotiť.

Z obsahového hľadiska na strane 11 posledný odstavec vyznieva, ako keby sa Starý zákon považoval za prípravu na Kristov príchod len od Druhého vatikánskeho koncilu. Bolo by dobré pridať slovko „Aj“ na začiatok vety. V pätnástom riadku v druhom odstavci na strane 87 by bolo dobré doplniť po slovách: „ľudskou vôľou ľudské skutky“ ešte „božskej dôstojnosti“. Kapitolu 26.4.4 by bolo na strane 140 azda dobré ukončiť nejakým zhrnutím, nielen citátmi!

Celkovo hodnotím monografiu veľmi pozitívne. Spôsob i prístup je určite správny a myslím, že tiež atraktívny. Táto kniha bude iste prospešná pre kňazov, diakonov, seminaristov, katechétov i ostatných záujemcov o otázky katolíckej kristológie.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|