ANOTACE

Číslo: 2006/1 (Recenze)

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vydává svazky, které dokumentují období komunistické tyranie.

V řadě SEŠITY, ČÍSLO 6 vyšla stať Adolfa Rázka: StB + justice – nástroje třídního boje v akci Babice. Věnováno památce těch, kteří se nedožili a kteří trpěli. Praha 2002, 296 s. – Tato publikace „ukazuje autentickými texty na vývoj církve a státu a na snahu zlomit její odpor násilím.“ Úloha kněží v babickém případu a zneužití justice k třídnímu boji tvoří rámec vlastní kauzy Babice, v níž hrála rozhodující roli Státní bezpečnost. Nejcennější součást svazku je 55 dokumentů odhalujících stranické zákulisí, a také dopis P. Buly před popravou. Obrazová příloha zaplnila 8 stran.

V téže řadě SEŠITY, ČÍSLO 10ČESKOSLOVENSKÁ JUSTICE V LETECH 1948 – 1953 V DOKUMENTECH, DÍL III., jsou zpracovány čtyři kauzy. Jedna z nich je Proces Oto Mádr a spol., s. 321-473: zásah režimu proti neliturgické náboženské činnosti. Proces měl demonstrovat vztah komunistické absolutní moci k církvi. Přestože šlo pouze o náboženskou činnost, z nezbytí konanou neveřejně, byli kněží pracující s mládeží zařazeni mezi ilegální politické protivníky režimu.

Uvedený úřad vydává také řadu SECURITAS IMPERII. Její 11. SVAZEK z roku 2005 je silně dokumentován z pramenů. Má české, anglické a německé resumé a z jeho 424 stran většina obsahuje dokumenty. První ze čtyř statí napsal Jiří Plachý: „Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností (podle personálního stavu k 1. 1. 1989). Úvodem autor konstatuje, že „duchovní katolické církve patřili v letech 1948-1989 jednoznačně k nejvíce perzekvovaným skupinám obyvatel“. Minimálně pětina prošla vězením, spolupracovníků se vyskytlo sotva deset a tehdy v Litoměřicích existující teologická fakulta se prakticky spolupráci vyhnula. Zřetelně tu vystupují obrysy nezbytného manévrování kněží a jejich vzdorování nátlaku.

Ve stati Václava Vaško: Arcibiskup Beran – symbol odporu proti komunismu (str. 91-128) je solidní portrét významné osobnosti české církve zasazen do rámce historického dění, jež se bohatě obrazilo na životě rodilého Plzeňáka. Do rámce jeho života (1883-1969) spadají dvě světové války, koncentrační tábory německé, dlouholetá izolace doma a závěrečný exil. Autor vytěžil z pramenů a poutavě líčí Beranovy zápasy o svobodu církve proti komunistické totalitě i jeho poctivé češství. Ale „Bohu byl oddán vášnivou a spolu pokornou nepochybující vírou, která se u něho projevovala navenek neschopností mlčet ke lži a klidnou ochotou k mučednictví“.

Třetí stať – Jiří Plachý: Biskup Trochta v hodině velké zkoušky, str. 129-134. Salesián Štěpán Trochta prožil tvrdá léta v nacistických vězeních a táborech a potom byl jako biskup nucen zápasit s rudou diktaturou. Odsouzen k 25 rokům vězení byl propuštěn po šesti letech. Od rázného Beranova postoje vůči komunistické diktatuře se liší spíše manévrováním.

Adolf Rázek: Exkomunikační dekrety (str. 135-385) je poslední a daleko nejpropracovanější stať. V časové posloupnosti sleduje postupné kroky režimu ke konečnému ujařmení a zničení církve. Počáteční předstírání kladného vztahu (s nadějí, že se církev nechá zapojit do plánů komunistických budovatelů zářné budoucnosti podle Marxe a Lenina) přešlo do tvrdého potlačování náboženského života. Přesto se jen menšina kněží a věřících dala získat pro kolaboraci. Vznikla vládní „Katolická akce“, do diecézí byli dosazeni státní zmocněnci. Biskupové ještě stihli prohlásit, že „nová Katolická akce je hnutí rozkolné“, jenže biskupské slovo bylo potlačeno a postupně všichni biskupové internováni. Arcibiskup Beran byl uvězněn ve svém paláci, později odvezen a skrýván na různých místech až do svého vyhoštění do Říma. Řeholní společenství byla rozptýlena.

Svazek SECURITAS IMPERII 12 obsahuje stať Peter Dinuš: Českobratrská církev evangelická a StB v letech 1957-1967 (str. 363-371).

Josef Blaha, ÚVOD DO KNIHY ŽALMŮ V ZRCADLE POESIE. Vydal Marek Konečný, Brno 2005, 83 s. – Útlý svazek malého formátu naplnil autor množstvím informací, jež udivují nejen obšírnými znalostmi, ale také hlubokým prožitkem poselství, které i nám křesťanům otevírá dimenze Absolutního bytí. Starozákonní modlitby, osvětlené z jejich šíře i hloubky, čekají na osobní existenciální ponor, který umožňuje autor také pomocí kulturního podloží a osobního vcítění. – Tento malý svazek je velkým darem zvláště pro tisíce českých kněží a řeholních osob, ale nejen pro ně. Bude jen logické, když si zájem o tuto knížku vynutí další vydání.

Maggie Callananová – Patricia Kelleyová, POSLEDNÍ DARY. Jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících. Vyšehrad, Praha 2005, 224 s. – Autorky jsou vybaveny vzděláním a hlavně zkušenostmi s doprovázením umírajících ve velmi širokém věkovém rozpětí pacientů v letální fázi života. Kniha nabízí orientaci a praktické ukázky přístupu k umírajícím od dětského věku po stáří. Poslední chvíle čekají na každého a nikdo se této společné fázi života nemůže vyhnout. I tyto okamžiky mohou být naplněny vzácnou zkušeností a mimořádným poutem mezi blízkými, jimž odcházející člověk předává poslední dary. Dochází ke smíření, pochopení, projevení potlačovaného citu, vyjasnění bolestných nedorozumění. Rozhovory posledních chvil, ať dojde jen na gesta a pohyby očí, nebo na výslovné vyjádření citů běžně neprojevovaných, bývají klíčovými chvílemi dorozumění. Autorky také zaznamenávají někdy těžko srozumitelné chování umírajících, kteří tím chtějí sdělit zcela ojedinělou zkušenost na přechodu mezi dvěma světy.

Ira Byock, DOBRÉ UMÍRÁNÍ. Možnosti pokojného konce života. Vyšehrad, Praha 2005, 327 s. – Autor, prezident Sdružení amerických hospiců a paliativní medicíny, se po více než čtvrt století zabývá péčí o umírající. Řídí se heslem „Nikdo by neměl umírat v bolestech a sám“. Vypráví příběhy o lásce a usmíření tváří v tvář tragédii, bolesti a konfliktu. Nabízí rodinám vzor, jak jednat s lékaři, jak mluvit s přáteli a příbuznými a jak učinit z konce života stejně významnou a drahocennou událost, jakou je jeho začátek. Většina z dvanácti kapitol vznikla za spolupráce autora s řadou dalších spoluautorů. Skutečné příběhy ukazují, že v závěrečných měsících, až i dnech života je možné vykonat důležitou práci v rovině mezilidských vztahů.

Richard Rohr, ADAMŮV NÁVRAT. Mužská iniciace. Vyšehrad, Praha 2005, 176 s. – Americký františkán je autorem řady knih o mužské spiritualitě a iniciaci a kontemplativní modlitbě. Má bohaté zkušenosti s pastorací mužů, což je pole značně neorané. Cesta k mužské duchovní dospělosti potřebuje iniciaci. Autor tvrdí, že když mají muži pocit, že se zhroutí, tehdy se děje průlom. Procházejí smrtí svého starého já, svého malého života, a vycházejí ven s vědomím, že jim smrt už nemůže ublížit. Ježíš je dokonalým příkladem iniciace v její plnosti, ale byli i mnozí jiní, kteří nechali „obilné zrno zemřít“. Naše kultura není zdravou kulturou pro chlapce a muže. Nemáme muže, kteří by uměli následující generaci předávat moudrost, identitu a hranice. Lidé, kteří dovolili, aby je život inicioval, bývají vůdčí jedinci, zakořenění a pevní. Neodebírají druhým energii, ale naopak jim ji dodávají. Mnozí lidé tolik horlí proti falešné mužské moci, že se bojí rozeznat prospěšnou moc. Archetypy krále, válečníka, milovníka a mudrce tvoří čtyři součásti každého muže. Přirozeně se navzájem vyvažují a činí muže celistvým.

PATRONE EUROPAS. Vision und Auftrag der Kirche im dritten Jahrtausend. – PATRONI EVROPY. Vize a poslání církve ve třetím tisíciletí. Vyd. Sozialwerk der Ackermanngemeinde, München – Mnichov 2004, 186 s.; Mnichov – Praha 2004, 186 s. – Česko-německý text. Redakční zpracování Franz Olbert, Beate Beckmann-Zöller. Po úvodu o světcích jako patronech Evropy a vzorech v čase totality (M. Tupec – T. Halík) je řeč o významu patronů Evropy pro dnešek: Benedikt z Nursie, Brigita Švédská, Kateřina Sienská, Edith Steinová (němečtí autoři), Cyril a Metoděj (St. Balík). Svazek završuje kard. Vlk obsáhlou studií „Křesťané utvářejí Evropu“.

Walter Rzepka, ZUKUNFT TROTZ VERGANGENHEIT. Texte zur deutsch-tschechischen Versöhnung. München 2005, 237 s. – Soubor materiálů k německo-českému smíření analyzuje Václav Havel v období minulého století. Jeho německý partner Richard von Weizsäcker bilancuje tisícileté vztahy našich národů jako významné pro budoucnost. Tři desítky dokumentů poskytují celkový obraz vývoje do roku 2004. Následuje řada významných projevů německých katolíků i evangelíků k vyhnání Němců z ČSR roku 1945. Mimořádný je projev německého kardinála Karla Lehmanna ve Františkových Lázních 1997 a tehdejšího kardinála Ratzingera při sudetoněmeckém dnu v Mnichově 1979: Je na místě odpouštějící láska i vůči bolestné zkušenosti vyhnání z vlasti. Řadu dalších projevů završují slova německých a českých biskupů z 5. 3. 1995 k 50. výročí konce 2. světové války. Walter Rzepka uzavírá knihu bystrou analýzou dané problematiky. Tato kniha by měla vyjít i česky.

KAMÍNKY, 5. díl. Drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality 1948-1989 i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti. Připravil kolektiv pracovníků pod patronací mons. arcibiskupa Karla Otčenáška. Vydalo Biskupství Hradec Králové 2005. Obrazová příloha. – Poslední z pěti svazků, vydávaných v letech 2000-2005, které čerpaly z asi 1000 dopisů. Souběžně vyšly také 4 svazky německé verze „Mosaiksteinchen“. Obě řady je možno objednat na adrese: Prodejna Pastýř, Velké nám. 36, 500 01 Hradec Králové.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|