Kdo jsou mesiánští Židé

Autor: Pavel Linek - Číslo: 2005/2 (Panoráma)

Přítel/Przyjaciel, 9/2004.

Izrael je země, která je kolébkou židovského národa a judaismu. Je to místo, kde má svůj původ také křesťanství. Tato fakta jsou dnes každému všeobecně známa. Kdo jsou ale mesiánští Židé, již méně. Tento článek má za cíl objasnit několik faktů o těchto lidech.

V Izraeli dnes žije kolem 6,6 milionu obyvatel, z toho: 5 082 000 Židé (77 %), 1 254 000 Arabové (19 %), 264 000 (4 %) Drúzové, Čerkesové a ostatní (www.mfa.gov.il). Tato statistika vyjadřuje etnické složení obyvatelstva Izraele, není totožná s náboženským složením. Jeden příklad za všechny: křesťanů je asi 130 000 (2 %) a jsou to ve větší míře Arabové.

Mesiánští Židé, často se jim také říká mesiášští (od slova mesiáš), je skupina lidí, která se jen málokdy objeví v oficiálních statistikách týkajících se Izraele. Na českých webových stránkách jsem však nalezl následující informace: "Mesiášští Židé - tato skupina se nechce považovat za židy a nehlásí se ani k žádné křesťanské větvi. Věří jak Starý, tak i Nový zákon a uznává Ježíše jako Mesiáše a přitom její příslušníci praktikují některé starozákonní rituály, např. obřízku. Vedle židovských svátků slaví i Vánoce a Velikonoce. Nechávají se křtít a organizují i různé biblické kurzy a vzdělávací akce. Bývají milí a příjemní. S přijetím víry v Ježíše mají obvykle spojeny zvláštní a neobyčejné osobní zážitky. V Izraeli je asi 4 500 členů této skupiny a jsou soustředěni asi do 50 sborů. Jejich střediska se nacházejí např. v Haifě na hoře Karmel nebo v Jeruzalémě poblíž Jaffské brány." (www.zeme.sopka.cz)

Toto hodnocení mesiánských Židů je celkem objektivní. Podívejme se ovšem na ně blíže očima jednoho z nich, jeruzalémského žurnalisty Ludwiga Schneidera, který žije v Izraeli od roku 1951. Ten na otázku "Kdo jsou mesiášští Židé?" odpověděl: "Dříve se Židům, kteří uvěřili v Ježíše Krista jako Mesiáše, říkalo židovští křesťané. Při obrácení neboli konverzi odkládali své židovství a stávali se katolíky, protestanty, baptisty atd. Dnes je tomu v Izraeli jinak. Židé, kteří uvěří, že Pán Ježíš je Mesiáš, zůstávají dále Židy. Nazývají se mesiášští Židé. Dnes je jich v Izraeli asi 3 500 ve 40 různých sborech. Jen v samém Jeruzalémě je 7 různých mesiášských sborů. Věříme plně celému Novému zákonu. Pokud jde o křest, přichází v úvahu pouze křest ponořením. O jiném způsobu křtu se nikdy nediskutovalo. To souvisí s židovským chápáním křtu, které navazuje na mikve - rituální lázeň. Když se Žid chce zasvětit Bohu, ponoří se v přítomnosti svědka třikrát pod hladinu. Svědek dává pozor, aby ani vlásek nezůstal nad hladinou. Je-li všechno v pořádku, požehná mu. Věříme, že Ježíš je Mesiáš, který přišel a který znovu přijde. Přijali jsme plně celý Nový zákon, ale současně slavíme židovské svátky, stejně jako křesťané, pokud jsou v Bibli. Své syny dáváme obřezávat. Ani v tomto bodu není mezi mesiášskými Židy žádný spor. Věříme, že my všichni věřící v Krista, ať Židé nebo Řekové, jsme si v Kristu rovni. Mesiášští Židé jsou v Izraeli poměrně noví. Židé znají židovské křesťany většinou jako konvertity, kteří po obrácení své židovství opustili (...) Izrael se musí učit, jak tyto nové Židy přijímat. Konají se shromáždění na ulicích, v Jeruzalémě se pořádají pochody pro Ježíše, máme diskusní pořady v televizi, vydáváme v hebrejštině mesiášskou literaturu. Když pořádáme shromáždění na pěší zóně v Jeruzalémě, někteří si vezmou traktáty, které rozdáváme. Najdou se však i takoví, kteří se nám posmívají nebo nám nadávají. Jiní si prohlédnou traktát a řeknou:,Budu o tom přemýšlet.´ Myslím, že jsou to úplně stejné reakce jako kdekoliv jinde na světě. Jistě i v Praze se setkáte s podobnými přístupy. To patří ke křesťanskému normálnímu svědeckému životu. Nemůžeme zevšeobecňovat a pro pár lidí, kteří nám nadávají, tvrdit, že je v Izraeli pronásledování. Díky Bohu, není!" (výňatek z knihy Zprávy z Izraele, A-ALEF, Ostrava, 1997)

V knize Stokrát o Izraeli Ludwig Schneider odpovídá na různé otázky o Izraeli. Nacházíme tady pár zajímavých otázek a odpovědí, které se týkají rovněž mesiánských Židů. Jedna z nich, která by nás mohla zajímat, zní: "Měli by se Nežidé stát mesiánskými Židy?" Odpověď je následující: "Určitě nikoli! Vždyť právě před tím varoval apoštol Pavel. Za jeho doby se šířilo hnutí, které chtělo z obrácených pohanů udělat nejdříve Židy, aby se stali mesiánskými Židy. Pavel varoval pohany před obřízkou, která prý z nich udělá lepší křesťany. První apoštolský koncil (Sk 15) ustanovil, aby nebyly Nežidům ukládány židovské zákony. Měli se pouze vyvarovat masa obětovaného modlám, požívání krve, masa z udávených zvířat a smilstva. Pro křesťany židovského původu však nadále zůstávaly starozákonní předpisy závazné. Mesiánští Židé nejsou ani o puntík lepší, nejsou vykoupeni lepší krví Pána Ježíše než křesťané z pohanů. V Kristu není rozdílu, v Něm není ani Řek, ani Žid. Jen to vnější vypadá jinak. Mesiánští Židé mají jako Židé jiné povinnosti než křesťané z pohanů." (Stokrát o Izraeli, ICEJ ČR, 1997)

Problematiku mesiánských Židů jsme tímto článkem zdaleka nevyčerpali a také to nebylo naším úkolem. Na závěr bych chtěl připojit jen pár osobních poznatků. Tato skupina Židů je nám názorově docela blízká, a to hlavně proto, že není zrovna obvyklé setkat se s příslušníky izraelského národa, kteří vyznávají, že Ježíš Kristus je Mesiáš a Boží Syn. Každé takové setkání může být obohacující, jelikož pohled věřícího Žida na Krista je pohledem od zdroje. Vždyť Pán Ježíš Kristus byl Žid a pisatelé Bible byli v převážné většině také Židé. Na druhé straně není nezbytné mesiánské Židy idealizovat - také oni se názorově velmi liší a jejich sbory jsou velmi různorodé - a ne vždy je nutno s nimi ve všem souhlasit.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|