ANOTACE

Číslo: 2005/1 (Recenze)

Irena Kastnerová, LUBOŠ HRUŠKA A ZAHRADA JEHO DUŠE.

Plzeň 1999, druhé vydání, rozšířené o fotografie, 145 s. (42 s. většinou barevných reprodukcí na křídě), anglická, německá a francouzská informace. Kontaktní adresa: Občanské sdružení Památník obětem zla, Dvořákova 51, 320 04 Plzeň. – Plzeňský památník je těsně spojen s osobností důstojníka a potom dlouholetého vězně, který v komunistických žalářích zažil množství ukrutností. Když tam našel i víru, dopracoval se k odpuštění po vzoru Ukřižovaného a založil meditační zahradu s pískovcovou křížovou cestou jako Památník obětem zla. Autorka dokázala v rozhovoru s ním vkomponovat jeho třináctiletou cestu vězeními k víře a k odpuštění do zastavení křížové cesty Romana Podrázského. Přitom zde vyvstává neobyčejně barvitý, ale autentický obraz Zla, které se prosazovalo neuvěřitelnou krutostí. Plukovník Luboš Hruška, vyznamenaný nakonec Řádem T.G. Masaryka, daroval našemu národu poučení a výzvu k velikosti, která přemáhá svět zla přimknutím k Božímu Synu, který prosil na kříži: Otče, odpusť jim. Hruškova zahrada se stala poprávu cílem poutníků nejen z našich zemí, ale i z Evropy. Díky, bratře Luboši!

m

Bohumil Svoboda, VÍRA JE MŮJ PEVNÝ HRAD. Rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli.

Vyšehrad, Praha 2004, 294 s. a 28 s. obrazových příloh, výběr z dopisů, projevů atd. a rozsáhlý jmenný rejstřík. – Pro bratrskou, do široka otevřenou osobnost emeritního královéhradeckého biskupa je příznačné množství lidí, kteří byli v jeho blízkosti a vypovídají o něm. Otevřenost vůči všem lidem, blízkým až také ideově cizím a nepřátelským, je jeho životní poselství. On má pro to, co evangelium míní požadavkem lásky ke všem, včetně nepřátel, heslo a program spřátelování. Volný proud vzpomínání jeho vlastního i mnoha dalších rozvíjí jeho životní pouť přes duchovní růst v mládí do internací a věznic k pastoraci až ke krátkému završení ve funkci biskupa východočeské diecéze. Je příznačné, že už před vyprávěním o sobě v tomto svazku sebral čtyři soubory vzpomínek mnoha prostých věřících s titulem „Kaménky“.

m

Stanislav Krátký, K PLNOSTI. Rozhovory Jana Mazance s dobrým bratrem a biskupem skryté církve.

Cesta, Brno 2004, 240 s., z toho 22 s. psané dokumenty a 14 s. obrazová příloha. – Svědectví aktivního účastníka života církve v podzemí. Dosud nejobšírnější výpověď o životě podzemní církve převážně na Moravě. Autor patřil do okruhu Felixe Davídka, ale ne jako skalní příslušník. Tajné biskupské svěcení přijal od něho, ale po roce 1990 už sám nesvětil. Je to pastoračně přitažlivá osobnost i pro intelektuály, jako prof. dr. Petra Fialu, RNDr. Jiřího Grygara, doc. PhDr. Františka Halase, CSc., PhDr. Jiřího Hanuše, prof. dr. Dušana Jeřábka, DrSc., biskupa Václava Malého, prof. MUDr. Květoslava Šipra aj., jejichž svědectví jsou připojena. O duchovní velikosti jeho osobnosti, pokorné i silné, svědčí také ochota vzdát se biskupské aktivity. Současně si však stěžuje, že po osvobození oficiální církev neřešila, podle něho, některá tajná svěcení a podzemní aktivity v celku. Podnes přitahuje lidi svou otevřeností a kritičností dovnitř církve, ale ne sebestředně a rebelantsky. Má právo mluvit otevřeně, protože mnoho miloval a trpěl. Kritický kvas této ryzí ražby a ovšem i církevní smýšlení potřebuje církev stále.

m

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ČESKOSLOVENSKÁ JUSTICE V LETECH 1968-1953. Dokumenty. Díl III. Sešity 10/2004,

479 s. - Obsah: Kauza Kutlvašr a spol. – Skupina Budování – K perzekuci zemědělců.

Významné z katolického hlediska: Proces Oto Mádr a spol. – zásah režimu proti neliturgické náboženské činnosti (s. 323-462, z toho 8 stran faksimilií, množství dokumentů). Otazník k přesnosti záznamu publikovaných výpovědí obviněných je plně oprávněný. Proces se týkal dvou odlišných skupin: šest lidí se zabývalo neveřejnou náboženskou aktivitou a čtyři byli mladí katolíci zapojení do ozbrojeného odboje, při němž usmrtili policií nasazeného spolupracovníka. V první skupině vynikala univ. prof. Růžena Vacková, která se nasadila už v odboji protinacistickém. Moravu zastupoval P. Václav Razik, Slovensko Dr. Vladimír Jukl, řeholnice česká a moravská provinciální představená. V 90. letech byly všechny tyto rozsudky zrušeny a postižení občansky rehabilitováni.

m

PAMÄŤ NÁRODA, Október 2004. Nacizmus a komunizmus vo svojej epoche.

86 s. Vydává Ústav pamäti národa, Košická 52, 820 05 Bratislava. - Vedle tohoto čtvrtletníku vychází edice sborníků dobových dokumentů a knižní edice monografií. Navíc videotéka osobních výpovědí pamětníků a dokumentární filmy v řadě Zločiny nacizmu a komunizmu.

VEXILLA REGIS. Výbor z latinské duchovní poezie.

Nakladatelství BBArt, 2004, 160 s. Výbor uspořádala a přeložila Markéta Koronthályová. – Řada nejznámějších poetických útvarů, které vznikaly v prostředí církve v rozmezí od 4. do 13. století a s jejím postupným rozšiřováním hluboce ovlivnily nejprve evropskou a pak celosvětovou kulturu. Většina zde vybraných latinských hymnů tvoří i dnes součást modliteb římského breviáře. Některé z těchto textů byly často zhudebňovány (např. Stabat mater nebo Dies irae). Latina byla do poloviny minulého století jazykem vzdělanců, ale dnes se stává její znalost poněkud exkluzivní. Proto chce tato knížka zpřístupnit duchovní poezii oslavující Boha všem čtenářům, i těm, kteří latinu neovládají a v prostředí církve se nepohybují. Text vychází jako bilingva, tedy s paralelním uvedením latinské básně a jejího překladu.

STUDIA NEOARISTOTELICA. Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii.

Vychází dvakrát ročně. – Rubriky: Statě, Překlady, Diskuse, Edice, Recenze. Z obsahu prvního dvojčísla (206 s.): L. Novák, Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace; P. Dvořák, K modálnímu ontologickému důkazu; S. Sousedík, G. Frege a aristotelská ontologie vztahů; J. Polívka, Sensus Compositionis a Sensus divisionis v kontextu problému modalit v Ordinatio I, 39 Jana Dunse Scota. Redakce: Mgr. Lukáš Novák, Pujmanové 14, 140 00 Praha 4. Objednávky: Tamtéž.

DINGIR. Časopis o současné náboženské scéně.

Vychází čtyřikrát ročně. - Rubriky: Z domova, Zahraničí, Téma, Rozhovor, Recenze, Info-servis, Práce studentů, Dopisy. Z témat posledních čísel: Pentekostální křesťanství, Věda a náboženství, Fenomén židovství, Proč právě mormoni, Islám na vzestupu, Pohané mezi námi dnes, Hnutí lidové zbožnosti, Kam zařadit jógu, Svobodné zednářství, Nový věk, Mezináboženský dialog, Náboženství a politika, Romové a náboženství, Pravoslaví, Český hermetismus. Redakce: PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Černokostelecká 2790/36, 100 00 Praha 10. Objednávky: SEND – předplatné, U Továren 1/770, 100 00 Praha 10.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|