Vědomí viny a hříchu

Autor: Jindřich Šrajer - Číslo: 2002/2 (Studie)

Otázka po zlu ve světě a po lidské vině či hříchu je stará jako lidstvo samo. Zkušenost selhání, provinění je jednou ze základních zkušeností člověka. Zkušeností vypovídající o ohraničenosti a nedokonalosti lidského jedince potřebujícího odpuštění a usmíření.1 Je však třeba rozlišit skutečnost hříchu a vědomí hříchu. Jan Pavel II v encyklice Reconciliatio et paenitentia hovoří o vědomí hříchu jako o síle cítění a schopnosti postřehu směřujícího k rozpoznání mnoha forem, podob a projevů hříchu coby kvasu smrti. Toto vědomí tkví hluboko v mravním svědomí člověka a váže se na vědomí Boha. Tím pak také vysvětluje současný úpadek a ztrátu vědomí viny a hříchu jako důsledek krize svědomí a ztráty vědomí Boha, důsledek vlády kultu autonomie, konzumu a požitku, tedy sekularismu - humanismu bez Boha.2 Odkazuje přitom na příslovečná slova svého předchůdce Pia XII.: „Hříchem tohoto věku je ztráta vědomí hříchu.“3

1Srov. k tomu: J. Römelt, Vom Sinn moralischer Verantwortung, Regensburg 1996, s. 142 -152.
2Jan Pavel II., Reconciliatio et paenitentia, posynodální apoštolská adhortace, o smíření a pokání v dnešním poslání církve (2.12.1984), Praha 1996, Zvon, čl. 18.
3Pius XII., rozhlasové poselství ke Katechetickému kongresu USA, který se konal v Bostonu (26.října 1946): Discorsi e Radiomessaggi, VIII (1946), s. 288.

1. Pokles vědomí viny a hříchu

Mnoho lidí naší doby skutečně nechápe, že se jejich chyby a provinění nějak dotýkají Boha a proto je ani nenazývají hříchem. Prohřešky proti zákonu, předpisu, překročení pravidel, ublížení druhým lidem jsou snad s to vnímat jako vinu či selhání, absentuje však u nich vědomí viny a hříchu, až do začátku novověku v západní křesťanské tradici silně utvářené vztahem k Bohu jako stvořiteli a původci všeho, Pánu a soudci všech lidí, který v Ježíši Kristu opět vykoupil lidstvo padlé do hříchu. Vina byla předně vinou před Bohem a před společenstvím, nejen jako jednotlivé provinění, nýbrž jako totální problém lidské existence. Vina byla nakonec vnímána spolu s odpuštěním, které dává jenom Bůh. Hříšník nebyl jen provinilcem, nýbrž byl stále nově zahrnován Boží milostí, osvobozován od viny a s Bohem usmiřován. Vědomí provinilce před Bohem jej solidarizovalo s ostatními. Tato solidarita byla denně vyjadřována prosbou modlitby Otče náš: „Odpusť nám naše viny...“. Zkušenost viny neměla v žádném případě tak negativní účinky, jak je to dnes často předkládáno, neboť hlásání viny šlo vždy ruku v ruce s nabídkou milosti a usmíření. Kdo si byl vědom viny, věděl zároveň o možnosti milosti odpuštění.4

4Srov. J. Gründel, Sünde als Verneinung des Willens Gottes Zur Frage nach dem Ursprung von Leid, Übel und Bösem, in: P.K. J. Rivinius SVD, (Hg.), Schuld, Sühne und Erlösung, Steyler 1983, s. 105.

Na začátku novověku s renesancí a humanismem došlo k zásadní změně, která rozhodujícím způsobem změnila zkušenost viny. S nástupem sekularismu a s narůstajícím ateismem vůbec mizí transcendentní rozměr viny. Teologický rozměr pojmu viny a hříchu je nahrazen čistě profánním morálním pojmem. Ochabující vědomí Boha naopak posiluje individualizaci viny spojenou se ztrátou jejího sociálního charakteru. Pokání a obrácení se stávají čistě privátní záležitostí. Do popředí se dostává přinejmenším v katolickém prostředí morální kazuistika se zpovědními zrcadly a katalogy smrtelných hříchů.5 Na věrohodnosti ztrácí teologicko-pastorální jazyk charakterizovaný nadsazováním. Hřích je viděn ve všem a všude, i v malichernostech. Je přeháněn strach z věčných trestů. Rozhodujícím kritériem hodnocení je skutková podstata věci, subjektivní podíl - vědomí a svobodná vůle - nehraje při hodnocení významnou roli.6

5Srov. tamtéž, s. 105.
6Srov. k tomu H. Rotter, Osoba a etika, CDK Brno 1997, s. 85 - 88.

Výslovný odpor vůči samotnému tématu hříchu je vlastní některým autorům 19. století. Nejvýraznějším a nejzavilejším se jeví být Friedrich Nietzsche, když prohlašuje: „Odstraňme pojem hříchu ze světa“.7 Na jiném místě definuje hřích jako „židovský sentiment a výmysl“.8 Ve 20. století si některé vědní obory činí nárok na hlubší poznání člověka a tím také na zásadní zpochybnění způsobilosti člověka provinit se. Buď je hřích vnímán jako výsledek sociologických daností, nebo jako projev nemoci, nezpůsobilosti či výsledek psychických fixací.9 Lidská zodpovědnost je tak vymezena natolik úzce, že se člověku už nepřisuzuje schopnost konat skutečné lidské činy a tím ani hřešit.10 Hřích, a to nejenom v sekularizované současnosti, nýbrž mnohde i v křesťanském světě, není pak viděn nikde. Je bagatelizován, ozývají se hlasy po „morálce bez hříchu“.11

7Morgenröte 3, 202.
8Fröhliche Wissenschaft, vyd. Körner, zv. 74, 146.
9Srov. H. Weber, Všeobecná morální teologie, Vyšehrad Praha 1998, s. 263.
10Srov. J. P. II., Reconciliatio..., čl. 18.
11Srov. H. Weber, Všeobecná morální teologie, s. 265.

2. Přesouvání pocitu viny

Přes současné negativní trendy, co se vědomí viny a hříchu týče, stále platí, že jako nemůže být zcela zničeno vědomí Boha či potlačeno svědomí, tak také nemůže zcela zmizet vědomí hříchu.12 Samotná skutečnost popírání viny a hříchu v sobě zahrnuje jeho zásadní připuštění, jinak by jeho ospravedlňování nebo popírání nebylo vůbec potřebné.13 Rovněž zkušenost, kdy na místo popřeného Boha nastupuje stvoření povýšené na absolutní hodnotu, kdy za hřích není považováno provinění proti Bohu, nýbrž proti pseudo-absolutnu, potvrzuje, nakolik je spjato vědomí Boha a hříchu s přirozeností člověka.14

12Srov. J. P.II., Reconciliatio et paenitentia, čl. 18.
13Srov. A. Günthör, Morálna teologia I/b, Rím 1988, s. 211.
14 Srov. tamtéž, s. 211n. V době komunistické totality byl za hřích spojený s nejtěžšími tresty považován přestupek proti zájmům státu nebo vládnoucí politické strany nebo oficiální ideologii.

Pokles vědomí viny je tak současně doprovázen přesouváním pocitů viny. Dá se hovořit o jakémsi druhu kompenzace. Mnohem zřetelnější je v porovnání s minulostí citlivost pro špatné sociální jednání (netoleranci, diskriminaci, odpírání politické a společenské svobody, provinění v oblasti ekologie atd.). Je to vnímáno jako něco negativního, zatímco v minulosti to často zůstalo bez povšimnutí. Současně ale narážíme na tvrdou necitlivost, pokud jde o vnímání osobní viny a spoluviny, nelásky a egoismu. Tak např. účastníci street party protestují proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a volají po ulicích bez aut, sami však na demonstraci přijedou auty. Jinými slovy řečeno, mnozí lidé ztrácí bezprostřední pocit viny nebo jej přinejmenším vytěsňují, aby pak naopak rychle hledali viníky a pronášeli rozsudky. Hlubinná psychologie zdůrazňuje, že nepřijatá nebo vytěsněná vina člověka je falešně lokalizována. Dochází k projekci viny z nevědomí na „obětní beránky“ ve společnosti a okolí. Může se nám zde vybavit evangelijní podobenství o třísce v oku bratra a trámu ve vlastním oku (Mt 7,3). Martin Buber charakterizoval člověka 20. století jako toho, který si není vědom žádné viny, existují jen vágní pocity viny a konvence viny.15 Patrné je rovněž zaměření na hluboko uložené nesprávné základní postoje a méně na jednotlivé činy a v tom se spatřuje to vlastní zvrácené a provinilé.16

15Srov. J. Gründel, Schuld, Vergebung und Versöhnung, in: W. Ernst (Hg.) Grundlagen und Probleme der heutigen Moraltheologie, Leipzig 1989, s. 210.
16Srov. H. Weber, Všeobecná morální teologie, s. 267.

3. Cesty k znovuobnovení vědomí viny a hříchu

Skutečnost, že dnes mnozí už neumějí nebo nechtějí akceptovat osobní vinu, by neměla být nahlížena jen negativně. Nedochází zde snad jenom k vyjádření bezmocnosti a neschopnosti přesného soudu o existenci rozsahu a závažnosti nějaké viny? I ten totiž, kdo zásadně počítá s možností provinění, není tohoto problému ušetřen. Ukazuje se totiž celý spletenec fyzicko-psychických a historicko-sociologických skutečností, které je třeba brát v úvahu při posuzování svobody jedince v konkrétním případě. Sama dnešní teologie, která zakouší obtíž při přesném posuzování hříchu a prokázání jeho transcendentní dimenze, si musí uvědomit, že není s to poskytnout celostní obraz ohledně viny a hříchu, nevezme-li v potaz poznatky psychologie, sociologie a pedagogiky. Je to šance, jak znovu a nově reflektovat skutečnost viny a dopomoci k jejímu vnímání tak, aby to znamenalo cestu k plnému, pravdivému a otevřenému životu před Boží tváří.17

17Srov. O. Mádr, Slovo o této době, Praha 1992, s. 111. Srov. k tomu také J. Skoblík, Vina, hřích a pokání, Pastorační středisko Praha 1999.

Už C.G. Jung zdůraznil, že chce-li člověk něco změnit, musí to nejdříve přijmout. Vědomí viny je předpokladem uzdravení. Jako je bolest příznakem onemocnění a zároveň výzvou k léčbě, tak vědomí viny signalizuje duchovní onemocnění a vyzývá k obrácení a pokání. Chce-li člověk vyjít z izolace a rozdělení, do kterého upadá svými proviněními a chybami, nezbývá mu než uznat, že se svými proviněními stává hříšníkem, kterému může být odpuštěno jen samotným Bohem. Prvořadě tak musí dojít ke změně ve sféře ducha, v oblasti lidského vědomí, v postoji člověka ke světu a v jeho porozumění sobě samému a svému místu v řádu bytí. Jde o to, aby si uvědomil, co pro něj znamená ztráta vědomí Boha, kdy člověk přestává respektovat mravní řád, sám sobě se stává kritériem hříchu, se kterým de facto zůstává sám a osamocen, zahlcen materiálními a pomíjivými zájmy, zatížen břemenem zraňujícím nejen jeho samotného, nýbrž vnášejícím rozkol a nesvár i do lidského společenství.18

18Srov. V. Havel, Úvodní projev na shromáždění některých význačných myslitelů světa Forum 2000, Praha, 3.- 6.9. 1997 in: Teologické Texty TT 6/97 Praha, s. 182.

Jak pomoci dnešnímu člověku na této cestě? Lze si jen těžko představit, že prvým krokem k obnově vědomí viny a hříchu by měl být na prvním místě jakýsi nový pokus o přesnější kategorizaci hříchu či novou kazuistiku s přesným rozčleňováním, co se ještě smí a co už nikoliv, čímž nemá být popřen význam návratu k nezrušitelným principům rozumu a víry. V prvé řadě však jde o pomoc při obnově zatemněného morálního vědomí skrze neopakovatelnou zkušenost vlastního svědomí a vědomí biblického Boha. Jinak řečeno, obnovit spásné vědomí hříchu,19 obnovit zkušenost ve smyslu vyjádření 2. Vatikánského koncilu, který vyzdvihuje transcendentní charakter svědomí, popírající přenechání orientace ve svědomí čistému subjektivismu nebo „slepé libovůli“. Připomeňme si podstatné vyjádření koncilní konstituce: „V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám nedal, ale který musí poslouchat. Jeho hlas ho neustále vybízí, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu (...) Neboť člověk má ve svém srdci zákon vepsaný Bohem; poslouchat ho je sama jeho důstojnost a bude podle něj souzen. Svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka; v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru. Prostřednictvím svědomí si podivuhodným způsobem uvědomujeme onen zákon, který dosahuje svého naplnění v lásce k Bohu a bližnímu. Věrnost vlastnímu svědomí spojuje křesťany s ostatními lidmi k hledání pravdy a k pravdivému řešení mnoha mravních problémů, které vyvstávají jak v životě jednotlivců, tak ve společenském soužití. Čím více tedy převládá správné svědomí, tím více se jednotlivci a skupiny vzdalují slepé zvůli a snaží se přizpůsobit objektivním zásadám mravnosti“.20 Z toho mimo jiné vyplývá důležité úsilí zprostředkovat všem lidem jako pozitivní šanci, že „zpytování svědomí je jednou z nejvýznamnějších chvil osobního života. Při něm totiž člověk stojí tváří v tvář pravdě svého života. Odhaluje tak, jak jsou jeho skutky vzdáleny od ideálu, který si stanovil“.21 Současně je třeba ukazovat, že je krásné sestupovat do svého nejhlubšího nitra, do „středu své osoby“, do svatostánku svého vlastního srdce a tam prožívat spojení s Bohem nebo ho přinejmenším intuitivně zakusit. Jinými slovy řečeno, jde především o možnost člověka disponovat se pro naslouchání Bohu.

19Srov. J. P. II. Recontiliatio..., čl. 18.
20Gaudium et spes čl. 16.
21Jan Pavel II., Incarnationis mysterium, Bula k vyhlášení velkého jubilea roku 2000, dokument České biskupské konference Praha 1999, s. 11.

Obnovení vědomí viny a hříchu se tak může stát základem duchovní orientace odpovídající skutečné a opravdové hluboké touze po životě v plnosti (srov. Jan 10,10). Nelze zavírat oči nad skutečností, že v křesťanství dlouhou dobu převládala invaze hříchu spojená se soustavným obnovováním strachu před věčným trestem a z toho vyplývajícími negativními konsekvencemi. Hlavní pozornost byla věnována výčtu hříchů co do jejich počtu a druhu a téma obrácení a pokání se ocitlo na okraji.22 Ať tato zkušenost vede k znovuobjevení návratu k pozitivní orientaci, vděčné odpovědi na Boží příklon. Základem k dobrému jednání a odvrácení se od zlého není strach, nýbrž vděčnost vůči Bohu za jeho skutky a dary, za stvoření, osvobození, vykoupení, doprovázení atd. Prvořadým úkolem pro probuzení vědomí viny a hříchu je připomínání Božích spásných činů, tedy co Bůh učinil a ustavičně činí a jak na to může a musí člověk adekvátně odpovídat. Jak zdůrazňuje Juan E. Vecchi, „nezištná Boží láska, současně předcházející i milosrdná, nevylučuje a neoslabuje etické nároky na lidské jednání ani jim neodporuje. Naopak jim dává pevnější a absolutní základ, činí je zřetelnějšími a dovršuje je.“23

22Srov. B. Häring, Frei in Christus I. Bd., Freiburg 1979, s. 367- 380.
23D. Juan E. Vecchi, Smířil nás se sebou a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření, dopis hlavního představeného SDB, Praha 2001, s. 7.

Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|