Sviatosť pomazania chorých

Autor: Peter Caban - Číslo: 2002/2 (Studie)

Liturgicko-historické východiská a prax do II. Vatikána

Liturgicko-historické východiská a prax do II. Vatikána

Vážnejšia choroba v živote človeka častokrát znamená zlomovú chvíľu, kedy sa človek začne viac zaoberať starostlivosťou o seba - o aktuálny fyzický stav, ale aj o stav svojho vnútra. I v týchto situáciách chce byť Kristus nápomocný svojej Cirkvi, a to práve milosťami plynúcimi z platného a užitočného prijatia sviatosti pomazania chorých. Pre hlbšie dokreslenie významu a vplyvu tejto sviatosti sa chcem v tomto článku zamerať na liturgicko-historické východiská a samotnú prax jej vysluhovania v dejinách.

1. Rôznorodosť a interpretácia názvov

Sviatosť pomazania chorých získala vo vývoji názvu rôzne pomenovania. V latinskej Cirkvi sa pre ňu od vrcholného stredoveku (niekde až po súčasnosť) vžil názov extrema unctio posledné“ pomazanie, a to častokrát vnímané ako pomazanie v poslednom okamihu života.1 Toto latinské označenie našlo svoju realizáciu v liturgických knihách minimálne od 15. storočia.2 Peter Lombardský používal pomenovanie unctio in extremis,3 Albert Veľký unctio exeuntium,4 čo prevzal Tridentský koncil (1545-1563) ako sacramentum exeuntium5 a spomína ho aj súčasný Katechizmus Katolíckej cirkvi.6 Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) nazýva túto sviatosť unctio infirmorum - pomazanie chorých.7

1Napr. v 19. storočí niektorí predstavitelia liturgického hnutia používali názvy: sviatostné spečatenie (života), sviatosť posvätenia smrti, sviatosť zmŕtvychvtania, sviatosť kresťanského dokončenia pozemského života, sviatosť krstnej obnovy vzhľadom na smrť... Porov.: SCHELL, H.: Katholische Dogmatik III/2, Paderborn 1893, s. 614; WALTER, E.: Die Herrlichkeit des christlichen Sterbens, Freiburg 1937, s. 31-56; GRILLMEIER, A.: Das Sakrament der Auferstehung, in Geist und Leben č. 34, 1961, s. 326-336.
2Porov.: KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1992, s. 247.
3LOMBARDSKY, P.: Liber sententiarum IV, 23,11 pomazanie v posledných veciach človeka.“
4ALBERTUS M.: Liber sententiarum IV, 23,2,4,2 pomazanie odchádzajúcich.“
5TRIDENTSKÝ KONCIL.: Doctrina de sacramento Extremae unctionis, 14. sesia, kap. 3, in DENZINGER, H.; SCHŐNMETZER, A.: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (DS) 1698 sviatosť odchádzajúcich.“
6Katechizmus Katolíckej cirkvi, (KKC) Libreria Editrice Vaticana, Cittá delVaticano 1997, slovenský preklad SSV Trnava 1998, č. 1523.
7Porov.: DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL.: Sacrosanctum concilium č. 73 pomazanie chorých.“ Súčasné liturgické knihy (napr. Rímsky rituál, Obnovený podľa zásad ustanovených Druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI., Obrad pomazania chorých a pastoračná starostlivosť o nich, SSV Trnava 1976) používajú názov unctio infirmorum, čo prekladáme ako pomazanie chorých. Treba sa však vyhýbať jazykovo nie celkom správnemu prekladaniu substantíva infirmorum do slovenského jazyka ako pomazanie nemocných, pretože preklad adjektivizovaného substantíva v genitíve plurálu infirmorum pôvodovo českým slovom nemocných je konštruované na podklade jazykového bohemizmu, a teda je lepšie prekladať a používať pojem pomazanie chorých. Porov.: Pravidlá slovenského pravopisu, SAV Bratislava 2000, s. 286.

K správnej interpretácii názvu „posledné pomazanie“ je dobré povedať, že ak sa v súčasnosti použije ešte tento názov, treba mať na pamäti interpretáciu adjektíva „posledné“ ako pomazanie, ktoré je posledné v poradí, teda pomazanie zvyčajne dovršujúce8 pomazania vyznačujúce etapy celého života kresťana: krstné pomazanie, pomazanie sviatosti birmovania, pomazanie pri kňazskej vysviacke,... pomazanie chorých.9 Je nutné o tom katechizovať veriacich.

8Porov. TRIDENTSKÝ KONCIL.: Doctrina de sacramento Extremae unctionis, 14. sesia, kap. 3, in DS 1694; Katechizmus Katolíckej cirkvi č. 1523.
9Porov.: ADAM, A.: Liturgika, Křestanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001, s. 246.

Sviatosť pomazania chorých spolu so sviatosťou pokánia a Eucharistiou ako viatikom sa dajú nazvať sviatosti, ktoré pripravujú na nebeskú vlasť alebo sviatosti, ktorými sa končí pozemské putovanie.10

10Porov.: KKC č. 1525.

2. Postoj k chorým vo Svätom písme

V Starom zákone nachádzame viaceré zmienky o utrpení človeka, a to pomerne častým starozákonným biblickým spojením utrpenia s vinou a so vzdialením sa od Boha.11 Pojem choroby v Starom zákone môže byť aj metaforou pre mnohorakú ľudskú biedu a aj pre zvrátenosť vnútra.12 Choroba sa stáva cestou k obráteniu a Božím odpustením sa začína uzdravenie.13

11Porov.: Ex 20, 5; Num 14, 18; Dt 5, 9; Kaz 2, 23; Ž 1; Ž 37; Ž 88; Ž 41; Iz 38, 9-20.
12KRUPA, J.: Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu, vyd. Oto Németh, Bratislava 2001, s. 81.
13Porov. Ž 38, Iz 38, KKC č. 1502.

Nový zákon predstavuje Krista ako uzdravovateľa z mnohých chorôb.14 Ježiš neoznačuje chorobu ako odplatu za zlo,15 má s chorými súcit16 a jeho sila víťazí nad chorobou.17 V Markovom evanjeliu 6,13 máme naznačenú zmienku o pomazaní chorých:18 „Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ Najobšírnejšie dosvedčuje pomazanie chorých Jakubov list 5,14-16, ktorý dosvedčuje, že táto služba bola už v prvotnej Cirkvi inštitucializovaná.19 Olej sa tu chápe ako vonkajší znak, ktorý podporuje uzdravujúce slová. Účinky pomazania sú: úľava v utrpení, duchovná posila, uzdravenie a odpustenie hriechov. Plné vyjadrenie pomazania chorých ako sviatosti prešlo však vývojom.20

14Porov.: Mk 1, 29-31; 5, 1-20; 7, 31-37; 8, 22-26; 9, 14-29; 10, 46-52; Lk 11, 14; 13, 10-17; 14, 1-6; 17, 11-19; Jn 5, 1-9; 9, 1-7.
15Porov.: Jn 9, 2n.
16Porov.: Mt 20, 34.
17Porov.: Lk 6, 19.
18Tridentský koncil o tomto texte učí, že už tu sv. Marek naznačil sviatosť pomazania chorých (DS 1695). Túto náuku prebral aj Katechizmus Katolíckej cirkvi v č. 1511.
19Porov.: ADAM, A.: Liturgika, Křestanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001, s. 244.
20KRUPA, J.: Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu, vyd. Oto Németh, Bratislava 2001, s. 85.

3. Sviatosť chorých v dejinách

V prvotnej Cirkvi bola sviatosť pomazania chorých udeľovaná pomerne zriedkavo, pretože sa neudeľovala mučeníkom (ako svätým), kajúcnikom (tí očakávali odpustenie hriechov vo sviatosti zmierenia) a ani katechumenom (krst im odpustil všetky hriechy).21

21AKIMJAK, A.: Liturgia sviatostí a svätenín, Spišská Kapitula 1997, s. 54.

Vývoj praxe sviatosti pomazania chorých nám pomôžu lepšie pochopiť nasledujúce uvedené zmienky textov:

Didaché spomína22 ďakovnú modlitbu nad olejom, a to dokonca v obidvoch svojich zachovaných starých rukopisoch.23

22Didaché 10, 8; Darmstadt 1984.
23Porov.: KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 260.

Hypolit v diele Traditio apostolica (okolo roku 215) spomína modlitbu svätenia oleja chorých,24 z ktorého vychádza aj vtedajší predpis vzhľadom k centrálnemu postaveniu slávenia Eucharistie. Veriaci v rímskom prostredí na začiatku 3. storočia prinášali ako obetný dar spolu s inými naturáliami na ofertórium aj olej, ktorý biskup požehnal na konci Eucharistickej modlitby.25

24„Keď niekto obetuje olej, nech vzdáva vďaky podobne ako pri obetovaní chleba a vína. Ak nepoužíva tie isté slová, nech podľa svojho vlastného úsudku prednesie vzdávanie vďaky a nech hovorí:“Bože, posväť tento olej a udeľ svätosť (niektoré exempláre majú udeľ zdravie das sanitatem namiesto das sanctitatem) tým, ktorí sú ním pomazávaní a prijímajú ho. Ako si ním pomazal kráľov, kňazov a prorokov, tak daruj posilu všetkým, ktorí ho zakusujú a zdravie tým, ktorí ho užívajú. Porov. Traditio apostolica č. 5.
25Zaujímavosťou je, že v Traditio apostolica za tým nasleduje modlitba požehnania nad syrom a olivami, čo nasledovalo spolu s olejom určeným na pomazanie chorých ako požehnanie na konci Eucharistickej modlitby: Podobne aj ten, kto obetuje syr a olivy, má hovoriť:Požehnaj toto mlieko, ktoré sa stalo pevným a aj nás upevni vo svojej láske. Dožič, aby nikdy nestratil tvoju sladkosť ani tento plod olivy, ktorý je obrazom tvojej bohatosti, ktorú si nechal vytrysknúť zo stromu, aby mali život tí, ktorí dúfajú v teba.A pri každom požehnaní nech naisto povie: „Sláva tebe: Otec i Syn, so Svätým Duchom vo svätej Cirkvi teraz i po všetky veky vekov. Amen.“ Porov. Traditio apostolica č. 6.

Spis Testamentum Domini z 5. storočia nám zachoval anamnesticko-epiklezálnu modlitbu požehnania nad olejom zameranú na Krista. Z interpretácie textu je zjavné, že išlo o požehnanie oleja, avšak nie je jednoznačné, či išlo len o olej pomazania chorých, alebo o olej na predkrstné pomazanie katechumenov, pretože zo samotnej modlitby sa to nedá zdokumentovať. Sprevádzajúca rubrika hovorí, že aj presbyter môže tento olej požehnať, čo aj robil slovami vyslovujúc ich polohlasno (submisse).26

26Porov.: KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 261; RAHMANI, I. E.: Les liturgies orientale et occidentales, Beyrouth 1929, 1, 25, s. 49.

Apoštolské konštitúcie z konca 4. storočia spomínajú, že biskup alebo kňaz požehnávajú zároveň vodu a olej. S veľkou pravdepodobnosťou sa tu však jedná o krstnú vodu a olej katechumenov.

Biskup Serapion z Thmuis (cca po roku 362) v zbierke modlitieb pod názvom Euchologion Serapion má zaradená dve modlitby požehnania vzhľadom na olej pre pomazanie chorých. Prvá z nich je na požehnanie oleja na pomazanie a vody na pitie pre chorých, druhá je dlhšia a má názov Modlitba nad olejom chorých.27

27KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 262.

Rímska modlitba požehnania oleja Emitte z prelomu 4. a 5. storočia, ktorá začína epiklézou,28 má pravdepodobne východný pôvod. V prosbe tejto modlitby je vyjadrený zmysel, že je to Boh, ktorý účinkuje v pomazaní. Modlitba sa dostala aj do Gregorovho sakramentára, kde sa spomína, že olej sa dá použiť troma spôsobmi: na pomazanie, na pitie29 a na dotknutie sa (Sacramentarium Gelasianum vetus spomína: „...sint omni unguenti, gustanti, tangenti tutamentum corporis, animae et spiritus.“).30

28Sacramentarium Gelasianum vetus (Vaticanum), Bibl. apostolica Vaticana, Vat. reg. lat. 316, 382.
29pitie30
30Záleží tu na preklade particípia prézenta aktíva slova unguenti, čo vyjadruje súčasnosť a aktivitu slovesa vzhľadom k deju hlavnej vety s prísudkom mazať (olejom). Porov.: Sacramentarium Gelasianum vetus (Vaticanum), 382.

Na istom milánskom rukopise z 11. storočia sa nachádza rímska modlitba požehnania oleja, zaraďujúca sa do troch milánskych modlitieb požehnania oleja chorých, s názvom Deus humani generis creator.31 Z 13. storočia už existuje v milánskom prostredí ordo pre slávenie sviatosti začínajúce slovami „Domine, sancte, gloriose, aeterne, omnipotens Deus“ a vychádzajúce textovo zo staršej modlitby Emitte, resp. z ešte staršieho neznámeho spoločného prameňa. Podľa slov tejto modlitby olej neslúžil len na pomazanie, ale aj na pitie pre chorých. Tretia modlitba tohto okruhu nachádzajúca sa v Pontificale Romano-Germanicum32 pod názvom Ambroziánske požehnanie oleja na pomazanie chorých a posadnutých33 a začínajúca slovami „Domine, qui studio salutis humanae“ uzatvára okruh tzv. milánskych modlitieb požehnania oleja.

31MAGISTRETTI, M.: Pontificale in usum Ecclesiae Mediolanensis necnon ordines Ambrosiani ex codicibus saec. XI olim in uszum canonicae Vallis Travaliae s. 79.
32Pontificale Romano-Germanicum 99, 297:2, 80n.
33...fugatis insidiis adversariae potestatis...

Existujú tri starošpanielske modlitby požehnania oleja: Prvá In tuo nomine je galsko-starošpanielska34 a zaujímavosťou je, že uvádza priamo v texte niektoré choroby a činnosti, ktoré môžu škodiť zdraviu človeka: horúčku, ochrnutosť, slepotu, nemých, duševné choroby! bolesti hlavy, údov, hrude, uhryznutie zvieratami, čarodejníctvo. Modlitba úplne cituje text z Listu sv. Jakuba, v modlitbe však chýba zmienka o odpustení hriechov. Druhá modlitba Domine Jesu Christe nachádzajúca sa v Liber ordinum35 začína citátom z Jak 5, 14 a je zameraná na Krista. O pití požehnaného oleja sa v nej vôbec nehovorí, modlitba však vyratúva účinky pomazania na telesnú schránku človeka. Takisto o odpustení hriechov nie sú v nej zmienky, tie sú iba v exorcizme, ktorý túto modlitbu hypoteticky predchádzal.36 Tretia starošpanielska modlitba Omnipotens Deus37 je neskoršieho dáta a už spomína aj odpustenie hriechov ako účinok pomazania chorých.

34Jej pôvod mohol byť z.: Liber ordinum,(vyd. Le Liber ordinum, Paris 1904, s. 8-11) Exorcizmus olei cum benedictione“; Ordines Romani 50, cap. 25, 138 - Modlitba na Veľký (Zelený) štvrtok; Pontificale Romano-Germanicum 99, 296: 2, 79n - quocumque tempore.
35Liber ordinum 23n.
36Porov.: Rituál zo Silos, Liber ordinum, codex A, 22n.
37Liber ordinum 23.

Zo 7. storočia sa nám zachovali tri texty starogalských modlitieb, ktoré sa nachádzajú v Misáli z Bobbia,38 na požehnanie oleja chorých. Dva texty (Rex gloriae maiestatis tuae; Domine sancte) sú vlastné modlitby požehnania oleja, tretia je exorcizmus so záverečnou modlitbou požehnania. Benedikcionál z Cantebury z druhej štvrtiny 11. storočia má zachovanú modlitbu požehnania oleja (pôvodom z 8. storočia) pod názvom Deus qui pro infirmorum39 spomínajúc pomazaním očistu tela i duše.40

38Misál z Bobia, Paris, BN, ms. lat. 13246, CLLA 220, 574-576.
39Porov.: WOOLLEY, R., M.: The Cantenbury Benedictonal, London 1917, HBS 51, s. 37.
40„ab omni lepra tam spiritali quam et corporali sana et emunda...“

Východní cirkevní spisovatelia prvých storočí zriedkavo spomínajú vo svojich dielach problematiku pomazania chorých olejom. Dosvedčujú však, že toto pomazanie pre chorých už vtedy určite existovalo. Zmienky o tom môžeme vidieť v dielach Gregora Naziánskeho,41 Jána Zlatoústeho,42 Paládia,43 Eustratia,44 Pseudo-Jána z Damasku,45 ale aj v Historia monachorum in Aegypto46 a v Testamentum Salomonis.47

41Or. 43,37, 545, C/548 A. pag. 36.
42De sacerd. 3,6; SChr. 272, 154; Hom. Mt 32,6 pag. 57, 384; Porov.: KERN, J.: Ein missverstandenes Zeugnis das heiligen Johannes Chrysostomus fűr das Sakrament der letzten Őlung, in Zetschrift fűr katholische Theologie, č. 29, 1905, s. 382-389. Iba on z tu uvedených autorov a diel spomína možnosť odpustenia hriechov skrze pomazanie chorých.
43Porov.: Hist. laus 12, in TaS 6/2, pag. 35.
44Vita Eutychii 45.552328 A.2337 A, pag. 86.
45„De his qui in fide dormierunt...“ 18, 264D, pag. 95.
46Historia monachorum in Aegypto 1,12.
47Testamentum Salomonis 18, 1345 C, pag. 122.

Významným svedectvom pre sviatosť pomazania chorých je list pápeža Inocenta I. (402-417) poslaný 19. marca 416 biskupovi Decentiovi z Gubbia v Umbrii. V úvode pápežovho listu je odkaz na list diakona Celestína a za ním je citát z Jak 5,14n. Dôležitým je, že pápež v tomto liste nazýva pomazanie chorých sviatosťou (sacramentum).48 Inocent I. sa tu zaoberal dvoma otázkami pomazania: Prvá vychádzala z Jakubovho listu: Je niekto z Vás chorý? Odpoveď pápeža vyznieva v zmysle pomazania tých, ktorí môžu byť pomazaní, t. j. pokrstených.49 O stupni choroby nie je tu zmienka. Po druhé pápež hovoriac o požehnaní oleja, biskupovi z Gubbia zverejňuje rímsku prax pomazania a zároveň prax požehnania oleja biskupom. Inocent I. pokladá sviatosť pomazania skôr za sviatosť chorých, ako za sviatosť umierajúcich.50

48„Nam paenitentibus istud infundi non potest, quia genus est sacramenti. Nam quibus relinqua sacramenta negantur, quomodo unum genus putatur posse concedi?“ in DENZINGER, H.; SCHŐNMETZER, A.: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum 216.
49Porov.: KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 269.
50Porov.: KRUPA, J.: Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu, vyd. Oto Németh, Bratislava 2001, s. 85-86.

V 6. storočí hovoria o pomazaní chorých Cézarius z Arlesu vo svojich štyroch kázňach51 a Kassiodorus v Complexiones in epistolis apostolorum - Epistola S. Iacobi ad dispersos.52

51Sermo 13,3: Corpus christianorum SL 103, 66n; 50,1; 103, 225; 52,5; 1,3, 232; 104,5; 104,751, pomazanie sa už vtedy udeľovalo aj v kostole.
52Complexiones in epistolis apostolorum - Epistola S. Iacobi ad dispersos 11: PL 70, 1380 CD.

V 7. storočí nám o ňom svedčí Eligius z Noyonu,53 ktorý nadväzujúc na Kassidora sa stavia proti magickým praktikám čarodejníkov a pochybných liečiteľov, ktorí zarábajú na nešťastí chorých a zároveň chorým odporúča, aby dôverovali v Božiu všemohúcnosť pôsobiacu v sviatosti pomazania. Eligius tu spomína Cirkvou požehnaný olej.

53Porov.: Vita Eligii 2,16: MGH.SRM 4,707.

Béda Ctihodný (8. storočie) napísal najstarší doposiaľ známy Komentár k Jakubovmu listu54 a hovorí o viacerých vysluhovateľoch pomazania chorých. Vyslovene spomína pomazanie olejom, ktoré vykonávajú kňazi.55 Pomazanie vystihuje ako sviatosť uzdravenia, nie ako prípravu na smrť.56

54Porov.: Corpus christianorum, Series Latina 120, 506.
55Porov. tamže 121,221n.
56Porov.: KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 272.

Od času karolínskej reformy badáme jasnejšie chápanie pomazania chorých ako sviatosti v línii prípravy na večnosť. Je to obdobie, keď vznikajú prvé záväzné formuláre pre prax vysluhovania tejto sviatosti. V Capitulare Karola Veľkého z roku 769 sa odporúča, aby zomierajúci neumierali bez pomazania olejom.57 Biskup Theodulf z Orleansu doplňuje, že kňazov treba nabádať k vysluhovaniu tejto sviatosti.58 Synoda v Chalon-sur-Salône v r. 813 hovorí, že chorí musia byť pomazaní od kňaza olejom, ktorý požehnal biskup a sviatosťou pomazania sa v praxi nemá pohŕdať.59 Pomazanie chorých spomínajú aj synody v Aachene (r. 836), v Mainz (847), v Pavii (850) a i.

57Porov.: Monumenta Germaniae historica, cap. 1, 45; 1, 107.
58Porov.: Tamže, cap. 2, 10,21; Capitula episcoporum 1, 178.
59...infirmi oleo, quod ab episcopis benedicitur, a presbyteris ungui debent... Porov.: Monumenta Germaniae historica, cap. 2/1, 283, č. 48.

Z posledného desaťročia 8. storočia máme liturgické texty modlitieb, ktoré sa už nachádzajú v samotných liturgických knihách. Liber sacramentorum Gellonensis60 má zachované orácie pre chorých,61 z toho je jedna v dome chorých,62 a modlitby zomierajúcich.63

60Liber sacramentorum Gellonensis, CChr. SL 159-159A.
61Tamže 2878-2887.
62Tamže 2877.
63Tamže 2892-2898.

1. Pontificale Romano-Germanicum (okolo r. 950) obsahuje dva obrady liturgie chorých; v prvom z nich (Ordo ad visitandum et unguendum infirmorum)64 sa nespomína samotný úkon mazania, v druhom (Ordo ad unguendum infirmorum),65 je obšírnejšie a obsahuje samotný úkon pomazania na častiach tela. Obrad predpokladal u chorého sviatostnú spoveď ešte pred sviatosťou pomazania a samotná sviatosť bola vysluhovaná viacerými kňazmi.

64Pontificale Romano-Germanicum 139, 2, 246-256.
65Tamže 143, 2, 258-270.

Toto ordo pre sviatosť pomazania bolo pomerne náročné jednak pre počet modlitieb pri chorom, ale aj z hľadiska samotného úkonu pomazania chorého. Kňaz najprv poprosil pacienta, aby si ľahol do tvaru kríža a chorý bol pomazaný na piatich zmysloch tela, na hrdle, hrudi, medzi ramenami a na mieste, ktoré ho najviac bolí.66 Počet pomazaných miest na tele chorého v stredoveku mohol dosiahnuť až číslo dvadsať. Hlavný akcent slávenia však bol na prosbe o uzdravení chorého.67

66Porov. tamže č. 12.
67Porov.: KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 278.

Pontificale Romanum z 12. storočia prevzalo s malými odchýlkami rítus pomazania z Pontificale Romano-Germanicum ako zmiešanie obidvoch formulárov a tento obrad pretrvával v mnohých biskupstvách až do 17. storočia.68

68Tamže s. 279.

V kláštore Rheinau v biskupstve Konstanz bol používaný osobitný a pomerne jednoduchší rituál na pomazanie z 12. storočia, ktorý počítal len s jedným kňazom vysluhovateľom, oblečeným v albe a štóle, pri chorom mal byť počas pomazania pripravený kríž so svietnikmi a s požehnanou vodou. Obrad obsahoval úvodnú oráciu pri chorom, citát z Jak 5,14n, sedem kajúcich žalmov, počas ktorých kňaz pomazal päť zmyslov, nohy a bedrá chorého s prosbou o uzdravenie a o odpustenie hriechov i niekoľko záverečných orácií, ktorých počet kolíše podľa počtu zachovaných odpisov rituála. Niektoré orácie boli prevzaté do Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum. Obrad nepočítal s vkladaním rúk.69

69Porov. tamže s. 280.

Vo Východnej cirkvi je častejšie reč o pomazaní udeľovanom umierajúcim, ktoré bolo predobrazené pomazaním Krista pred smrťou. Na Východe sa udeľovalo pomazanie aj veriacim, u ktorých sa prejavovala duchovná alebo aj mentálna slabosť. Neskôr sa pomazanie chorých na Východe stalo zároveň pomazaním kajúcnikov.70

70KRUPA, J.: Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu, vyd. Oto Németh, Bratislava 2001, s. 86.

Pomazanie chorého po sviatostnom zmierení a pred prijatím Eucharistie nám priamo potvrdzuje Pontifikál Rímskej kúrie z 13. storočia,71 ktorého modlitby sú úzko spojené so scholastickou teológiou. V tomto pontifikáli stačilo pomazať na rukách so sprievodnou formulou, iné pomazania údov sa mohli vynechať. Vkladanie rúk je dosvedčené v niektorých rukopisoch diela. Priebeh obradu podľa tohto pontifikála sa pričinením františkánskej rehole rozšíril do Európy a bol prevzatý aj do liturgických textov pontifikála kardinála G. A. Santora (1602) a do Rituale Romanum pápeža Pavla V. (1614).

71Pontificale secundum consuetudinem et usum Romanae curiae cap. 48n.

Tridentský koncil (1545-1563) priniesol syntézu teológie vzhľadom k sviatosti pomazania chorých (Doctrina de sacramento extremae unctionis - predložené koncilovým otcom)72 a výsledkom práce koncilu boli štyri kánony (kapitoly) s úvodom, ktoré sa zaoberajú základnou formuláciou učenia o sviatosti pomazania chorých.73 (14. zasadanie koncilu - 25. november 1551). V úvode sa označuje „posledné pomazanie“ ako úplné zavŕšenie pokánia v živote chorého a toto pomazanie musí predchádzať sviatostná spoveď. Prvá kapitola pojednáva o ustanovení pomazania Ježišom Kristom, čo promulgoval veriacim apoštol Jakub vo svojom liste.74 Druhá kapitola hovorí o náplni sviatostného pomazania, jeho obsahu i účinkov, tretia o vysluhovateľoch a nazýva pomazanie pojmom sacramentum exeuntium. V štvrtej kapitole sa pojednáva o praxi vysluhovania sviatosti pomazania chorých. Tridentský koncil zdôrazňuje, že podľa apoštolského podania v Cirkvi slová Listu sv. Jakuba udávajú matériu, formu, vysluhovateľa, prijímateľa a účinok tejto sviatosti.

72Doctrina de sacramento extremae unctionis, in DENZINGER, H.; SCHŐNMETZER, A.: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum 1694-1700.
73Porov. tamže 1716-1719.
74Porov.: KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 288.

Rímsky potridentský katechizmus z roku 1566, Catechismus Romanus ad parochos, sleduje sviatosťou pomazania líniu prípravy na večnosť - praeparatio ad gloriam. Ako nutný predpoklad pre vyslúženie sviatosti je podľa katechizmu choroba ohrozujúca život človeka, pričom nestačí samotné nebezpečenstvo života (napr. nebezpečná cesta či poprava).

Sviatosť pomazania v praxi spomína aj Instructio pastoralis (1768) biskupa Raymunda Antonia zo Strassolda.

Rituale Romanum75 pápeža Pavla V. z roku 1614 hovorí o pomazaní v textoch Ordo ministrandi Sacramentum extremae unctionis, ktoré sa neskoršie stalo modelom pre vysluhovanie sviatosti pomazania chorých vo východných cirkvách. Formula pomazania v Rituale Romanum bola nasledovná:76

75Rituale Romanum Pauli V pont. max. iussu editum, 1614.
76Rituale Romanum, titulus 5, cap. 2.

Formula pomazania: Per istam sanctam Unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum (auditum...) deliquisti. Amen.

Z rituálov do Druhého vatikánskeho koncilu spomínajúcich obrad pomazania chorých sa zachovali: Rituál z Imoly77 (1595), Rituál z Konstanz78 (1686), Rituál zo Štrasburgu79 (1742), Rituály z Regensburgu (1703, 1831), Mníchova a Freisingu (1840, 1930) a Augsburgu80 (1870).

77Rituale Sacramentorum iuxta institutum Ecclesiae Romanae ad usum Ecclesiae Imolensis, Boloniae 1595.
78Rituale sive Obsequiale Ecclesiae et Dioecesis Constantiensis, Constantiae 1686.
79Rituale Argentinense, Argentinae 1742.
80Rituale Ratisbonense Romano accomodatum, Ratisbonae 1831, Rituale Monaco-Frisingense iuxta normam et Ritum Ecclesiae Romanae, Monachii 1840, Rituale Augustanum Rituali Romano conformatum, Augustae Vindelicorum 1870.

Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) vyslovil požiadavku, aby vysluhovanie tejto sviatosti dostalo nový poriadok, zvlášť aby sa prispôsobil počet pomazaní tela pacienta a aby sa upravili príslušné modlitby.81 Nový rituál sviatosti bol zverejnený kongregáciou 7. decembra 1972 pod titulom Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, ktoré obsahuje v úvode schvaľovaciu apoštolskú konštitúciu Pavla VI. z 30. novembra 1972 Sacram unctionem infirmorum. Nové chápanie zmyslu pomazania chorých sa dotýka predovšetkým príjemcov. Koncil stanovil, že táto sviatosť nemá byť prijímaná a udeľovaná len v najkrajnejšom ohrození života, ale i vtedy, keď veriaci už je v smrteľnom nebezpečenstve pre chorobu alebo starobu.82 Pri posudzovaní ochorenia sa má postupovať bez zbytočnej úzkostlivosti, pričom sa možno poradiť s lekárom. Sviatosť sa však nesmie vysluhovať ľahkovážne. Opakovanie sviatosti pomazania je možné, keď sa chorému priťaží alebo dostane inú chorobu. Sviatosť možno prijať i pred chirurgickým zákrokom, ak je príčinou operácie nebezpečné ochorenie.

81Sacrosanctum concilium č. 73-75.
82Porov.: Sacrosanctum concilium č. 73.

Nový rituál vyslovene odsudzuje zlozvyk odkladania vysluhovania tejto sviatosti na čo najneskoršiu dobu. Ako všetky liturgické úkony, aj vysluhovanie pomazania chorým má mať ráz spoločného slávenia.83

83Porov.: ADAM, A.: Liturgika, Křestanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001, s. 247-254.

4. Pomazanie chorých vo Východných cirkvách

Nie vo všetkých cirkvách Východu zaujíma sviatosť pomazania chorých rovnaké miesto.

Chaldejská uniatská cirkev prevzala Rímsky rituál sviatosti pomazania chorých, pričom existuje aj ich vlastný pontifikál s prastarou chaldejskou modlitbou na požehnanie oleja.

Smýrsko-malabarská cirkev v Indii, žijúca do 16. storočia pod latinskými hierarchami s používaním Rímskeho pontifikála, prevzala od 3. júla 1962 chaldejský pontifikál.84

84KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 317.

Je pravdepodobné, že vo Východosýrskej cirkvi sa sakrament pomazania chorých vysluhoval len do cca 6. storočia, potom jeho prax zanikla. Napríklad v nestoriánskom ríte v súčasnosti neexistuje jeho vysluhovanie ako sviatosti.85

85Porov.: ADAM, A.: Liturgika, Křestanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001, s. 254, KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 316.

Pomazanie chorých v byzantskom obrade zaujíma svoje miesto slávenia jednotlivo, ale aj v spoločenstve veriacich. Historicky je pôsobivá liturgia pomazania chorého siedmimi kňazmi, pričom každý zo siedmich kňazov, predtým ako pomazal chorého, bol účastný krátkej liturgie slova (čítania: Jak 5, 10-16; Lk 10, 25-37; Lk 19, 1-10; Rim 15, 1-7; 1Kor 12,27-13,8a; Mt 10,1.5-8; 2Kor 6,16-7,1; Mt8,14-23; 2Kor1,8-11 a i. - po každom pomazaní dve čítania, krátke litánie a modlitba). Po siedmom čítaní bol položený chorému na hlavu evanjeliár a nasledovali záverečné tropáre.86

86Tamže s. 318-321.

Pomazanie v koptskom ríte tiež vysluhovalo sedem kňazov, ak nebol možný tento počet, stačili dvaja, resp. jeden vysluhovateľ, čo postačuje aj dnes k vysluhovaniu. Hovorí sa tu o obrade lampy, pretože k samotnému obradu pomazania bolo treba pripraviť svietnik so siedmimi svetlami alebo väčšiu lampu so siedmimi knôtmi, príp. postačoval tanier s olejom a knôtmi. Každý kňaz, keď začínal jemu prislúchajúcu modlitbu, zapálil jednu lampu alebo knôt. Na začiatku slávenia zapáli prvý z kňazov prvé svetlo a povie dlhšiu úvodnú modlitbu prerušovanú zvolaniami Kyrie eleison. Nasleduje modlitba s litániami a požehnanie oleja, ktorej text modlitby je totožný s byzantským obradom. Potom nasleduje sedemkrát modlitba a čítanie z Apoštolských listov (diakon) a evanjelium (kňaz - Jn 5,1-17; Lk 19,1-10; Mt 10,1-8; Lk 10,1-9; Jn 14,1-19; Lk 7,36-50; Mt 6,14-18) po ktorom je modlitba za uzdravenie. Po každej sa zapáli ďalšie svetlo. Po siedmej dvojici čítaní sú tri modlitby a vlastné pomazanie chorého cez tretiu modlitbu. Po ňom nasleduje prosba k svätým Kozmovi a Damiánovi a záverečné modlitby. V rubrikách koptskej cirkvi neexistujú presné nariadenia, na ktorých miestach má byť chorý pomazaný. Zvykom je pomazať čelo, hruď, ľavé a pravé zápästie. Podobne je to v niektorých ortodoxných cirkvách.87

87Porov.: ADAM, A.: Liturgika, Křestanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001, s. 254-255.

Rituály západosýrskych a alexandrijských rítov sú viac-menej závislé na byzantskom obrade vysluhovania pomazania chorých. Odporúčalo sa, aby pomazanie chorého vysluhoval väčší počet kňazov (sedem kňazov v arménskom a koptskom obrade, štyria v sýrskom), pričom tento počet nebol striktne prikázaný. Olej na pomazanie sa požehnával počas samotného obradu pomazania. Niekedy sa v sýrskych rítoch nerozlišoval olej katechumenov a olej na pomazanie chorých.

Tento pohľad liturgicko-historických východísk a praxe vysluhovania sviatosti pomazania chorých nás má voviesť do plnšieho pohľadu na históriu tejto sviatosti a na samotné jej vysluhovanie vzhľadom k dejinným špecifikám pohľadu na Západe i na Východe.

Použitá literatúra

  • ADAM, A.: Liturgika, Křestanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001
  • AKIMJAK, A.: Liturgia sviatostí a svätenín, Spišská Kapitula 1997
  • GRILLMEIER, A.: Das Sakrament der Auferstehung, in Geist und Leben č. 34, 1961, 326-336
  • KACZYNSKI, R.: Feier der Krankensalbung, in Gottesdienst der Kirche, Teil 7,2 Sakramentliche Feiern I/2, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1992
  • Katechizmus Katolíckej cirkvi, (KKC) Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 1997, slovenský preklad SSV Trnava 1998
  • KERN, J.: Ein missverstandenes Zeugnis das heiligen Johannes Chrysostomus fűr das Sakrament der letzten Őlung, in Zeitschrift fűr katholische Theologie, č. 29, 1905, 382-389
  • KRUPA, J.: Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu, vyd. Oto Németh, Bratislava 2001
  • SCHELL, H.: Katholische Dogmatik III/2, Paderborn 1893
  • WALTER, E.: Die Herrlichkeit des christlichen Sterbens, Freiburg 1937
  • WOOLLEY, R., M.: The Canterbury Benedictonal, London 1917

Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|