Memorandum

Autor: Josef Zvěřina - Číslo: 2002/2 (Dokumenty)

O novém pojetí teologické fakulty a o novém duchu studia

Strojopis z ledna 1990, nalezeno v archivu děkanátu KTF UK

O novém pojetí teologické fakulty a o novém duchu studia

Strojopis z ledna 1990, nalezeno v archivu děkanátu KTF UK

Chápání teologické fakulty, ducha studia a současných úkolů absolventů může být vedeno ze čtyř úhlů vidění: z hlediska právního a organizačního, z hlediska vědního programu, z hlediska historického a z hlediska duchovního. První hledisko bude úlohou právníků a otázkou personálního obsazení kateder, úrovně, metod, vytvoření skutečného sboru atd. Zde chci věnovat pozornost dalším dvěma hlediskům.

I.

Z dějin vysokého učení víme, že vycházelo z křesťanského univerzalismu a vytvářelo společenství přednášejících a posluchačů. Novodobý vývoj tuto myšlenku rozložil v obory a dílčí hledání dílčích pravd, rozložil i společenství a sounáležitost v uskutečňování ideálů vysokého učení.

Je tedy dnes úkolem tyto ideály obnovit. Vyšlo již mnoho prací na toto téma, problémy jsou četné, hledání celistvosti čestné. Je požadavkem doby, aby na tomto vývoji měly účast i teologické fakulty.

Především u nás je nutné, aby teologické fakulty vstoupily do nového života národa a Božího lidu. Je to úžasný a neopakovatelný okamžik, kdy se otevírají srdce a dveře novému hlásání evangelia. Je to výzvou a závazkem. Je všude hlad po Bohu, všude touha žít pravým duchovním životem. K tomu musí být zaměřena fakulta i seminář. Obroda nemůže se uskutečnit bez obrody fakulty, vzdělání a výchovy kněžského dorostu a představitelů teologických věd.

Je nutno čerpat ze všech zdrojů, aby se zvedla teologická úroveň a služba Božímu lidu.

II.

V naší historii posledních dnů se událo něco nadhistorického, do našich dějin zasáhl Pán dějin. Tento moment je pro teologickou fakultu rozhodující. Vedena Duchem svatým musí se stát fakulta charismatickým společenstvím. Toto vědomí a přítomnost Ducha musí vytvořit nové vztahy mezi přednášejícími a posluchači, mezi oběma složkami vzájemně. Přednášky se musí stát charismatickou službou, naslouchání musí se stát přípravou na další.

Studium musí být hlouběji spojeno s kontemplací. Fakulta a seminář se musí stát místem setkávání vědění, moudrosti, zbožnosti a statečnosti. Studium nesmí být chápáno jako pouhé získávání informací, které po zkoušce ztratí svou sílu. Vědní obory sice musí nutně zůstat na vysoké úrovni, ale jejich finalita a jejich celistvost musí být zaměřena k formaci. Musí přibližovat k tajemství a podporovat růst v milosti a pravdě.

Jen podobným způsobem a takovými cestami dostane fakulta tvářnost obnovenou Duchem svatým. Jen tak bude moci pokračovat ve svěřeném Božím daru, kterým jsme byli vysvobozeni z otroctví a stínu smrti. Láska a pravda zvítězí - ale na tomto vítězství si musí získat nesmrtelnou korunu teologická fakulta.

Horlivost ve studiu nesmí ochabnout, zbožnost se musí prohlubovat z autentických zdrojů křesťanské spirituality. Čeká nás mnoho těžkých úkolů tváří v tvář stínům konzumní společnosti. Proti její upadlé morálce nebo proti zmatené gnózi nemůžeme být shledáni průměrní nebo podprůměrní.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|