Místo mariologie v dějinách

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2000/5 (Lexikon)

Nejprve připomeneme hlavní body z dějin křesťanského myšlení, které se bezprostředně týkají Matky Páně. V druhé části se zamyslíme nad základními problémy dnešní mariologie. V závěru se pokusíme vystihnout, v čem spočívá aktualita mariologie pro křesťany dnes.

I. Zrod mariologie

Nový zákon1 hovoří o Marii z Nazareta výhradně s ohledem na jejího syna, Ježíše Krista. Sedmadvacet novozákonních knih obsahuje přibližně jen asi 200 veršů,2 které se výslovně zmiňují o této podivuhodné ženě. V nejstarších vrstvách Nového zákona najdeme sice letmou, ale rozhodně nikoli bezvýznamnou zmínku o ženě, z níž se narodil poslaný Boží Syn (srov. Gal 4,4-6). Základní pohyb úvah o Mariině tajemství postupuje v Novém zákoně od protikladu mezi tělesnou rodinou galilejského Mistra a novým Ježíšovým duchovním příbuzenstvem (Mk 3,20-35) na jedné straně k antropologicky kompletnějšímu a teologicky hlubšímu pojetí Mariina mateřství (Mt 1-2) i úlohy Ježíšovy matky v dějinách spásy (Lk 1-2; Sk 1,14) na straně druhé. Zejména mariánské tituly jako „milostiplná“, „požehnaná mezi všemi ženami“, „matka mého Pána“ dokládají poměrně rozvinutou úctu lukášovské komunity k Marii z Nazareta.3 Rovněž janovský materiál (2,1-11; 19, 35-37) ukazuje na hlubokou meditaci svatopisce nad úlohou, která v dějinách spásy přísluší Ježíšově matce.

1Pokud se jedná o starozákonní předpovědi ohledně matky Vykupitele - srov. LG 55. Starozákonní proroctví hovoří o matce budoucího Mesiáše pouze nepřímo, a proto v mariologickém pojednání teologové dnes volí jako základní východisko novozákonní údaje. Srov. R. LAURENTIN, Breve trattato su la Vergine (Milano 1987) s. 17-18. Spíše než o jednotlivých proroctvích se dnes hovoří o Mariině zasazení do starozákonního kontextu ve smyslu vyvrcholení určitých základních charakteristik spirituality biblického Izraele. Srov. S. DE FIORES, Maria, Madre di Ges (Bologna 1992) s. 35-52.
2Srov. S. DE FIORES, „Mariologia/Marialogia“, in S. DE FIORES - S. MEO (a cura di), Nuovo dizionario di mariologia (Milano 1988) s. 891-920 (zde 896b).
3Srov. např. J. ERNST, Il vangelo di Luca 1 (Brescia 1985) s. 111.

Ponecháme-li stranou apokryfy, které sehrály nemalou úlohu v rozvoji mariánské úcty,4 první zmínku patristické literatury o Marii nacházíme u Ignáce z Antiochie, který o ní hovoří jako o panně a matce.5 Justin6 a Irenej7 označují Marii jako novou Evu. V pozadí těchto úvah jednoznačně stojí novozákonní texty, v nichž se o Kristu mluví jako o novém Adamovi. Tertulian pak poukazuje na vztah mezi Mariiným tajemstvím a tajemstvím církve.8 Origenes vnímá Marii jako model pro dokonalého učedníka, který má Ježíšovu matku napodobovat, aby se v něm mohl zrodit Kristus.9 Na scénu nastupuje patristická nauka o mystickém narození Krista v srdci křesťana.10 V 3. století máme z Egypta doloženo uctívání Marie jako Theotokos, (modlitba „Pod ochranu tvou“ zaznamenaná na papyru z Rylands Library No. 470. Ve 4. století se dostává do popředí otázka Mariina panenství11 a rozvíjí se tvorba mariánské poezie (Efrém, + 371). V 5. století dochází v souvislosti s velkými christologickými spory k tomu, že magisterium potvrzuje právoplatnost užívání titulu „Bohorodička“ (Efeský koncil 431). V 5. a zejména 6. století se začíná objevovat liturgická úcta i teologické zdůvodnění Mariina nanebevzetí.12

4Jedná se zejména o Jakubovo protoevangelium a apokryfy o Mariině zesnutí. Srov. např. E. PERETTO, „Apocrifi“, in S. DE FIORES - S. MEO (a cura di), Nuovo dizionario di mariologia (Milano 1988) s. 106a-125b.
5Srov. IGNÁC Z ANTIOCHIE, Efezským, XIX, 1.
6Srov. Dialog s Tr., 87.
7Srov. Epid., 33; SC 62, s. 86. Adv. haer., III, 18, 1; SC 211, s. 438.
8Srov. Adv. Marc., 2, 4,4-5.
9Srov. H. CROUZEL, „Introduction“, in Orig ne, homélies sur St. Luc, s. 21.
10Na tomto místě je třeba připomenout vynikající a dodnes velmi užitečnou studii: H. RAHNER, „Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi im Herzen des Gläubigen“, Zeitschrift für katholische Theologie 59 (1935) s. 333-418.
11Známý je spis anonymního autora ze čtvrtého století, v němž je obhajováno Mariino trvalé panenství - De margarita sive adversus haereticos, in S. ALVAREZ CAMPOS, Corpus marianum patristicum II (Burgos 1970). O ustavičném Mariině panenství se výslovně zmiňuje Druhý konstantinopolský koncil (r. 553). Srov. G. ALBERIGO - G. DOSSETTI (a cura di), Conciliorum Oecumenicorum Decreta (Bologna 1991) s. 114.
12Srov. B. SESBOÜÉ, „La Vergine Maria“, in H. BOURGEIOS - B. SESBOÜÉ - P. TILON, Storia dei dogmi III. I segni della salvezza XII. - XVI secolo (Casale Monferrato 1998) s. 489-537 (zde 522).

Latinská monastická teologie dosahuje vrcholného vyjádření své úcty k tajemství Matky Boží v sermonech Bernarda z Clairvaux (+1153), který kladl nemalý důraz na vztah mezi Marií a církví.13 Od 11. století se objevuje nový literární druh - mariale: sbírky popisů mariánských zázraků, hymnů, sermonů, liturgických formulářů i scholastických quaestiones s příslušnou tematikou.14 S počátkem scholastiky se otevírají dlouhé spory o Mariino nanebevzetí, zejména o její neposkvrněné početí (Jan Duns Scotus +1308).15

13Srov. BERNARDO DI CHIARAVALLE, Gli scritti mariani (Roma 1980). Srov. BERNARD Z CLAIRVAUX, O stupních pokory a pýchy - Chvály panenské Matky (Praha 1999) s. 75-118.
14Srov. ALBERT MAGNUS, Mariale sive CCXXX quaestiones super Evangelium Missus est (Paris 1898).
15Antologii textů v latinském originále s italským překladem a řadu studií různých autorů přináší R. ZAVALLONI - E. MARIANI (ed.), La dottrina mariologica di Giovanni Duns Scoto (Roma 1987).

Jestliže výrazem „mariologie“ rozumíme vědeckou a o kompletnost usilující reflexi o tajemství Marie, pak všeobecně uznávaným zakladatelem systematické mariologie je Francisco Suarez (1548-1617), autor spisu Quaestiones de beata Virgine. Suarez zařazuje systematické pojednání o Marii důsledně do christologie16 a základním principem jeho mariologie je tajemství Božího mateřství. Výraz „mariologie“ použil s největší pravděpodobností jako první sicilský teolog Placido Nigido (1570?-1640), když 1602 vydal dílo s výmluvným titulem Summae sacrae mariologiae I (Palermo). Na rozdíl od Suareze chce Nigido konstruovat samostatný mariologický traktát jako významnou součást teologie, poněvadž - jak tvrdí on sám - Maria nás jedinečným způsobem odkazuje na Boha.17

16Spis je zařazen do většího díla, jež vzniklo v letech 1584-1585 a tiskem vyšlo v roce 1592 - F. SUAREZ, Commentariorum ac disputationes in tertiam partem divi Thomae, tomus secundus, Mysteria vitae Christi, s. 1-225.
17Srov. Summae sacrae mariologiae I, q. 1, a. 3, s. 9; q. 1, a. 4, s. 11. Podle S. DE FIORES, Maria nella teologia contemporanea (Roma 1991) s. 23-26.

18. a 19. století jsou poznamenány velkým rozvojem mariánské zbožnosti. Na tomto místě je nutno připomenout Ludvíka Marii Grignona de Monfort (+ 1716) a jeho spis o pravé úctě k Marii.18 Nastává nebývalý rozvoj lidové mariánské úcty, který je spojen s fenoménem mariánských zjevení. Dne 8. 12. 1854 papež Pius IX. v apoštolském listu Ineffabilis Deus (= ID) definoval jako dogma tajemství neposkvrněného Mariina početí.19 Zatím poslední slavnostní definice ze strany nejvyššího učitelského úřadu církve se týkala Mariina nanebevzetí a odehrála se dne 1. 11. 1950 (Munificentissimus Deus = MD), tedy právě před půlstoletím.20

18Srov. L. M. GRIGNON Z MONFORTU, O pravé mariánské úctě (Olomouc 1997).
19„... Naší autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme: Nauka, podle níž blažená Panna Maria v prvním okamžiku svého početí, díky zvláštní milosti a výsadě ze strany všemohoucího Boha, s ohledem na zásluhy Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, je zjevena Bohem, a proto ji musí všichni věřící pevně a trvale věřit.“ ID, č. 23; český překlad in C. V. POSPÍŠIL, Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria (Olomouc 2000) s. 21-42 (zde 40).
20„... Naší autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme jako Bohem zjevené dogma, že neposkvrněná Bohorodička a ustavičná Panna Maria, když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s duší i tělem do nebeské slávy.“ PIUS XII., Munificentissimus Deus (ap. konstituce ze dne 1.11. 1950) č. 44. Srov. C. V. POSPÍŠIL, „K padesátému výročí prohlášení dogmatu o nanebevzetí Panny Marie“, in C. V. POSPÍŠIL, Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria (Olomouc 2000) s. 3-19. Český překlad apoštolského listu tamtéž, s. 43-64.

II. Základní problémy mariologie dnes

Dvě různé cesty, jimiž se vydali Suarez a Nigido, zůstávají otevřeny i dnes. Je to problém začlenění mariologie do celku systematické teologie.21 Na jedné straně se ukazuje jako velmi vhodné zařadit do všech pojednání příslušnou kapitolu, věnovanou mariologickému rozměru příslušné tematiky. Tím by se mělo předejít jednak izolaci mariologie od ostatních traktátů, jednak tomu, že by mariologie představovala jakési „zmenšené druhé vydání nauky o Kristu“.22 O Marii je třeba se zmiňovat nejen v christologii, ale také v trinitologii,23 v nauce o milosti,24 v antropologii, ekleziologii,25 eschatologii. Na druhé straně se zvedají hlasy ve prospěch samostatného kompletního pojednání o Marii jednak proto, aby se zvýraznila jedinečnost jejího poslání v dějinách spásy, jednak z didaktických důvodů, aby se vyloučila neúměrná fragmentarizace příslušného materiálu.26

21O dané otázce pojednává velmi přehledně M. SCHMAUS, „Mariologia“, in K. RAHNER (a cura di), Sacramentum Mundi 5 (Brescia 1976) s. 76-83.
22Srov. např. J. RATZINGER, Úvod do křesťanství (Roma 1978) s. 190.
23„... pevně doufáme, že toto slavnostní prohlášení a definice nanebevzetí nemálo prospěje celému lidstvu, protože se stane oslavou nejsvětější Trojice, s níž je Panna a Bohorodička spjata jedinečnými svazky.“ MD č. 42.
24Například M. Schmaus přiřazuje pojednání o Milostiplné za traktát o milosti. Srov. M. SCHMAUS, „Milostiplná“, in Život milosti a Milostiplná (Roma 1978) s. 197-257.
25Srov. LG č. 52-69.
26Srov. např. J. GALOT, „Teologia della donna“, Civiltŕ cattolica 126 (1975) 232nn.

Výše uvedená otázka se projevila i na jednáních 2. vatikánského koncilu. Jedna skupina Otců si přála samostatný dokument, druhá chtěla toto pojednání začlenit do dogmatické konstituce o církvi. Když se právě o této otázce dne 7. 12. 1962 hlasovalo, bylo 1114 hlasů pro začlenění a 1074 hlasů pro samostatný dokument. Po řadě jednání a po jistých úpravách předlohy 8. kapitoly Lumen gentium byla nakonec při závěrečném hlasování o celém textu dokumentu dosažena mnohem větší shoda. Konstituce představuje Matku Boží jako osobu, která se exemplárně otevírá působení Boží milosti, a tak se stává modelem pro církev. Autentická mariánská zbožnost tkví v následování Ježíše Krista po vzoru jeho Matky. Toto střízlivé pojetí, které vylučuje jak opomíjení Mariiny úlohy, tak přehánění, výrazně napomohlo ekumenickému dialogu. V den otevření 4. zasedání Koncilu, 18. 11. 1964, Pavel VI. zakončil svůj proslov tím, že označil Marii jako „Matku církve“.27

27Srov. EV 1, s. 1358. V roce 1981 byl tento titul zařazen do Loretánské litanie. Srov. T. KÖHLER, „Storia della mariologia“, in S. DE FIORES - S. MEO (a cura di), Nuovo dizionario di mariologia (Milano 1988) s. 1385-1404 (zde 1402a).

Jestliže koncilní otcové nazírají Mariinu úlohu v tajemství Krista a církve, vracejí se tak k patristickým pramenům křesťanské duchovnosti.28 Tato úloha rozhodně nepředstavuje cosi pouze akcidentálního, co by se „zvenku“ přidávalo k již dříve vyhotovenému pojednání o církvi.29 Vždyť Kristova Matka představuje Bohem chtěný ideální předobraz církve, a proto nelze nehovořit o podivuhodném prolínání tajemství Panny a Matky Boží s tajemstvím panenské a plodné církve Boží.30

28Srov. H. RAHNER, Maria e la Chiesa. Indicazioni per contemplare il mistero di Maria nella Chiesa a il mistero della Chiesa in Maria (1950, it. př. Milano 1974).
29„Maria jakožto archetyp církve není pouze čímsi, co se připojuje k již vyhotovenému a v sobě kompletnímu pojednání o církvi. Jedná se naopak o cosi, co musí být nezbytně postaveno na počátek jako základní tajemství.“ O. SEMMELROTH, Urbild der Kirche. Organischer Aufbau des Mariengeheimnisses (Würzburg 1950) s. 118.
30Srov. H. DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa (1952, Milano 1965) 392-393.

S problematikou místa mariologie v celku systematické teologie úzce souvisí i otázka základního mariologického principu. Jde o takovou skutečnost, která by byla jakýmsi společným jmenovatelem všech ostatních výroků o Marii a která by celé pojednání sjednocovala a činila by z něho logicky propojený celek. V dějinách se objevila celá řada návrhů: Maria nová Eva, Maria plně a nejvznešenějším způsobem vykoupená, Maria milostiplná, Maria vzor a model církve, Maria Boží nevěsta, Maria panenská Matka Božího Syna. Přes legitimitu tohoto mariologického pluralismu se zdá, že údajům Nového zákona i trvalému vědomí církve jako základní mariologický princip nejlépe odpovídá Mariino Boží mateřství.31 Je pochopitelné, že toto mateřství nesmí být pojímáno reduktivně jako cosi pouze biologického, nýbrž jako zcela jedinečný Boží dar, který se v souladu s důstojností lidské osoby stává plným a svobodným Mariiným osobním nasazením ve vztahu k Bohu, ke Kristu i k Božímu lidu v dějinách spásy.

31Srov. M. SCHMAUS, „Milostiplná“, s. 203.

Současná názorová polarizace uvnitř katolické církve a v křesťanstvu obecně se pochopitelně týká také mariologie. Je vcelku pochopitelné, že některá přehánění a nepatřičnosti v oblasti mariánské úcty i mariologie mohou vyvolávat opačnou reakci, tedy jakýsi mariánský minimalismus, ba dokonce antimariánský postoj.

Společným jmenovatelem mariánských „excesů“ je zejména nerespektování základních údajů Zjevení i teologických principů. Maria nesmí být prezentována jako kdosi milosrdnější, než je Bůh Otec,32 jako konkurenční prostřednice mezi Bohem a člověkem vedle jediného prostředníka Ježíše Krista. Mariánská přehánění tohoto druhu však ukazují na nedostatky a nevyváženosti teoretické teologie i katecheze především v oblasti tajemství trojjediného Boha a christologie. Když se stává postava Boha Otce příliš vzdálenou, když se zapomíná na „mateřské rysy“ Boha Otce,33 kde se nedostatečně prezentuje lidství Ježíš Krista, pak pochopitelně v lidové zbožnosti nastupuje jakési kompenzační mariánské přehánění. Opravdu katolická mariologie musí být teocentrická, christocentrická i pneumatocentrická.34 Klíčem k tomu, aby byla ekumenická, je zejména respekt k biblickým údajům jak z katolické strany, tak ze strany těch druhých. Bohatství a komplexnost mariánského fenoménu35 spadá do oblasti lidové zbožnosti, vůči níž se dnes teologové chovají mnohem pokorněji než dříve. Jedním z hlavních úkolů mariologie je tedy také kultivace lidové zbožnosti.

32Srov. C. V. POSPÍŠIL, „Opomíjený Otec a zkompromitované otcovství“, Teologické texty 10 (1999) s. 38a-42b.
33Nakolik je Maria Matkou, tedy zdrojem lásky, která daruje život, natolik je také ikonou Boha Otce. Srov. B. FORTE, Maria, la donna icona del mistero. Saggio di mariologia simbolico-narrativa (Milano 1989) s. 153-161.
34Srov. PAVEL VI., Marialis cultus (encyklika ze dne 2. 2. 1974) č. 25-28; in EE 5, č. 13-97 (zde 51-55).
35Na tomto místě můžeme pouze upozornit na výborný souhrn dané problematiky in S. DE FIORES, „Il fenomeno mariano nelle chiese e nel mondo“, in Maria Madre di Gesů (Bolgona 1992) s. 13-34.

Je nutno otevřeně přiznat, že ani ostrý antimariánský postoj není s to vyrovnat se naprosto čestně s údaji Nového zákona o „Milostiplné“, „Požehnané mezi všemi ženami“, o „Matce Páně“, o „Matce Ježíšově“ a o „Ženě“. Pokud například K. Barth hovoří o mariologii jako o rakovině, kterou je třeba z těla teologie chirurgicky odstranit,36 jako o souhrnu všech bludů katolicismu,37 nelze to z katolického hlediska akceptovat. Je třeba si uvědomit, že s katolickou mariologií je úzce spojena otázka posvátné Tradice, což je pro zastánce pravidla sola scriptura pochopitelně nepřijatelné. Navíc Maria je podle katolického pojetí prototypem aktivní spolupráce člověka s Boží milostí, což lze opět jen těžko sloučit s principem sola gratia. Mariologie je navíc úzce spjata s lidovou zbožností, a Barth přece kladl do velmi ostrého protikladu víru a náboženství. Velký evangelický teolog Božího Slova nám tedy svou emotivní kritikou připomíná, jak hluboce je mariologie zakořeněna v katolickém způsobu myšlení.

36K. BARTH, Die Kirchliche Dogmatik 1/2 (Zürich 1948) s. 153.
37Srov. Ibid., s. 157.

Tajemství Ježíšovy Matky hraje bezesporu nemalou úlohu v duchovnosti a teologii křesťanského Východu. Na tomto místě se zmíníme alespoň o S. Bulgakovovi, jehož mariánské meditace jsou obsaženy v díle Hořící keř, které vzniklo v Praze a rusky vyšlo tiskem roku 1927.38 Bulgakov si klade otázku, jak mohla Maria porodit Krista. Výchozí zásadou je, že matka může dát život jen někomu, kdo je jí podoben. Aby mohla porodit vtěleného Božího Syna, musí mu být Maria sama předem co nejdokonaleji podobna. Zůstává tedy sice zcela člověkem, nicméně je zároveň proniknuta Duchem Svatým dokonaleji než kterýkoli jiný tvor, a proto se stává živou a stvořenou manifestací Ducha Svatého, vrcholnou a nenapodobitelnou pneumatofanií. Rozhodně není nezajímavé, že velmi podobná inspirace se projevuje v myšlení M. Kolbeho.39

38Srov. S. DE FIORES, „Capolavoro di Dio e Icona della Trinit“, Vita pastorale 2000/8-9, s.117-121.
39Srov. J. DOMAŇSKI, Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (Olomouc 1997) s. 32-35.

Náš přehled by rozhodně nebyl úplný, pokud bychom opomenuli R. Guardiniho a jeho existenciální obraz Marie, který vystupuje z některých pasáží díla Der Herr40 a z dopisu příteli z roku 1942, který vyšel pod titulem Die Mutter des Herrn (1955). Guardini poukazuje na drama čiré víry tváří v tvář tajemství, kterému se Maria plně vydává. Její lidské a duchovní zrání i ve vztahu ke Kristu ji činí blízkou našemu každodennímu životu. Podle Guardiniho platí, že Ježíšovo božství bylo i pro Marii tajemstvím, k němuž dospěla vírou až po velikonočním dramatu.

40Srov. R. GUARDINI, Der Herr (Aschaffenburg 1948) s. 7-12.

III. Aktualita mariologie

Ptáme-li se po aktualitě Mariina tajemství a po jejím místě v životě křesťana, pak se jeví jako základní otázka Mariiny úlohy při uskutečňování spásy učedníka. Tato otázka je rovněž jakýmsi prubířským kamenem každé mariologické reflexe.

Bezesporu platí, že Ježíš Kristus je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi (srov. 1 Tim 2,5-6), jediným veleknězem nové smlouvy. Hovořit o Marii jako o samostatné prostřednici rozhodně odporuje údajům Písma.41 To však zároveň neznamená, že by Ježíšovo prostřednictví bylo absolutně výlučné v tom smyslu, jako kdyby na jeho plnosti nemohl mít podíl nikdo jiný jako spolupracovník. Všichni ti, kdo hlásají Boží slovo, kdo katechizují, vychovávají jiné v křesťanském duchu, kdo zaujímají ve společenství místo služebníků, nejsou snad Ježíšovými spolupracovníky, jeho bratřími (srov. Řm 8,29) a sestrami, nemá snad každý z nich svůj specifický podíl na Ježíšově prorockém, královském a kněžském pomazání a na těchže třech spásonosných úlohách?42 A Maria je zcela pochopitelně první (a to nejen chronologicky) z těchto spolupracovníků Ježíše Krista. Na tomto základě pak vystupuje jako vzor křesťana otevřeného Božímu působení,43 vzor příjemce Slova.

41Papežové Pius XII., Jan XXIII. i Pavel VI. se důsledně vyhýbali aplikovat titul „prostřednice“ na Marii. Srov. R. LAURENTIN, Breve trattato su la Vergine Maria (Milano 1987) s. 248, pozn. 10.
42Srov. LG č. 34, 35, 36.
43Srov. K. RAHNER, Maria Madre del Signore. Meditazioni teologiche (Fossano 1962 - Freiburg in B. 1956) s. 30-31.

Postoj k Mariině úloze při uskutečňování spásy křesťana je tedy v první řadě ekleziologickou otázkou. Nejedná se přitom o jakési „konstruktérství“ ekleziologických modelů, nýbrž o hledání vlastního místa v církvi jako v „dílně“ spásy. Právě toto konkrétní prožívání a uskutečňování tajemství církve je velmi úzce spojeno s lidskou a křesťanskou zralostí stejně, jako je projevem zralé a dospělé víry to, když dokážeme nalézt hluboký a vyvážený vztah k Marii z Nazareta. Mělo by tedy být zřejmé, že právě v době velkých vnitrocírkevních pnutí bychom rozhodně neměli mariologii podceňovat nebo odsouvat kamsi stranou. Možná že právě ve „škole“ Mariina tajemství nalezneme zcela nečekaně klíč k řešení palčivých otázek dneška.

„Je třeba se znovu naučit tomu, co bylo tak drahé prvotní církvi, totiž vidět církev v Marii a Marii v církvi. Výsledkem takovýchto meditací by měla být radostnější a dospělejší dispozice k tomu, co se týká rozvoje mariánské víry v dnešní době, a zároveň také hlubší pronikání do tajemné esence církve.“44

44H. RAHNER, Maria e la Chiesa, s. 16-17.

Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|