Duchovní kořeny protireformace (2a)

Autor: František J. Holeček - Číslo: 2000/4 (Studie)

Podobnosti a odlišnosti reformních aspirací

Porovnáme-li Ochinovu a Carafovu zkušenost a postoje, můžeme dospět k několika obecnějším konstatováním: oba ještě v době dospívání učinili zásadní rozhodnutí: chtějí se v touze po spáse oddat řeholnímu životu v následování ideálu dokonalosti (Carafa ve čtrnácti letech, Ochino v šestnácti letech).1

1Ochino říká: „Protože jsem tedy měl touhu se spasit, uvažoval jsem, jakým životem bych měl žít, a protože jsem věřil, že lidské řehole jsou svaté, zvláště proto, že byly schváleny římskou Církví, o níž jsem si myslel, že se nemůže mýlit, a protože se mi zdálo, že řehole bratří sv. Františka, tak zvaných observantů, je ta nejtvrdší, nejchudší (austera) a nejpřísnější, ale přitom nejdokonalejší a nejbližší životnímu pravidlu Ježíšovu, vstoupil jsem mezi ně“, srov. Bernardino OCHINO, I „dialogi sette“ e altri scritti, cit., Lettera a Gerolamo Muzio del 7 aprile 1543, č. IX, str. 130; Luther učinil podobné rozhodnutí v jednadvaceti letech, po slibu, který učinil ve chvíli smrtelného nebezpečí, když byl 2. července 1505 při bouřce sražen na zem úderem bleskem.

Oba vyniknou a dosáhnou dříve či později významného postavení, ale zakusí hluboké zklamání z toho, že přes všechny snahy Kostnického koncilu2, Basilejského koncilu3, Florentského koncilu4, Pátého lateránského koncilu5, přes všechny aspirace konciliaristického hnutí6 i papežská nařízení7 nedošlo k reformě církve „jak v hlavě, tak i v údech“, hořké rozčarování z prostředí, v němž žijí8, ale i trýznivou vyprahlost vlastního duchovního života. Jak se zdá, zvláštním problémem pro ně byl, stejně jako pro mnoho dalších kněží, zápas se sklonem a pokušením k hříchu9, jehož nutkání nejsou schopni trvale zapudit a přemoci; nejde ovšem ani tak o jednotlivé hříšné skutky jakožto činy namířené proti Boží vůli, které by mohli spočítat a vyjmenovat ve zpovědi, ale spíše o základní postoj, který předchází každý takový skutek, egoistické vymezení sebe sama vůči Bohu, jež teologická tradice nazývá concupiscentia, tedy zlý chtíč.10 Tento výraz by mohl být snadno špatně pochopen, protože „chtíč“ či „dychtění“ se pro nás na prvním místě vztahuje ke sféře sexuální pudovosti11. To, co mají na mysli, je však spíše cor incurvatum, srdce uzavírající se stále do sebe sama, které stojí v cestě odevzdání se Bohu a vnitřnímu pokoji, bolestné hledání sebe sama, které stlačuje k hříchu a přitom nahlodává a porušuje i naše nejlepší morální postoje a jednání.12

2Ke Kostnickému koncilu srov. F. F. MASTROIANNI, Il problema pastorale al Concilio di Costanza (1414-1418), v: „Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica“ roč. 3, 1971, str. 128 - 148; M. FOIS, I concili del secolo XV, in Problemi di storia della Chiesa. Il Medioevo dei secoli XII-XV, Milano 1976, str. 162-214; W. BRANDMLLER, Sacrosancta Synodus universalem Ecclesiam repraesentans. Das Konzil als Repräsentation der Kirche, in Týž, (red.), Synodale Strukturen der Kirche. Entwicklung und Probleme /, Donauwörth 1977, str. 93-112; Týž, Causa reformationis. Ergebnisse und Probleme der reformen des Konstanzer Konzils, in „Annuarium Historiae Conciliorum“, 13, 1981, str. 49-66; Týž, Das Konzil, demokratisches Kontrollorgan über den Papst? Zum Verständnis des Konstanzer dekrets „Frequens“ vom 9. Oktober 1417, in „Annuarium Historiae Conciliorum“ 16, 1984, str. 328-347, ristampato in Týž, Papst und Konzil im Großen Schisma (1378-1431). Studien und Quellen, Paderborn - München - Wien - Zürich 1990, str. 243-263; Týž, Das Konzil von Konstanz 1414-1418, 2 sv., Paderborn - Mnchen - Wien - Zrich 1991-1997; P. H. STUMP, The Reformes of the Council of Constance (1414-1418), Leiden - New York 1994; J. MIETHKE, Die prozesse in Konstanz gegen Jan Hus und Hieronymus von Prag - ein Konflikt unter Kirchenreformen?, in Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalalter, München 1998, str. 147-167.
3K Basilejskému koncilu srov. R. ZWLFER, Die Reform der Kirchenverfassung auf dem Konzil zu Basel, in „Basler Zeitschrift fr Geschichte und Altertum“ roč. 28, 1929, str. 141-247, 29, 1930, str. 2-58; L. HÖDL, Kirchengewalt und Kirchenverfassung nach dem Liber de ecclesiastica potestate des Laurentius von Arezzo. Eine Studie zur Ekklesiologie des Basler Konzils, in Theologie in Geschichte und Gegenwart, München 1957, str. 255-278; W. KRÄMER, Konsens und Rezeption: Verfassungsprinzipien der Kirche im Basler Konziliarismus, Münster 1980; Th. M. IZBICKI, Protector of the Faith. Cardinal Johannes de Turrecremata and the Defense of the Institutional Church, Washington D.C. 1981; T. PRÜGL, Die Ekklesiologie Heinrich Kalteisens OP in der Auseinandersetzung mit dem Basler Konziliarismus, Paderborn 1995.
4K Florenttskému koncilu srov. E. MARINO, Il „Diluvio“ di Paolo Uccello in S. Maria Novella ed il Concilio di Firenze (1439-1443). Saggio d'iconoteologia storica, Pistoia 1992; Firenze e il Concilio del 1439. Convegno di Studi, Firenze, 29 novembre - 2 dicembre 1989, red. P. VITI, 2 sv., Firenze 1994.
5K V. Lateránskému koncilu srov. A. RENAUDET, Préreforme et humanisme ŕ Paris pendant les premičres guerres d´Italie (1494-1517), Paris 1916; G. GILBERT, Cristianesimo, umanesimo e la bolla „Apostolici regiminis“ del 1513, v: „Rivista Storica Italiana“ roč. 79, 1967, str. 975-990; J. W. O´MALLEY, G. de Viterbo on Church and Reform. A study in renaissance Thought, Leyden 1968; A. M. GALUZZI, voce „Lateranense V, Concilio (1512-1517)“ in Dizionario degli Istituti di Perfezione, díl V., Roma 1978, col. 495-497; B. MAC CLUNG HALMANN, Italian Cardinals, Reform and the Church as Property, 1492-1563, Berkeley - Los Angeles - London 1985; D. PRICE, The Origins of Lateran´s V „Apostolici regiminis“, v: „Annuarium Historiae Conciliorum“, roč. 17, 1985, II, str. 464-472; N. H. MINNICH, Concepts of reform proposed at the fifth Lateran council, v: „Archivum Historiae Pontificiae“ roč. 7, 1969, str. 163-251; Týž, Episcopal reform at the Fifth Lateran Council (1512-1517), Diss. Harvard University 1976; Týž, The Healing of the Pisan Schism (1511-13), in „Annuarium Historiae Conciliorum“ roč. 16, 1984, str. 59-92; Týž, Erasmus and the Fifth Lateran Council, in Erasmus of Rotterdam: The Man and the Scholar, red. J. SPERNA WEILAND - W. Th. M. FRIJHOFF, New York 1986, str. 46-60; Týž, The Function of Sacred Scripture in the Decrees of the Fifth Lateran Council (1512-1517), v: „Annuarium Historiae Conciliorum“ roč. 18, 1986, str. 319-329; Týž, The Fifth Lateran Council (1512-17): Studies on the Its Membership, Diplomacy, and the Proposals for Reform, London 1993; Týž, The Reform Proposals (1513) of Stefano Taleazzi for the Fifth Lateran Council (1512-17), v: Synodus. Beiträge zur Konzilien- und allgemein Kirchengeschichte. Festschrift für Walter Brandmüller, red. R. BÄUMER - E. CHRYSOS - J. GROHE - E. MEUTHEN - K. SCHNITH, Paderborn - München - Wien - Zürich 1997, str. 543-563.
6Ke konciliarismu srov. Y. CONGAR, Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet, v: „Revue historique de droit franais et étranger“ roč. 36, 1958, str. 210-259; F. OAKLEY, Almain and Major: Conciliar Theory on the Eve of the Reformation, v: „American Historical Review“, roč. 70, 1965, str. 673-690; Týž, Council over Pope? Towards a provisional ecclesiology, New York 1969; Týž, Conciliarism in the Sixteenth Century: Jacques Almain Again, v: „Archiv für Reformationsgeschichte“, roč. 68, 1977, str. 111-132; H.G. WALTHER, Imperiales Knigtum, Konziliarismus und Volkssouvernitt, Mnchen 1967; A. J. BLACK, Monarchy and Community. Political Ideas in the Later Conciliar Controversy 1430-1450, Cambridge 1970; Týž, Council and Commune: The Conciliar Movement and the Fifteenth-Century Heritage, London 1979; R. BUMER, Nachwirkungen des konziliaren Gedankens in der Theologie und Kanonistik des frhen 16. Jahrhunderts, Mnster 1971, Týž (red.), Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der konziliaren Idee, Darmstadt 1976; K. BINDER, Konzilsgedanken bei Kardinal Juan de Torquemada, O.P., Wien 1976; H. BACHT, Die historische Entwicklung des Konziliarismus in der westlichen Kirche, v: Pro Oriente. Ökumene Konzil Unfehlbarkeit, Innsbruck 1979, str. 57-69; G. ALBERIGO, Chiesa conciliare. Identitŕ e significato del conciliarismo, Brescia 1981; H. J. SIEBEN, Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn des Großen Schismas bis zum Vorabend der Reformation (1378-1521), Frankfurt am Main 1983; Týž, Die katholische Konzilsidee von der Reformation bis zur Aufklärung, Paderborn 1988; U. HORST, Zwischen Konziliarismus und Reformation, Roma 1985; H.-J. BECKER, Die Appellation vom Papst an einen allgemeines Konzil. Historische Entwicklung und kanonistische Diskussion in spten Mittelalter und in der frhen Neuzeit, Kln - Wien 1988; J.-M. TILLARD, The primacy-conciliarity tension, in „Theology Digest“, roč. 41, (St. Louis, Mo.) 1994, str. 41-45; A. LANDI, Concilio e papato nel Rinascimento (1449-1516). Un problema irrisolto, Torino 1997.
7 K papežům a správě Církve srov. G. LADNER, The concepts of Ecclesia and Christianitas, in „Miscellanea Historiae Pontificiae“ roč. 18, 1954, str. 49-77; H. MARC-BONNET, Les Papes de la Renaissance. 1447-1527, Paris 19692; R. DE MAIO, Riforma e miti nella Chiesa del Cinquecento, Napoli 1973; W. D. Mc CREADY, Papal plenitudo potestatis and the Source of Temporal Authority in the Late Medieval Papal Hierocratic Theory, in „Traditio“ roč. 30, 1974, str. 325-349; Týž, Papalists and Antipapalists. Aspects of Church / State Controversy in the Later Middle Ages, in „Viator“ roč. 6, 1975, str. 241-273; I. W. FRANK, Kirchengewalt und Kirchenregiment in Spätmittelalter und früher Neuzeit, in „Innsbrucker Historische Studien“ roč. 1, 1978, str. 34-60; E. G. GLEASON, Reform Thought in Sixteenth Century Italy, Ann Arbor/ Michigan 1981; J. F. D´AMICO, Humanism and Theology at Papal Rome, 1480-1520, Ann Arbor, Mich. 1987; P. PARTNER, The Pope´s Men. The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford 1990; L. CARLEN, Zeremoniell und Symbolik der Päpste im 15. Jahrhundert, Freiburg/Schweiz 1993; k problému nepotismu srov. W. REINHARD, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstanten, in „Zeitschrift fr Kirchengeschichte“ roč. 86, 1975, str. 145-185; S, CAROCCI, Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili, Roma 1999; A. MENNINI IPPOLITO, Il tramonto della curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, Roma 1999; k papeži Evženovi IV. srov. J.W. STIEBER, Pope Eugenius IV., the council of Basel and the secular and ecclesiastical authorities in the Empire: the conflict over supreme authority and power in the church, Leiden 1978; k papeži Piovi II. srov. J. B. TOEWS, Dream and Reality in the Imperial Ideology of Pope Pius II, v: „Mediaevalia et Humanistica“ roč. 16, 1964, str. 77-93; H. SCHMIDINGER, Romana regia potestas. Staats- und Reichsgedanken bei Engelbert von Admont und Enea Silvio Piccolomini, Basel-Stuttgart 1978; Ch. E. NAVILLE, Enea Silvio Piccolomini. l´uomo, l´umanista, il pontefice (1405-1464), Bologna - Locarno 1984; Pio II e la cultura del suo tempo, red. L. ROTONDI SACCHI TARUGI, Milano 1991; k papeži Sixtovi IV. srov. I pontefici Sisto IV (1471-1484) e Sisto V (1585-90), red. L. DI FONZO, Roma 1987; k papeži Alexandrovi VI. srov. L. CELIER, Alexandre VI et la réforme de l´Église, v: „Mélanges d´archéologie et d´histoire de l´École franaise de Rome“ roč. 27, 1907, str. 65-124; H. KHNER, Der Charakter Alexanders VI, v: „Theologische Zeitschrift“ roč. 14, (Basel) 1958, str. 214-221; M. MALLETT, The Borgia. The Rise and Fall of a Renaissance Dynasty, London 1969; S. SCHÜLER-PIROLI, Die Borgia-Päpste. Kalixt III. und Alexander VI., München 1980; k papeži Juliovi II. srov. G. de BEAUVILLE, Jules II Sauveur de la Papauté, Milano 1965; J. F. D´AMICO, Papal History and Curial reform in the Renaissance. Raffaele Maffei´s „Brevis Historia“ of Julius II and Leo X, v: „Archivum Historiae Pontificiae“, 1981, str. 157-210; M. DYKMANS, Le conclave sans simonie ou la bulle de Jules II sur l´élection papale, v: „Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae“ roč. 3, 1989, str. 203-255; Ch. SHAW, A Pope and his Nipote: Sixtus IV and Giuliano della Rovere, v: „Atti e memorie della Societ Savonese di Storia Patria“, n.s., roč. 24, 1989, str. 233-250; Týž, Giulio II, Torino 1995; k papeži Lvovi X. srov. S. TRAMONTIN, Un programma di riforma della Chiesa per il Concilio Lateranense V: il „Libellus ad Leonem“ dei veneziani Paolo Giustiniani e Pietro Quirino, v: Venezia e i concilii, red. A. NERI, Venezia 1962, str. 67-93; C. FALCONI, Leone X. Giovanni de´Medici, Milano 1987; H. M. VAUGHAN, The Medici Popes (Leo X and Clement VII), Port Washington /N.Y. 1971; k papeži Hadriánovi VI. srov. L.E. HALKIN, Adrien VI et la Réforme de l´Église, v: „Ephemerides Theologicae Lovanienses“ roč. 35, 1959, str. 534-542; R.E. McNALLY, Pope Hadrian VI (1522-23) and Church Reform, v: „Archivum Historiae Pontificiae“ roč. 7, 1969, str. 253-285; P. BERGLAR, Die kirchliche und politische Bedeutung des Pontifikats Hadrians VI., v: „Archiv für Kulturgeschichte“ roč.54, 1972, str. 97-112; k papeži Klementovi VII. srov. Die römische Kurie und die Reformation 1523-1534. Kirche und Politik während des Pontifikats Clemens´ VII., Gütersloh 1969.
8Carafa nachází později východisko v tom, že se zřekne svých biskupství, k tomu srov. P.G. CARON, La rinuncia all´ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla etŕ apostolica alla riforma cattolica, Milano 1946. Ochino, vstoupil někdy v letech 1503-1504 mezi františkány observanty - takový krok měl zjevně reformní kontext, k tomu srov. M. FOIS, L´„Osservanza“ come espressione della „Ecclesia semper reformanda“, v: Problemi di storia della Chiesa nei secoli XV-XVII, Neapol 1979, str. 14-107. Roku 1523 byl pro svou horlivost zvolen provinciálem nové sienské provincie, přesto ho úroveň života neuspokojovala, jak později říká: „A přestože jsem tam nenašel to, co jsem si představoval, protože jsem podle svého zaslepeného úsudku (secondo el mio cieco giuditio) neviděl lepší život,zůstal jsem tam až do doby, kdy se začínali objevovat ve světě první bratří kapucíni“, cfr. Bernardino OCHINO, I „dialogi sette“ e altri scritti, cit., Lettera a Gerolamo Muzio del 7 aprile 1543, tamtéž, č. IX, str. 130.
9Luther popisuje tento stav ducha takto: „Chtěl jsem také být zbožným, svatým mnichem a připravoval jsem se na mši a modlitbu s velkou zbožností; ale když jsem byl nejzbožnější, přistupoval jsem k oltáři s určitými pochybnostmi a s pochybnostmi jsem se vracel zpět. Když jsem recitoval svou modlitbu ke zpovědi, jindy jsem si zoufal. Protože jsme prostě byli plni marnivé představy, že se nemůžeme modlit a být vyslyšeni, nebudeme-li úplně čistí a bez hříchu jako andělé v nebi“, WA 22, 305; srov. E. ISERLOH, Lutero e la Riforma. Contributi a una comprensione ecumenica, Brescia 1977, str. 70.
10In questo senso generale che i dotti medievali davano alle parole libido o concupiscientia carnis bisogna intendere anche le parole di Martin Lutero: „Io, quando ero monaco, pensavo di aver perduto ogni speranza di salvezza, quando mi accadeva di sentire la concupiscenza della carne, cioč un cattivo impulso, un desiderio (libido), un moto di collera, di odio o di invidia verso uno dei miei fratelli... La concupiscenza tornava perpetuamente. Io non potevo avere riposo. Ero costantemente crocifisso da pensieri come questi: „Ecco, tu sei ancora travagliato dall´invidia, dall´impazienza““, cfr. É. G. LÉONARD, Storia del Protestantesimo, vol. I. La Riforma: dalle origini al 1564, Milano 1971, p. 57; vedi anche W. BRAUN, Die Bedeutung der Konkupiscenz in Luthers Leben und Lehre, Berlin 1908; E. SCHOTT, Fleisch und Geist nach Luthers Lehre unter besonderer Berücksichtigung des Begriffs „totus homo“, Leipzig 1928; G. JACOB, Der Gewissensbegriff in der Theologie Luthers, Tbingen 1929.
11Cosě, sulla scia di H. Denifle, L. FEBVRE, Un destin: Martin Luther, Paris 1952, p. 29: „Luther vivait avec, au fond de lui, sa chair en perpétuelle révolte contre son esprit. Entendez, sans équivoque possible, sa luxure. Concupiscentia carnis, la hantise sexuelle“.
12Cfr. E. ISERLOH, Lutero e la Riforma, cit., p. 71.
16(1537) Cfr. WATr 3, 431 s, n. 3582a; WA 47, 392.

Tato zkušenost zdánlivě nepřekonatelného „dychtění“ v nich vyvolávala hluboké napětí a zkroušenost ducha, stejně jako děsivou úzkost o vlastní spásu. Ochino se snažil uniknout ze začarovaného kruhu myšlenek tím, že doufal v nový a co možná nejpřísnější život mezi prvními kapucíny (1534), s bolestným povzdechem: „ Pane, jestli se teď nespasím, už nevím, co mám se sebou dělat! “ 13 Luther později vzpomíná: „V takových chvílích duše - jak je to hrozné! - nedokáže věřit, že bude někdy spasena a vykoupena, pociťuje jedinou věc: muka se ještě nenaplnila. Protože je to věčná trýzeň a duše ji nedokáže považovat za čistě dočasnou. Tam nezůstává nic jiného než holý křik o pomoc, hrozná toužebná vzpomínka, která neví, kde by bylo možno najít pomoc. Tam, s ukřižovaným Kristem, je duše napnuta (na kříž) a dlouze natahována, takže se jí mohou spočítat všechny kosti; není v ní koutku, který by nebyl pln smrtelné hořkosti, hrůzy, strachu, smutku - a to všechno se zdá trvat na věky “ 14. Právě tento důvod ho přiměl k tomu, aby se spolu s několika řádovými bratřími vydal do Říma15 (kde pobýval po čtyři týdny na konci roku 1510 a počátkem roku 1511) a naplnil „touhu vykonat úplnou zpověď, počínaje mládím, a stát se zbožným, přestože v Erfurtu podstoupil podobnou zpověď již dvakrát“16. V naději, že se generální zpovědí, vykonanou v Římě, zbaví vnitřních muk,17 však byl zklamán - narazil na „výjimečně hloupé zpovědníky“, kteří pro něj měli malé pochopení18. Šťastnější byl v tomto směru a ve stejném desetiletí Pierre Favre (1506-1546), první povolání sv. Ignáce z Loyoly v pařížské koleji Montaigu19, který pod jeho moudrým vedením20 krok za krokem nalézal východisko Duchovních cvičení21.

13 Cfr. Bernardino OCHINO, I „dialogi sette“ e altri scritti, cit., p. 130-131: „Et visto l´asprezza della vita loro, con repugnantia non piccola della mia sensualitŕ et carnal prudentia presi l´habito loro, et credendo haver trovato quello che cercavo, mi ricordo che dissi a Christo: „Signore, se hora non mi salvo non so che farmi piů“ “.
14 Cfr. Resolutiones (1518), WA 1, 557; E. ISERLOH, Lutero e la Riforma, cit., p. 71-72; sulla questione complessiva delle radici di tale angustia profonda vedi J. DELUMEAU, il peccato e la paura. L´idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Bologna 1987.
15Sui motivi del viaggio a sui suoi ricordi di Roma cfr. A. AGNOLETTO, Lutero, Arnoldo Mondadori editore - Cles 19862, str. 66-77.
17Cfr. WA 31, I, 226: „A Roma io ero un santo pazzo, correvo per tutte le chiese e le rovine, credevo a tutto ciň che ivi s´inventava. Io ho celebrato una messa, oppure dieci, e mi dispicavea quasi che mio padre e mia madre fossero ancora in vita; io, infatti, li avrei tratti volentieri dal purgatorio con le mie messe e inoltre, con eccellenti opere e preghiere“.
18Nel 1536 se ne ricorderŕ rammaricato: „Poiché il nostro Signore Iddio mi ha messo in questo orribile e brutto affare, non vorrei prendere centomila fiorini in cambio di non avere anche visto e sentito Roma. Avrei dovuto sempre temere di farle ingiustizia. Mentre invece parlo di quello che ho visto. Bembo infatti, uomo dottissimo, dopo avere osservato per bene Roma, disse che essa era una cloaca piena degli uomini peggiori e la cloaca di tutta la terra. E un tale scrisse: „Vio che volete vivere santamente, partite sa Roma““, cfr. A. AGNOLETTO, Lutero, cit., p. 72; l ´amministrazione della monarchia centralizzata della Chiesa rischiava sempre di deludere, di irritare, di scandalizzare, quando si aveva a che fare con l´enorme macchina della Curia. Al rispetto dovuto al pontefice si mescolava inevitabilmente l´ammirazione o il sospetto che ispirava il suo comportamento come capo dello Stato romano. Si diffondeva sepre piů l´idea che per essere buon cristiano fosse meglio non andare a Roma. Lutero certamente non poteva vedere e capire tutto quanto stava accadendo, ma vide e capě abbastanza per dissociarsi per sempre dalla vita romana non solo per come venivano gestiti gli affari della cristianitŕ, ma assai piů radicalmente, per la mescolanza costante, odiosa ai suoi occhi, di profano e di sacro, di modelli antichi e di usanze cristiane. Nessuno al di lŕ delle Alpi parlň mai con maggior odio e disprezzo della Cittŕ Santa; su Roma vedi P. LARIVAILLE, La vita quotidiana in Italia ai tempi di Machiavelli (Firenze e Roma), Milano 1984; J. HEERS, La vita quotidiana nella Roma pontificia ai tempi dei Borgia e dei Medici (1420-1520), Milano 1988; A. TAGLIAFERRI, La Roma di Raffaello, Roma 1995.
19Cfr. Pietro FAVRE, Memorie spirituali, red. G. MELLINATO, S.I., Casale Monferrato 1990, n. 9, p. 18: „La divina clemenza mi conceda la grazia di ben richiamare alla memoria e ponderare i benefici che mi ha fatto allora il signore per mezzo di quest´uomo. Sopratutto mi ha dato all´inizio di capire la mia coscienza, le tentazioni e gli scrupoli, dei quali per tanto tempo ero stato prigioniero, sprovvisto, senza luce intellettuale e senz´esperienza della strada nella quale poter trovare la pace. Gli scrupoli mi venivano dal timore di non essermi da molto tempo confessato bene dei peccati, e mi tormentavano talmente che volentieri, pur di liberarmene, avrei risolto di andare in un deserto e di dovermi sempre nutrire di erbe e di radici. Le tentazioni consistevano in oscene e impure immagini carnali presentatemi subdolamente dallo spirito di fornicazione. Questo poi, prima di allora, non lo conoscevo attraverso lo spirito, ma unicamente per letture e insegnamenti“.
20Cfr. Ivi, n. 10, p. 19: „In un secondo momento Ignazio mi consigliň di fare una confessione generale.. e poi di confessarmi ogni settimana impiegando, per far questo, ogni giorno l´esame di coscienza e ricevendo l´eucarestia. Infatti egli non voleva ancora immettermi in altri esercizi, sebbene il signore me ne ispirasse un gran desiderio... Mi avvantaggiavo di giorno in giorno nello spirito, sia a riguardo degli altri che di me stesso, ed ero provato attraverso molte fiamme ed acque di tentazioni (ciň avvenne per molti anni e quasi ino a quando partii da Parigi); fui tentato anche di vanagloria. Con tutto questo il Signore mi diede una grande cognizione di me e dei miei difetti, permettendo che vi rimanessi invischiato assai e me ne angustiassi, a rimedio della vanagloria: fu cosě che in tutta questa faccenda la sola sua grazia mi conferě una grande pace“.
21K Duchovním cvičením srov. H. PINARD de la BOULLAYE, La spiritualité ignatienne. Textes choisis et présentés, Paříž 1943; H. RAHNER, La mistica del servizio. Ignazio di Loyola e la genesi storica della sua spiritualitŕ, Milán 1960; J. THOMAS, S.I., Le Secret des jésuites. Les Exercices spirituels, Paříž 1984; P. GERVAIS (red.), La pratique des Exercices Spirituels d´Ignace de Loyola. Actes du Symposium de Bruxelles du 1er au 6 avril 1991, (Editions de l´Institut d´Etudes thélogiques) Bruxelles 1991; k symbolickému obrazu Ignáce z Loyoly srv. dále U. KÖNIG-NORDHOFF, Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer neuen Heiligen-Ikonographie im Rahmen einer Kanonisations-kampagne um 1600, Berlín 1982; teatinskou obdobu Ignácova díla zastupuje Lorenzo Scupoli (1530-1610) svým traktátem Combattimento spirituale, jedním z vrcholných děl spirituality katolické reformy, které mezi léty 1589-1775 došlo celkem 257 vydání a bylo přeloženo do řady jazyků, srov. Lorenzo SCUPOLI, Il combattimento spirituale, vyd. M. SPINELLI, Milán 1985. Pavlovskou myšlenku „dochovního boje“ rozvinula devotio moderna, v podobě, v jaké ji ze spisů Jana Cassiana (De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII, PL 49, 53-476) převzalo humanistické myšlení jako účinný prostředek k překonání anxietas sive taedium cordis, spojené s pojmem tristitia, ze které se rodí rancor, pusillanimitas, amaritudo e desperatio, srov. R. L. GUIDI, Il dibattito sull´uomo nel ´400. Indagini e dibattiti, Řím 19992, p. 149 e 514 - fra Giovanni Battista Carioni, známější jako fra Battista da Crema (+ 1534), byl jedním z prvních, kdo přispěl k novému spirituálnímu proudu, který došel vrcholného vyjádření v traktátu Lorenza Scupoliho. A. PROSPERI, Tribunali della coscienza, cit., p. 22, apporta un´osservazione fondamentale per poter comprendere la situazione italiana, paragonando, sotto l´angolo del percorso dell´anima a Dio, visto secondo il modulo antico delle nozze spirituali, i testi tra loro diversissimi, come gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola ed il Trattatello utilissimo del beneficio di Cristo di don Benedetto Fontanini e Marcantonio Flaminio, testo principale dei riformatori italiani: „non č certo un caso che il testo piú celebre che diffuse in Italia la religione del „beneficio di Cristo“, cioč della giustificazione gratuita che il peccatore poteva ricevere per fede, trovasse uno dei suoi momenti piú alti e suggestivi nella esaltazione della Eucarestia: comunicare direttamente con Dio, mangiare il suo corpo, era l´atto supremo in cui trovava compenso e alimento l´amore infuocato della Caritŕ. I precedenti piú vicini nel tempo e nello spazio a quella pagina li possiamo indicare, ad esempio, negli opuscoli devoti del domenicano fra Battista da Crema... Come potessero andare d´accordo l´agostinismo luterano e il severo ascetismo calviniano con la dottrina del visionario domenicano, che fu accusato di pelagianesimo, resta un mistero. Ma gli ingredienti che determinarono il successo del trattatello Del beneficio di Cristo furono certamente quelli: segno che, nella ricerca di una via di comunicazione della religione della fede al pubblico italiano, il veicolo fu trovato nel linguaggio della caritŕ e nelle immagini della metamorfosi dell´anima peccatrice nella perfezione di Cristo. “

Zvláště podnětné je v tomto směru zjištění Huberta Jedina22, že Gaspare Contarini (1483-1542), budoucí kardinál (1535), prožil na Bílou sobotu roku 1511 obdobnou zkušenost jako o něco později Martin Luther v „zážitku z věže“ (Turmerlebnis)23. Oba se cítili být vystaveni hroznému Božímu soudu, před oběma se rozevírala propast beznaděje, oba nalezli odpověď na mučivé otázky a vysvobození z těžkého vnitřního zápasu ve vědomí, že zadostiučinění za naše hříchy přinesl ve své oběti Kristus, a oba tak dospěli k poznání, že mohou skrze víru v Krista přijmout ospravedlnění jako Boží dar, nezávislý na osobních skutcích, ale každý z nich vyvodil z této krize „noci ducha“ jiné, ne-li přímo protichůdné, důsledky: Luther dospěl k novému pochopení Boží spravedlnosti24, které ho následně, ve svých důsledcích, dovedlo až ke kritice praxe instituční církve, jež byla pochopena jako rozvratná a také se jí stala - Contarini nastoupil cestu radikální konverze, mířící k obnově vlastního nitra i vnitřní obnově církve, která ho dovede až k proslulému Consilium de emendanda ecclesia z roku 1536. Tentýž znovu objevený a přijatý christocentrismus vede Ochina k sepsání celé řady působivých dialogů jako Rozhovor o tom, jak se zamilovat do Boha25, Rozhovor o způsobu, jak se stát šťastným26, Rozhovor o způsobu, jakým má osoba sebe samu dobře ovládat27, Rozhovor lotra na kříži28, Rozhovor o tom, že je třeba se brzy obrátit29, Rozhovor o putování (v tomto světě) a cestě do ráje30, Rozhovor o vyznání (víry v) Boha31, a k touze „zvěstovat v kázání milost, Krista a jeho velké dobrodiní“32, a sloužit si přitom ještě, po takovém poznání již nepotřebným, „převlekem řeholního hábitu a onou zevní a zdánlivou svatostí života“33. Gian Pietro Carafa, na druhé straně, nachází, jak jsme viděli, „nejvhodnější prostředek k zachování kněžského života“ v nasazení ve službě „nevyléčitelným“ a v osobním posvěcování v životě s ostatními kleriky „podle posvátných kánonů ve společenství a ze společných prostředků“34. Tutéž cestu, spojenou s horoucí modlitbou, stálým sebeumrtvováním a pilným studiem, si zvolil po dlouhém období vnitřní duchovní krize, kterou mu pomohla překonat ravennská mystička bl. Gentile Giusti (1471-1530), i Girolamo Maluselli (+ 1541), přítel prvních teatinů a zakladatel Řeholní kongregace kněží Dobrého Ježíše (Chierici Regolari del Buon Gesu). Právě on jako první varoval roku 1535 obyvatele Ravenny, že Bernardino Ochino, který se všude těšil proslulosti, jež vylučovala jakoukoli pochybnost, skrývá za kazatelsky působivými výzvami k pokání potenciálně nebezpečné myšlenky35 - srážka mezi oběma tendencemi již byla nevyhnutelná36. Duchovní rozlišování vede tyto osoby - usilující v každodenním zápase o vlastní obrácení, aby byly schopny účinně prospět reformě církevního i řeholního života - k jasné distanci od kazatelů teoretických postulátů „nových věcí, překračujících obecnou zvyklost Církve“37.

22Srov. H. JEDIN, Un´„esperienza della torre“ del giovane Contarini, in Chiesa della fede, Chiesa della storia, Brescia 1972, str. 606-623; pro posouzení odlišných přístupů je stále velmi užitečné dílo Y. CONGAR, Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano 19942, část třetí, Riforma e protestantesimo, str. 267-354, byť i prohlášené za překonané snad až příliš přezíravými slovy, srov. C. GINZBURG - A. PROSPERI, Giochi di pazienza. Un seminario sul „Beneficio di Cristo“, Turín 1975, str. 25: „Za pontifikátu Pia XII., na druhé straně, se někdo snažil, aby ponechal otevřenou nějakou možnost vnitřní obnovy, o teoretické úvahy o rozlišovacích znacích katolické reformy jako jakési věčné reality - která jako taková nikdy úplně nevymizela - z dějin Církve“; Congarovo jméno přitom bylo uvedeno až v odkazu v poznámce, to si ovšem muž, kterž rozhodně přispěl k II. vatikánskému koncilu a pozdější kardinál rozhodně nezasluhuje, stejně jako jeho práce sama.
23Vedi A.V. MLLER, Luthers Werdegang bis zum Turmerlebnis, Gotha 1920; M. BENDISCIOLI, Il giovane Lutero fino al 1517, Milano 1950; E. H. ERIKSON, Young Man Luther. A Study in Psychoanalysis and History, New York 1958, tr. it. di A. Armando, Il giovane Lutero, Roma 1967; G. MÜLLER, Die Rechtfertigunslehre. Geschichte und Probleme, Gütersloh 1977; G. CASALIS, L´esperienza spirituale di Martino Lutero, Brescia 1968; B. GHERARDINI, La spiritualitŕ protestante. Peccatori santi, Roma 1982; R. SCHWAGER, Der wunderbare Tausch. Zur Geschichte und Deutung der Erlösungslehre, München 1986; luterskou koncepci „simul iustus et peccator“ podrobil kritice Domingo de Soto, O.P., který zdůrazňoval, že člověk ztratil hříchem přátelství Boží a spravedlnost a i když přátelství získá pokáním, musí se podrobit utrpení tohoto světa, aby učinil zadost spravedlnosti (soddisfare alla giustizia) - Luther popřel nezbytnost zadostiučinění, a popřel tak i očistec, půsty a pokání, ustavnovená v Církvi svatými kánony, srov. P. I. COLOSIO, O.P., L´obbligo della soddisfazione nella negazione luterana secondo la critica di Domenico Soto (1495-1560), v: „Rassegna di ascetica e mistica“, roč. 21, (Fiesole - Florencie) 1970, č. 2, str. 121-123.
24Allora perň egli ha scoperto a nuovo qualcosa d´originariamente cattolico, comunque qualcosa che non per necessitŕ deve avre effetto di scissione nella Chiesa. Infatti, anche secondo la dottrina cattolica, l´uomo non č giustificato grazie alle sue opere, ma in quanto si unisce a Cristo nella fede operata dalla grazia e Cristo gli comunica la sua giustizia. Anche se in Paolo il soltanto per mezzo della fede (sola fide) non si trova espressamente, certo vi č quanto al senso. Tommaso d´Aquino e Bernardo di Chiaravalle usano perň la formulazione luterana letteralmente. Lutero quindi ha combattuto come dottrina della Chiesa qualcosa che non era dottrina della Chiesa, ma una opinione di scuola unilaterale, propria della teologia del suo tempo - egli si volse a buon diritto contro la prassi religiosa e la teologia del suo tempo, che perň costituivano una presentazione inadeguata della realtŕ cattolica, cfr. E. ISERLOH, Lutero e la Riforma, cit., p. 73-74.
25Dialogo del modo dell´innamorarsi di Dio, rozmlouvají vévodkyně z Camerina - Kateřina Cybo Varano, a Bernardino Ochino, edici textu přináší Bernardino OCHINO, I „dialogi sette“ e altri scritti, cit., str. 43-58.
26Dialogo del modo a diventar felice, rozmlouvají Bernardino Ochino a vévodkyně z Camerina, edice textu tamtéž, str. 61-64.
27Dialogo in che modo la persona si debba reggere bene se stessa, rozmlouvají Mistr a žák, edice textu tamtéž, str. 67-80.
28Dialogo del ladrone in croce, rozmlouvají muž (lotr) a žena (P. Maria), edice textu tamtéž, str. 83-88.
29Dialogo di convertirsi presto, rozmlouvají Kristus a duše, edice textu tamtéž, str. 91-96.
30Dialogo del peregrinaggio per andar al paradiso, rozmlouvají anděl strážný a putující duše, edice textu tamtéž, str. 99-107; tento dialog je pravděpodobně ovlivněn dílem observantského františkána Bartolomea Cordoniho z Castella Dialogo dell´unione spirituale di Dio con l´anima, vydaným v Perugii roku 1538.
31Dialogo della divina professione, rozmlouvají muž a žena, edice textu tamtéž, str. 109-118.
32Rok po Ochinově útěku byl tajně vydán tiskem a rozšířen duchovní manifest italských stoupenců reformačních myšlenek Trattato utilissimo del beneficio di Giesú Cristo crocifisso verso i cristiani, srov. Benedetto da Mantova, Il Beneficio di Cristo, con le versioni del secolo XVI, documenti e testimonianze, vyd. S. CAPONETTO /= Corpus Reformatorum Italicorum/, Florencie - Chicago 1972, text přináší i C. GINZBURG - A. PROSPERI, Giochi di pazienza. Un seminario sul „Beneficio di Cristo“, Turín 1975, Appendice, str. 213-258; základní údaje o autorovi přináší S. CAPONETTO, heslo Benedetto da Mantova, v: Dizionario Biografico degli Italiani, díl VIII., Řím 1966, str. 437-441; dále srov. G. MIEGGE, Ispirazione protestante del „Beneficio di Cristo“, v: „L´appello“, roč. 7, 1942, str. 132-137; T. BOZZA, Il „Beneficio di Cristo“ e la „Istituzione della religione cristiana“ di Calvino, Řím 1961; týž, Marco Antonio Flaminio e il „Beneficio di Cristo“, Řím 1966; R. PRELOWSKI, The „Beneficio di Cristo“, v: Italian Reformation Studies in Honour of Laelius Socinus, red. J. A. TEDESCHI, cit., str. 23-102; V. VINAY, Die Schrift „Il Beneficio di Giesu Christo“ und ihre Verbreitung in Europa nach der neueren Forschung, v: „Archiv für Reformationsgeschichte“, roč. 58, 1967, str. 29-72; S. CAPONETTO, Erasmo e la genesi dell´espressione „beneficio di Cristo“, v: „Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa“, řada II., roč. 37, 1968, str. 271-274; G. PENCO, Sull´origine dell´espressione „beneficio di Cristo“, v: „Benedictina“, roč. 19, 1972, str. 99-102; M. ROSA, In margine al „Trattato del Beneficio di Cristo“, v: „Quaderni storici“, roč. 22, leden-duben 1973, str. 284-288.
33Bernardino OCHINO, I „dialogi sette“ e altri scritti, cit.,¸ Lettera a Gerolamo Muzio, str. 131.
34Navazuje tak na známou diskusi o reformě Církve na Basilejském koncilu, na otázku „Od koho myslíš, že by měla reforma začít?“ zaznívala odpověď „Přirozeně od sebe samých. Ruka, jež chce očistit druhé, musí začít tím, že bude čistá“, ale i na prohlášení Jiljího z Viterba při zahájení pátého Lateránského koncilu: „Lidé musí být proměněni svatými vecmi, ne svaté věci lidmi“, srov. A. DURANTI, La Congregazione del Buon Gesů e i suoi fondatori, (= Pontificia Universitŕ Lateranense, Excerpta ex dissertatione ad lauream in S. Theologia) Řím 1984, Úvod G. D. Gordiniho, str. 5.
35Srov. F. LANZONI, La controriforma nella cittŕ e diocesi di Faenza, Faenza 1925, str. 72; ravennský kronikář Girolamo Rossi vypráví, že: „Hieronymus.. primus fertur, qui apud nos, Bernardini Ochini Senensis, fucatum, seditiosumque sensum, cum Ochinus ad eum salutandum, fama permotus hominis, Ravennam venisset, noverit, quamquam adhuc Ochinus, scelus, et flagitium quod coquebat animo, altissime comprimeret“, srov. A. DURANTI, La Congregazione del Buon Gesů e i suoi fondatori, str. 89-90, pozn. 25.
36Během desetiletí, jež následovalo po útěku Bernardina Ochina (1542), nejslavnějšího představitele kazatelství zcela založeného na „lectio Evangelica“, se prosadil nesmiřitelný přístup: pro církevní autoritu byl každý, kdo výslovně nezmiňoval ospravedlnění prostřednictvím skutků, mimo jakoukoli pochybnost podezřelý z luteránství. Například veronský biskupský vikář v oněch letech přesně předepisoval ve zvláštním výnosu jaká témata mají být pojednávána v kázáních v postním období a závěrem vyžadoval, aby kazatelé výslovně odsoudili herezi, srov. P. GUERRINI, L´opera riformatrice di un Vicario generale di Verona nel biennio 1551-1553, v: „Il Concilio di Trento“, 2, 1943, str. 192-200, blíže C. GINZBURG - A. PROSPERI, Giochi di pazienza, str. 27-28.
37Například Angela Merici (1474-1540), zakladatelka uršulinek (Compagnia delle dimesse di S. Orsola), jejichž hlavním cílem byla morální a náboženská výchova žen a duchovní a hmotná pomoc ženám opuštěným, nemocným a padlým, dala svým řeholnicím následující radu: „Pokud jde o jiné názory, které se nyní objevují a budou objevovat, nevšímejte si jich, protože vám to nepřísluší. Ale modlete se a veďte k modlitbě, aby Bůh neopustil svou Církev, ale chtěl ji obnovit (ma la voglia riformare), jak se mu zlíbí, a vidí, že je lepší než my, a k jeho větší cti a slávě. Protože v těchto nebezpečných a zkázonosných (pestiferi) časech nenajdete jiné útočiště než prchnout k nohám Ježíše Krista, neboť bude-li vám vládnout On sám a poučí-li vás, dojdete poučení, jak to také říká prorok: Beatus quem tu erudieris Domine, tedy: Blažený ten, kterého ty, Pane, poučíš... Když uslyšíte, že nějaký kazatel nebo nějaká osoba má heretickou pověst nebo že káže nové věci nad to, čím se obecně řídí Církev (oltre l´usanza comune della Giesa), a proti tomu, co jste měly od nás, tak hezky odveďte své dcerky aby neslyšely takovou osobu (alhora con bel modo teneti via da aldir simile persona le vostre figlioline), protože se často stává, že se do myslí zasívá zlá setba, která se pak jen stěží může vykořenit, protože ani vy samy je blíže neznáte (siché ancor voi non habbiati domestighezza con loro). Nechte je v jejich stavu a mějte každého za dobrého (Lassatili nel grado suo, tegnite ognun per bono), ale buďte opatrné vzhledem k vlastnímu dobru, protože je lepší následovat to, co je jisté a bez nebezpečí, namísto toho, co je nejisté a /spojené/ s nebezpečím. Držte se staré cesty a zvyklostí Církve, která má svůj řád a je stvrzyená tolika svatými z vnuknutí Ducha svatého. A žijte novým životem (Et fati vita nova)“, cfr. L. CRISTIANI, La Chiesa all´epoca del Concilio di Trento (1545-1563), /= Storia della Chiesa di A. FLICHE -V. MARTIN, XVII/, italské vydání připravil A. GALUZZI, Turín 19812, str. 43-44; k Angele Merici srov. T. LEDOCHOWSJA, Angčle Merici et la Compagnie de Ste-Ursule ŕ la lumičre des documents, 2 sv., Milán - Řím 1967; P. PRODI, Vita religiosa e crisi sociale nei tempi di Angela Merici (Relazione al convegno di studio per il V centenario della nascita di santa Angela Merici, Milano 27 gennaio 1974), v: „Humanitas“, n.s., roč. 19, 1974, str. 307-318; k uršulinkám srv. M.-A. JÉGOU, Les ursulines du Faubourg St.-Jacques ŕ Paris 1607-1622, Paříž 1981; A. CONRAD, Zwischen Kloster und Welt. Ursulinen und Jesuitinnen in der katholischen Reformbewegung des 16./17. Jahrhunderts, Mohuč 1991.

Z okruhu římského špitálu S. Gerolamo della Carit`a a Bratrstva u S. Giacomo in Augusta, které navazovalo ve službě „nevyléčitelným“ na starší Společnost Boží Lásky (Societ`a del Divino Amore), vychází po roce 1535 také dílo sv. Filipa Neri (1515-1595). Po silné mystické zkušenosti, které se mu dostalo na Seslání Ducha svatého roku 1544 v katakombách sv. Šebestiána, se podílel roku 1548 na založení Bratrstva Nejsvětější Trojice, které na sebe roku 1550 vzalo úkol péče o poutníky. Roku 1551 přijal na doporučení zpovědníka ve svých šestatřiceti letech kněžské svěcení, usadil se při chrámu S. Girolamo della Carit`a, a založil s kroužkem nejhorlivějších kajícníků Oratorium, které nabylo charakteru plně svobodného shromáždění mladých mužů, kteří se v určených hodinách scházeli ke společné modlitbě, naslouchání Božímu slovu a velmi srdečným rozmluvám, spojeným s „povzbuzením a napomínáním, založeným spíše na citu než na rozumu“ (Talpa). V letech 1554-1556 nabylo již toto společenství zcela svébytné podoby díky pravidelným duchovním cvičením38. Právě Filipo Neri nařídil mladému právníkovi z jihoitalské Sory, Cesare Baroniovi (1538-1607), kterého přitahovala temná témata hříchu a smrti, posledního soudu a pekla, aby v Oratoriu vykládal o dějinách církve39. Oratorium se zvláště zajímalo o život prvních křesťanů, který byl nahlížen jako ideál hodný následování. Tak také, když se roku 1578 dělníci pracující na vinici Bartolomea Sancheze na Via Salaria prokopali náhodou do katakomb, byl to právě Baronio, kdo je jako první prozkoumal a napsal o tom: „Tak se stalo, že Řím pochopil všechno to, o čem dříve četl jen v knihách (...) když jsme tak nyní sami viděli tytéž věci, které Jeroným a Prudentius zmiňují ve svých knihách, zmocnil se nás neuvěřitelný úžas.“ Cílevědomý zájem reformního kroužku o starokřesťanské inspirační vzory tak vedl ke zrození křesťanské archeologie a s ní probudil i oživení kultu mučedníků, nemluvě již o zcela praktických pastoračních podnětech, jakým bylo například vkládání teologických obsahů do písní zpívaných při procesích, jak se k němu v zápase s ariánskou herezí uchyloval sv. Jan Zlatoústý40.

38Srov. Il primo processo per San Filippo Neri, vyd. G. INCISA della ROCCHETTA - N. VIAN, 4 sv., Cittŕ del Vaticano 1957-1963; C. GASBARRI, Filippo Neri nella testimonianza dei contemporanei, Řím 1974; R. ADDINGTON, The idea of the Oratory, Londýn 1966; A. MANGARELLI, La pastorale di Filippo Neri, giovane fiorentino e sacerdote romano, 1515-1595, Perugia 1974; A. CISTELLINI, heslo „Oratoriani (Filippini, Conngregazione dell´Oratorio si S. Filippo Neri)“, v: Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. VI, Řím 1980, sl. 765-775; týž, L´Oratorio Filippino ai suoi primordi, in „Memorie Oratoriane“, 1982, č. 10, str. 11-12; týž, San Filippo Neri. L´Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e spiritualitŕ, 3 sv., Brescia 1990; M. IMPAGLIAZZO, Le Costituzioni dell´Oratorio filippino: il dibattito sulla fisionomia della congregazione (1575-1612), v: „Ricerche di storia sociale e religiosa“, n.s. 18/36, 1989, str. 189-178; P. TÜRKS, Filippo Neri, una gioia contaggiosa, Řím 1991.
39Mladý augustinián Onofrio Panvinio vydal po reedici Platinových Dějin papežů roku 1557 vlastní spis Epitome Romanorum Pontificum; jeho prostřednictvím byl Baronio s největší pravděpodobností uveden do studia církevních dějin. Po plných třicet let pracoval s mimořádnou svědomitostí a věrností na svých dvanáctisvazkových Annales ecclesiastici a Christo nato usque ad annum 1198 (Řím 1588-1593), které se témeř prozřetelnostně staly katolickou protiváhou Magdeburských Centurií, nárokujících jedině pro Reformaci dědictví autentické církevní tradice, jejichž vydávání zahájil Matthias Flacius Illyricus (Vlasić, 1520-1575), který proslul v protestantském táboře i svým dílem Catalogus testium veritatis (1556). Již jako kardinál vzpomíná Baronio na břemeno díla a přísnost Filipa Neriho, který ho chtěl uchránit před pýchou: „Tuto práci mi nařídil zahájit z Božího vnuknutí blažený Filip /Neri/.. Tak jsem se pustil do tohoto velkého podniku /impresa/ - absolutně proti své vůli a přesto, že jsem vždy pochyboval o své schopnosti dovršit takové dílo. Ale on stále opakoval své příkazy proti každé mé námitce. Tak jsem začal z poslušnosti vůči Bohu, a ze stejného důvodu mne pobízel, abych v práci pokračoval i tehdy, kdy jsem, zmožen tíhou /tohoto úkolu/, na chvíli práci přerušil. V takové chvíli mne vždy nutil přísnými výtkami, abych se znovu do svého úkolu pustil.... Vždycky jsi byl se mnou, popoháněl jsi mne svou přítomností, svými slovy jsi mne nutil, abych pokračoval, svými vždy přísnými požadavky jsi mi ukládal denní dávku práce... Nejenže jsem zůstal bez pomoci, ale požadovaly se po mně i jiné věci. K namáhavé práci na Análech se přidala péče o duše, kázání, správa domu a mnoho dalších úkolů, které na mne byly nakládány jednou tím, podruhé oním. A tak se mi zdálo, že ode mne vyžaduješ všechno, krom toho, oč jsi mne žádal“, srov. P. TÜRKS, Filippo Neri, str. 81; srov. dále C. K. PULLAPILLY, Caesar Baronius, Counter-Reformation Historian, University of Notre Dame - Indiana 1975; H. JEDIN, Kard. Caesar Baronius, der Anfang der katholischen Kirchengeschichtsschreibung, Mnichov 1978.
40Srov. C. CECCHELLI, Il Cenacolo filippino e l´archeologia cristiana, Řím 1938; ke sv. Janovi Zlatoústému (Chrysostomovi, 344-407) a jeho snaze nahradit pohanskou „podívanou“ cirku křesťanskou alternativou procesí a použít nové formy ke katechetickým cílům srov. V. SALETTA, Il discorso sul circo di S. Giovanni Crisostomo, Řím 1964; O. PASQUATO, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e Cristianesimo ad Antiochia e Costantinopoli nel IV secolo, Řím 1976; k funkci procesí v katolické reformě srv. A. DALLAJ, Le processioni a Milano nella Controriforma, v: „Studi storici“, roč. 23, 1982, str. 167-183; S. FELBECKER, Die Prozession: Historische und systematische Untersuchung zu einer liturgischen Ausdrucshandlung, Altenberge 1995.

Typickou konverzi v tomto slova smyslu představuje i Juan Cidade, známější jako sv. Jan z Boha (1495-1550), zakladatel špitálního řádu sv. Jana z Boha (Fatebenefratelli, Milosrdní bratři), jakkoli řád dostal právní zakotvení teprve po jeho smrti. Ve věku osmi let utekl z domova s neznámým pocestným, v osmadvaceti letech se dal naverbovat do vojska Karla V. Jeho neklidná duše prošla ve věku třiačtyřiceti let, když v Granadě naslouchal 20. ledna 1539 kázání sv. Jana z Avily (+ 1569)41, hlubokým otřesem: krize lítosti a touhy po obrácení, jež v něm propukla, ho vedla k tak hlubokému pohrdání sebou samým a tak nezvyklým gestům sebepokořování, že ho lidé měli za blázna. Po kající pouti do guadalupské svatyně začal ihned v Granadě shromažďovat všechny nemocné a potřebné a starat se o jejich uzdravení, výživu i duši. V jednom z listů Gutierre Lassovi popsal svůj druhý špitál v ulici Lucena (pro první mu stačilo nádvoří jednoho z paláců) takto: „Tolik je chudých, kteří sem přicházejí, že já sám často nevím, jak je uživit; ale Ježíš Kristus se o vše stará a dává jim jíst, neboť jen na dřevo je denně zapotřebí sedm až osm reálů; a protože město je velké a velmi chladné, zvláště v zimě, je mnoho chudých, kteří se uchylují do tohoto Božího domu; protože všech, nemocných i zdravých a těch, kdo slouží, i poutníků, je více než sto deset a protože toto je generální dům, přijímají se zde obecně lidé všeho druhu a se všemi nemocemi, takže jsou tu chromí, mrzáci, nakažení leprou, němí, slabomyslní, ochrnulí, prašiví a další, velmi staří lidé a mnoho dětí; a kromě nich přichází mnoho poutníků a pocestných a dává se jim oheň a voda a sůl a nádoby, aby si mohli uvařit a najíst se; a na tohle všechno nemáme žádný příjem; ale Ježíš Kristus se o všechno stará, neboť není jediného dne, kdy bychom nepotřebovali na potraviny pro dům čtyři a půl zlatých, a někdy pět: a to na chléb a maso a slepice a dříví, aniž bych počítal léky a šaty, což je mimo to další vydání; a ve dnech, kdy neseženu tolik almužny, aby stačila na obstarání toho, co jsem vyjmenoval, beru věci na půjčku a jindy se postím; a tak jsem zadlužen a vězněm jedině pro Ježíše Krista a dlužím víc než dvě stě zlatých za košile, dlouhé pláště a boty a prostěradla a přikrývky a za mnoho jiných věcí, kterých je třeba v tomto Božím domě, a také za kojení dětí, které u nás odkládají“42.

41su Giovanni d´Avila vedi A. CATAlÁN, El Beato Juan de Avila, su tiempo, su vida y sus escritos y la literatura mística en Espańa, Zaragoza 1894; L. CASTÁN, Vida del Beato Juan de Avila, patrono del clero secular espańol, Zaragoza 1947; L. MARCOS, El Beato Juan de Avila, maestro de santidad sacerdotal, Vitoria 1948; L. SALA BALUS, La causa de canonizacón del Beato Maestro Juan de Avila, in „Revista espańola de Derecho Canonico“ 3, 1948, str. 817-842; B. MORÁN, La enfermedad en la ascética del Beato Juan de Avila, Madrid 1951; F. SANCHEZ BELLA, La reforma del clero en san Juan de Avila (Cuestiones morales en torno al sacerdocio segun san Juan de Avila), Roma (Pontificia Universitas Lateranensis - Theses ad doctoratum in S. Theologia) 1982.
42Cfr. R. BOTIFOLL, heslo „Giovanni di Dio, santo“, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. IV, Roma 1977, col. 1267-1268; vedi anche G. RUSSOTTO, Spiritualitŕ ospedaliera, Roma 1958; San Giovanni di Dio e il suo Ordine ospedaliero, vol. I, Roma 1969; J.-C. COUSSON, Jean de Dieu, patron des malades et des infirmes, Paris 1973; Týž, Giovanni di Dio. Dall´angoscia alla santitŕ, Roma 1976.

Tutéž cestu si zvolil po dlouhém období tuláckého života, vyplněném válečnými dobrodružstvími, i Camillo de Lellis (1550-1614), jenž roku 1584 založil kongregaci Řeholních kleriků služebníků nemocných (Chierici Regolari Ministri degli Infermi), kterou schválil papež Sixtus V. v breve Ex omnibus z 18. března 1586. Kamilián má mít před očima jako nejvyšší vzor Krista, milosrdného Samaritána, který kdekoli „prošel, konal dobro“ a „obcházel všechna města i vesnice, kázal evangelium a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“ (Mt 9, 35-36). Chce následovat Božího Syna, jenž „slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl“ (Mt 8, 17), jeho život je veden duchem víry, který mu dává vidět Krista v trpících, a nesen aktivní zbožností a hlubokou askezí43.

43Cfr. P. SANNAZZARO, voce „Chierici Regolari Ministri degli Infermi“, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. II, Roma 1975, col. 912-924; va notato l´alto concetto di sacerdozio: „I sacerdoti sono piů degni di onore degli stessi angeli... I sacerdoti sono veri ministri di Dio e suoi segretari, e come dal rispetto che si porta al fiduciario di un principe si deduce la stima che si ha del principe stesso, cosě dalla venerazione che si dimostra ai sacerdoti si conosce l´onore e la stima che si ha di Dio“, cfr. M. VANTI, Lo spirito di S. Camillo de Lellis, patrono degli Ospedali degli Infermi e degli infermieri, Tipografia Poliglotta Vaticana 19442, str. 135-136; particolarmennte significativa č la differenza tra gli „ostinati fautori delle dottrine eretiche“, considerati increduli, come testimonia P. Mutin: „Ragionando io con lui delle false opinioni e dottrine degli eretici di Germania e di Francia, in particolare della loro disobbedienza alla Chiesa Romana, alzando gli egli occhi al cielo, sospirava: Č possibile che tanta cecitŕ sia tra gli uomini da non conoscere la sola veritŕ di nostra santa fede? Č possibile che l´uomo sia tanto privo di giudizio e accecato dalle passioni da lasciare la luce per seguire le tenebre, e la fonte chiara per bere l´acqua torbida? Ah! Signore, quanto sei misericordioso mantenendo su la terra tali mostri miserabili. e cosě dicendo pestava i piedi, incapace di trattener lo sdegno contro creature ragionevoli, ostinate per orgoglio nell´incredulitŕ“, cfr. Ivi, str. 141-142 - ed i pagani, compresi quei battezzati Italiani trascurati nella loro educazione religiosa, considerati invece terreno proprio di missione: „Quanto volentieri darei il mio sangue per la loro salvezza... Gli ospedali sono le nostre Indie e il nostro Giappone.. Come i Padri gesuiti e altri Missionari si affaticano fino a spargere il sangue per convertire gli infedeli, cosě noi dobbiamo fare l´istesso per gli infedeli che vengono negli ospedali“, cfr. Ivi, str. 143-145.

Mohli bychom bezpochyby zmínit i řadu dalších. V době prožívající hlubokou morální krizi se objevovaly síly i formy obnovy, které před vyžadováním obrácení po druhých daly přednost prvořadé reformě vlastního života. Tato reformní hnutí se začínala projevovat poměrně dlouhou dobu před luterskou Reformací a Tridentským koncilem, a vyvracejí tak stále ještě zažitou představu, že katolická církev přikročila ke skutečné reformě teprve v reakci na protestantismus. Na první pohled je patrný společný rys těchto hnutí: vycházejí z dědictví devotio moderna44 a ze středověkých ideálních modelů svatosti45, ke kterým poukazovali klerici. Všem v jejich blízkosti ve stopě velkých kazatelů patnáctého století procházejících krajem vyvstává ve vší své naléhavosti před očima sequela Christi46. Tito muži, inspirovaní kontemplativním momentem spojeným s kajícím životem47 a posílení zkušeností z Družin Božské Lásky (Compagnie del Divino Amore), vtělují následování Krista do každodenního života větších či menších městských center a setkávají se s Kristem především v trpících, nemocných a opuštěných a vytvářejí nové modely osobního posvěcení pro všechny kategorie osob, jak pro kleriky, tak pro laiky. Tak se „hon na duše“, jak se vyjádřil Gaetano da Thiene, stává zvláště „honem na potřebného“ a současně dostává charakter nové evangelizační misie. S mimořádnou účinností činí v konkrétním kontextu života farnosti48 všechny společenské vrstvy citlivějšími k potřebě prohloubení náboženských obsahů i k nové solidaritě, která mocným a bohatým ukládá jistou formu sociální zodpovědnosti a dobročinného působení jako povinnost jejich stavu. Nejde zde ovšem jenom o kleriky. Historici církevních dějin v minulosti studovali a popisovali jako znamení reformy především osudy a spiritualitu nových řeholních kongregací, které měly ozvuk v životě celé církve. Již po řadu desetiletí se však pozornost badatelů obrací i ke studiu života a vývoje malých skupin nebo komunit zakládaných muži a ženami prostého původu s úmyslem zlepšit život v oblastech, kde pobývají. Na světlo tak vycházejí projevy jisté spontánní reformy církve, které dříve nebyly dostatečně doloženy. O spontánní reformě lze hovořit proto, že k ní přikračují osoby, jež nejsou nadány velkou kulturou či urozeným původem, prostí věřící, posilovaní bohatou a intenzivní spiritualitou. Jde o hnutí, která namísto kritických slov vydávají svědectví životem modlitby, pokáním a ušlechtilou službou ve prospěch bratří. Tak, v jistém slova smyslu „zdola“, avšak se širokou podporou dvorských elit, vystupuje reformní hnutí až k vrcholným orgánům církve.

44Vedi G. PICASSO, L´imitazione di Cristo nell´epoca della „devotio moderna“ e nella spiritualit monastica del secolo XV in Italia, in „Rivista di storia e letteratura religiosa“ 4, 1968, str. 11-32; R. R. POST, The Modern Devotion: confrontation with Reformation and Humanism, Leiden 1968.
45Vedi D. WEINSTEIN - R. M. BELL, Saints and Society. Italian Saints of the Late Middle Ages and Renaissance, v: „Memorie domenicane“, roč. 4, 1973, str. 180-194; A. VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux derniers sičcles du moyen âge d´aprčs les procčs de canonisation et les documents hagiographiques, Roma 1981; Týž, La santitŕ nel Medioevo, Bologna 1989; sulle confraternite e pietŕ dei laici vedi Týž, I laici nel Medioevo. Pratiche ed esperienze religiose, Milano 1989.
46Vedi A. GHINATO, La predicazione francescana nella vita religiosa e sociale del Quattrocento, in „Picenum Seraphicum“ 10, 1973, str. 24-98; su S. Bernardino da Siena (1380-1444) vedi R. MECACCI, L´educazione cristiana e la Famiglia cristiana in S. Bernardino da Siena, Milano 1924; E. LONGPRČ, S. Bernardin de Sienne et le Nome de Jésus, in „Archivum Franciscanum Historicum“ 28, 1935, str. 343-476; C. PIANA, I processi di canonizzazione su la vita di San Bernardino da Siena, in „Archivum Franciscanum Historicum“ 44, 1951, str. 87-160, 383-435; C. MARIANI, San Bernardino da Siena apostolo dell´eucarestia, Roma 1957; G. V. VINCENZI, Il Purgatorio in San Bernardino da Siena, Roma 1965; R. RUSCONI, Il sacramento della penitenza nella predicazione di San Bernardino da Siena, in „Aevum. Rassegna di scienze storiche-linguistiche-filologiche“ 47, n. 3-4, 1973, str. 235-286; Týž, Apocalittica ed escatologia nella predicazione di Bernardino da Siena, v: „Studi Medievali“ 22, 1981, str. 85-128; D. ARASSE, Iconographie et évolution spirituelle: la tablette de saint Bernardin de Sienne, in „Revue d´histoire de la spiritualité“ 50, 1974, str. 433-456; AA.VV., Bernardino da Siena predicatore nella societŕ del suo tempo, Convegni del Centro di studi sulla spiritualitŕ medievale, XVI, Todi 1976; M. GRONCHI, La Cristologia di s. Bernardino da Siena. L´imago Christi nella predicazione in volgare, Genova 1992. su Giovanni da Capestrano (1386-1456) vedi J. HOFER, Johannes Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche, 2 sv., nuova edizione red. O. Bonmann, Roma - Heidelberg 1964-1965; A. G. MATANIĆ, San Giovanni da Capestrano e la vita comunitaria dei penitenti francescani, in AA.VV., Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento francescano della penitenza (1215-1447). Atti del Convegno di studi francescani (Assisi, 30 giugno - 2 luglio 1981), Roma 1982, str. 81-90; F. D´ELIA, Profetismo ed escatologia in S. Giovanni da Capestrano, in S. Giovanni da Capestrano nella Chiesa e nella societ del suo tempo. Atti del Convegno storico internazionale, Capestrano - L´Aquila 8-12 ottobre 1986, red. E. e L. PÁSZTOR, L´Aquila 1989, str. 221-235; M. SENSI, Giovanni da Capestrano francescano, tamtéž, str. 21-53; P. PETRECCA, San Giovanni da Capestrano, Firenze 1992; su Giacomo della Marca (1394-1476) vedi R. LOI, voce „Giacomo della Marca, santo“, in Bibliotheca sanctorum, red. F. CARAFFA, vol. VI, Roma 1965, col. 388-396; Týž, Alcuni aspetti della predi

Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|